Bài tập thiết lập thẩm định dự án đầu tư năm 2024

Đề thi thẩm đinh dự ẩn đẩu tự

K38

2015 Câu 1: B

ạn đượ

c yêu c

u th

ẩm đị

nh tính kh

thi c

a d

án v

i thông tin sau:

Vòng đờ

i d

án: Vi

c xây d

ng và s

a ch

a quán d

ki

ến hoàn thành trong 2014 (năm

0). T

ch

ức kinh doanh trong 3 năm tiế

p theo và hoàn t

t vi

c gi

i quy

ế

t công n

và thanh lý tài s

n

năm 2018 (năm 4)

Đầu tư:

D

án d

ki

ế

n thuê m

t m

t b

ng kinh doanh s

n có. Chi phí thuê theo s

th

a thu

n là 620 tri

ệu đồng/năm, đượ

c tr

trướ

c ti

ền thuê 1 năm trước khi đi vào hoạt động trong năm.

Vào năm 2

014, ch

đầu tư phả

i chi ra kho

ng 560 tri

ệu đồ

ng cho vi

c xây d

ng, s

a ch

a l

i quán.

Đầu tư vào máy móc, trang thiế

t b

là 2 t

đồ

ng, th

i gian h

u d

ụng là 5 năm.

Doanh thu: Theo k

ế

t qu

kh

o sát

d

án kinh doanh tương tự

ước tính doanh thu năm 1

ho

t

độ

ng là 9 tri

ệu đồ

ng/ngày, s

ngày ho

ạt động bình quân là 340 ngày/năm. Dự

ki

ế

n,

doanh thu năm sau cao hơn năm trướ

c 30% trong toàn b

tu

i th

d

án. Chi phí tr

c ti

ế

p: Bao g

m nguyên v

t li

u chính, v

t li

u ph

ụ, điện, nướ

c, ti

ền lương

nhân viên ph

c v

- pha ch

ế…ướ

c tính chi

ế

m t

l

so v

i doanh thu l

ần lượt qua các năm

là 50%, 45%, 40%.

Chi phí điề

u hành và qu

ản lý: Chi phí điề

u hành và qu

n lý d

ki

ế

n kho

ng 200 tri

ệu/năm, mỗi năm dự

ki

ến tăng 15%. Riêng năm thanh lý ướ

c tính ch

kho

ng 10% so v

ới năm

ho

ạt độ

ng. Vay n

ợ: Để

đủ

ti

ền thanh toán cho đầu tư ban đầ

u, ch

đầu tư sẽ

ph

i vay ngân hàng s

ti

n bang 70% t

ổng chi phí đầu tư vào năm 0 vớ

i lãi su

ất 16%/năm. Khoản vay này đượ

c ân h

n c

v

n g

ốc và lãi 1 năm vào năm 1, và sẽ

đượ

c hoàn tr

vào 2 năm t

i

ế

p theo v

i

phương thứ

c v

n g

c và lãi tr

đều hàng năm.

Nh

ng thông tin khác: -

Thu

ế

su

t thu

ế

thu nh

p doanh nghi

ệp: 22%/năm. Khoả

n ph

i tr

ướ

c kho

ng 20%

chi phí trượ

c ti

ế

Bài tập thiết lập thẩm định dự án đầu tư năm 2024