Kế toán công ty may mặc xuất khẩu năm 2024

 • 1. VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG --- ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Đỗ Thị Quỳnh Giảng viên hướng dẫn : ThS. Lê Thị Nam Phương HẢI PHÒNG - 2018
 • 2. VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG --- HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Đỗ Thị Quỳnh Giảng viên hướng dẫn : ThS. Lê Thị Nam Phương HẢI PHÒNG - 2018
 • 3. VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------ NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh Mã SV: 1412401066 Lớp: QT1801K Ngành: Kế Toán - Kiểm Toán Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái.
 • 4. TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (Về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).  Tìm hiểu lý luận về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.  Tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái.  Đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong tổ chức kế toán nói chung cũng như công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng làm cơ sở để đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. 2.Các liệu cần thiết để thiết kế, tính toán - Sử dụng số liệu năm 2016 phục vụ công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái. 3.Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
 • 5. DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ và tên : Lê Thị Nam Phương Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái. Người hướng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hướng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày ... tháng .... năm 20.. Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ..... tháng ... năm 20... Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Đỗ Thị Quỳnh ThS. Lê Thị Nam Phương Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
 • 6. HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ và tên giảng viên: Th.s Lê Thị Nam Phương Đơn vị công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Họ và tên sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh Chuyên ngành: Kế toán- Kiểm toán Đề tài tốt nghiệp: Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái. Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái. 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp - Có ý thức tự giác trong công việc, nghiêm túc thẳng thắn và có khả năng tiếp cận với thực tiễn doanh nghiệp. - Chịu khó, học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ cho quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. - Đảm bảo tiến độ của bài viết theo quy định của Nhà trường, Khoa và giáo viên hướng dẫn. 2. Đánh giá chất lượng của đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…) - Về mặt lý luận: Tác giả đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về đối tượng nghiên cứu. - Về mặt thực tế: Tác giả đã mô tả và phân tích được thực trạng của đối tượng nghiên cứu theo hiện trạng của chế độ và chuẩn mực kế toán. - Khóa luận được chia thành 3 chương có bố cục và kết cấu rõ ràng, hợp lý. 3. Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không được bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm ...... Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên)
 • 7. ĐẦU.................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎAN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP ........... 3 1.1. TIỀN LƯƠNG VÀ BẢN CHẤT CỦA TIỀN LƯƠNG............................... 3 1.1.1 Khái niệm tiền lương....................................................................................3 1.1.2 Vai trò và chức năng của tiền lương ........................................................... 4 1.1.2.1 Vai trò của tiền lương............................................................................. 4 1.1.2.2 Chức năng của tiền lương....................................................................... 5 1.1.3 Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp............................................. 5 1.1.3.1 Trả lương theo sản phẩm ......................................................................... 6 1.1.3.2 Trả lương theo thời gian ....................................................................... 6 1.1.3.3 Trả lương khoán .................................................................................. 7 1.1.3.4. Trả lương theo doanh thu........................................................................ 8 1.1.4. Nguyên tắc hạch toán lao động và tiền lương.......................................... 8 1.1.5. Quỹ lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ KPCĐ, quỹ BHTN. ...............10 1.1.5.1. Lương.................................................................................................10 1.1.5.2. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH)...............................................................11 1.1.5.3. Quỹ bảo hiểm y tế ( BHYT). .................................................................12 1.1.5.4. Quỹ kinh phí công đoàn (KPCĐ). .........................................................12 1.1.5.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). ......................................................13 1.2. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương..........................16 1.2.1. Tổ chức chứng từ và tài khoản .................................................................16 1.2.1.1. Chứng từ kế toán ................................................................................16 1.2.1.2.Tài khoản sử dụng..................................................................................16 1.2.2. Phương pháp kế toán ..............................................................................19 1.2.2.1. Kế toán chi tiết tiền lương ..................................................................19 1.2.3 Tổ chức kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN .......................................22 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI..............................................................................24 2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI...24 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .............................................................24 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty.......................................................25
 • 8. tổ chức bộ máy kế toán. ...............................................................27 2.1.4Nhiệm vụ, chức năng của công ty ..............................................................29 2.1.4.1 Nhiệm vụ ................................................................................................29 2.1.4.2 Chức năng ..............................................................................................30 2.1.5 Thành tích công ty.....................................................................................31 2.1.6 Hình thức kế toán, chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái:.......................................................................32 2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT THÁI..............................................................................34 2.2.1. Hạch toán lao động tại công ty. ................................................................34 2.2. Quy trình hạch toán tiền lương....................................................................35 2.2.1. Chứng từ sử dụng: ....................................................................................35 2.2.2. Các hình thức trả lương tại công ty CP may xuất khẩu Việt Thái. ...........35 2.2.3.Hình thức trả lương theo thời gian.............................................................36 2.2.4. Tổ chức kế toán chi tiết các khoản trích theo lương .................................45 2.2.5. Thủ tục tính BHXH phải trả cho công nhân viên .....................................47 2.3. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ..........................52 2.3.1. Chứng từ sử dụng .....................................................................................52 2.3.2. Tài khoản sử dụng ....................................................................................52 2.3.3. Quy trình luân chuyển chứng từ ...............................................................53 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI .............................59 3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tiền lưong và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái ..........................................59 3.1.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty:..........................................59 3.1.2 Nhận xét về công tác hạch toán kế toán và các khoản trích theo 1ưong tại công ty: .........................................................................................................60 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty:................................................................................62 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp:...............................................................68 KẾT LUẬN .......................................................................................................70 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................71
 • 9. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong cơ chế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu lợi nhuận. Một trong các biện pháp để tăng lợi nhuận là tìm mọi cách để cắt giảm chi phí sản xuất ở mức có thể chấp nhận được. Là một bộ phận cấu thành chi phí sản xuất doanh nghiệp, chi phí nhân công có vị trí rất quan trọng, không chỉ là cơ sở để xác định giá thành sản phẩm mà còn là căn cứ để xác định các khoản nộp về BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ. Có thể nói, tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Do đó, tiền lương phải đảm bảo bù đắp sức lao động mà họ đã bỏ ra nhằm tái sản xuất sức lao động, đáp ứng được nhu cầu cần thiết trong cuộc sống của họ. Vì vậy, đối với mỗi doanh nghiệp, lựa chọn hình thức trả lương nào cho phù hợp, nhằm thoả mãn lợi ích người lao động thực sự là đòn bẩy kinh tế, khuyến khích tăng năng xuất lao động và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tuỳ theo đặc điểm của mỗi doanh nghiệp mà tổ chức hạch toán tiền lương cho hợp lý, đảm bảo tính khoa học và thực hiện đúng đắn chế độ tiền lương và quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là phải đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí tiền lương và các khoản trích nộp theo lương cho người lao động trong doanh nghiệp. Xét trong mối quan hệ với giá thành sản phẩm, tiền lương là một bộ phận quan trọng của chi phí sản xuất. Vì vậy, việc thanh toán, phân bổ hợp lý tiền lương vào giá thành sản phẩm, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho mọi người lao động sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng xuất lao động, tăng tích luỹ và cải thiện đời sống người lao động. Tiền lương là một trong những “đòn bẩy kinh tế”quan trọng. Xã hội không ngừng phát triển nhu cầu của con người không ngừng tăng lên đòi hỏi chính sách tiền lương cũng phải có những đổi mới cho phù hợp. Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích nộp theo lương gồm BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN nó có liên quan đến mọi người lao động trong doanh nghiệp. Công ty Cổ Phần may xuất khẩu Việt Thái với nhiệm vụ phát triển nguồn vốn chủ quản, đồng thời hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng đời
 • 10. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 2 sống cho người lao động và hoàn thành nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước nên việc tổ chức công tác kế toán tiền lương phù hợp, hạch toán đúng đủ và thanh toán kịp thời có một ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế xã hội cũng như về mặt chính trị. Nhận thức được vai trò quan trọng của vấn đề này em đã chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần may xuất khẩu Việt Thái ” cho bài khoá luận tốt nghiệp của mình. Bài khoá luận tốt nghiệp của em bao gồm 3 phần: Chương 1: Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản tríchtheo lương trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần may xuất khẩu Việt Thái. Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện việc tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần may xuất khẩu Việt Thái. Với kinh nghiệm bản thân còn hạn chế, thời gian thực tập ngắn nên em chưa tìm hiểu được nhiều, bài khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy giáo, cô giáo và các cô chú, anh chị ở Công ty Cổ Phần may xuất khẩu Việt Thái để hoàn thiện hơn công tác sau này. Em xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị trong Công ty CP may xuất khẩu Việt Thái và cô giáo hướng dẫn Th.s Lê Thị Nam Phương đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này.
 • 11. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 3 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎAN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP 1.1. TIỀN LƯƠNG VÀ BẢN CHẤT CỦA TIỀN LƯƠNG. 1.1.1 Khái niệm tiền lương - Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp. - Tiền lương là tiền trả cho sức lao động tức là giá cả sức lao động mà người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận với nhau theo nguyên tắc cung cầu, giá cả thị trường và pháp luật Nhà nước. -Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của cán bộ công nhân viên chức. Ngoài ra, họ còn được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian nghỉ việc, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất cùng với các khoản tiền thưởng thi đua, thưởng năng suất lao động, thưởng năng suất. Từ khái niệm trên ta thấy tiền lương và các khoản trích theo lương có đặc điểm sau: - Tiền lương được trả bằng tiền. - Tiền lương được trả sau khi hoàn thành công việc căn cứ vào sản lượng và chất lượng lao động trong đó: + Số lao động được tính bằng ngày công, số lượng sản phẩm hoàn thành. + Chất lượng lao động được thể hiện thông qua năng suất lao động cao hay thấp, sản phẩm đẹp hay xấu... Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ và nền sản xuất hàng hoá. Trong điều kiện tồn tại nền sản xuất hàng hoá và tiền tệ, tiền lương là một yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá thành của sản phẩm, lao vụ, dịch vụ.
 • 12. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 4 1.1.2 Vai trò và chức năng của tiền lương 1.1.2.1 Vai trò của tiền lương Tiền lương là nguồn thu nhập chính của người lao động, là yếu tố để đảm bảo tái sản xuất xã hội, là một bộ phận đặc biệt của sản xuất xã hội. Vì vậy tiền lương đóng vai trò quyết định trong việc phát triển và ổn định kinh tế gia đình. Ở đây, trước hết tiền lương phải đảm bảo được những nhu cầu thiết yếu của người lao động như ăn, ở, sinh hoạt, đi lại,....tức là tiền lương phải duy trì được cuộc sống tối thiểu của người lao động. Chỉ khi có được như vậy tiền lương mới thực sự có vai trò quan trọng kích thích lao động và nâng cao trách nhiệm của người lao động trong sản xuất xã hội và tái sản xuất xã hội. Đồng thời chế độ tiền lương phù hợp với sức lao động đã hao phí sẽ đem lại sự lạc quan tin tưởng vào doanh nghiệp và chế độ họ đang sống. Như vậy tiền lương có vai trò đối với sự sống của con người từ đó là đòn bẩy kinh tế để nó có thể phát huy tối đa nội lực hoàn thành công việc. Khi người lao động được hưởng tiền công xứng đáng với năng lực mà họ bỏ ra thì lúc đó việc gì họ cũng sẽ làm được. Như vậy có thể nói tiền lương đã giúp nhà quản lý điều hành phân phối công việc được dễ dàng và thuận lợi. Trong doanh nghiệp việc sử dụng công cụ tiền lương ngoài mục đích tạo vật chất cho người lao động tiền lương còn có ý nghĩa lớn trong việc theo dõi kiểm tra và giám sát người lao động. Tiền lương được sử dụng như một thước đo hiệu quả công việc, bản thân tiền lương là một bộ phận cấu thành bên chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong doanh nghiệp. Vì vậy nó là yếu tố nằm trong giá thành sản phẩm và ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Với những vai trò to lớn như trên của tiền lương trong sản xuất và đời sống thì việc lựa chọn hình thức trả lương cho phù hợp với điều kiện sản xuất, đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành, từng doanh nghiệp sẽ có tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy người lao động quan tâm đến kết quả lao động và hiệu quả sản xuất. Đây luôn là vấn đề nóng bỏng trong tất cả các doanh nghiệp về một chế độ tiền lương hợp lý đảm bảo được lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động cũng như toàn xã hội.
 • 13. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 5 1.1.2.2 Chức năng của tiền lương Chức năng kích thích người lao động Tiền lương đảm bảo và góp phần tác động để tạo thành cơ cấu lao động hợp lý, trong toàn bộ nền kinh tế, khuyến khích phát triển ngành và lãnh thổ. Khi người lao động được trả công xứng đáng sẽ tạo niềm say mê tích cực làm việc, phát huy tinh thần làm việc sáng tạo, tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn trách nhiệm cá nhân với lợi ích tập thể và công việc. Tiền lương là đòn bẩy kinh tế, là công cụ khuyến khích vật chất và động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Như vậy, tiền lương phải được trả theo kết quả của người lao động, mới khuyến khích được người lao động làm việc có hiệu quả và năng suất. Chức năng giám sát của lao động Người sử dụng lao động thông qua việc trả lương cho người lao động có thể tiến hành kiểm tra, theo dõi người lao động làm việc theo kế hoạch tổ chức của mình để đảm bảo tiền lương bỏ ra phải đem laị kết và hiệu quả cao. Nhà nước giám sát lao động bằng chế độ tiền lương đảm bảo quyền lợi tối thiểu cho người lao động, khi họ hoàn thành công việc. Đặc biệt trong trường hợp người sử dụng lao động vì sức ép, vì lợi nhuận mà tìm mọi cách giảm chi phí trong đó có chi phí tiền lương trả cho người lao động cần phải được khắc phục ngay. Ngoài 2 chức năng vừa nêu còn một số chức năng khác như: chức năng thanh toán, chức năng thước đo giá trị sức lao động, chức năng điều hoà lao động. 1.1.3 Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp Tiền lương trả cho người lao động phải quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, trả lương theo số lượng và chất lượng lao động. Việc trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc động viên, khuyến khích người lao động phát huy tinh thần dân chủ, thúc đẩy họ hăng say lao động sáng tạo nâng cao năng suất lao động nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mỗi thành viên trong xã hội. Hiện nay việc trả lương cho người lao động được tiến hành theo các hình thức:
 • 14. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 6 1.1.3.1 Trả lương theo sản phẩm -Là phương thức tính trả lương cho người lao động theo chất lượng và số lượng sản phẩm hoặc công việc đă hoàn thành. - Là phương thức trả lương có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động góp phần tăng số lượng sản phẩm, gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động. - Công thức tính: L= ĐG* Q Trong đó: -ĐG: đơn giá tiền lương -Q: mức sản lượng thực tế -L: lương tính theo sản phẩm Ví dụ: Bạn được giao cho sản xuất áo sơ mi. Một chiếc áo bạn làm ra được trả 70.000VNĐ tiền công. Giả sử, bạn làm được 40 cái áo thì lương của bạn như sau: Lương = 70.000 * 40 = 2.800.000VNĐ  Ưu điểm: Là mối quan hệ giữa tiền lương công nhân nhận được và kết quả lao động thể hiện rõ ràng người lao động xác định ngay được tiền lương của mình, do quan tâm đến năng suất chất lượng sản phẩm của họ.  Nhược điểm Người lao động hay quan tâm đến số lượng sản phẩm nhưng ít quan tâm đến chất lượng sản phẩm, tinh thần tập thể tương trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất kém, hay có tình trạng giấu nghề, giấu kinh nghiệm. 1.1.3.2 Trả lương theo thời gian – Là việc tính trả lương cho nhân viên căn cứ vào thời gian làm việc thực tế và trình độ tay nghề. Nghĩa là căn cứ vào thời gian làm việc và cấp bậc lương quy định cho các ngành nghề để tính toán trả lương cho người lao động. Cách tính này thường áp dụng cho lao động làm công tác văn phòng hành chính quản
 • 15. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 7 trị, tài vụ kế toán,… hoặc những công việc chưa xây dụng được định mức lao động, chưa có giá lương sản phẩm. Lương tháng: là tiền lương trả cố định trong 1 tháng trên cơ sở hợp đồng lao động: Cách tính: Lương tháng= Ltt*( Hcb +Hpc) Trong đó: -Ltt: mức lương tối thiểu -Hcb: hệ số cấp bậc lương của từng người -Hpc: hệ số các khoản phụ cấp Tiền lương tháng Lương tháng = Số ngày trong tháng theo chế độ  Ưu điểm -Phù hợp với công việc không định mức hoặc không nên định mức - Tính toán đơn giản, dễ hiểu, áp dụng cho những lao động ở bộ phận giá tiếp, nhũng nơi không có điều kiện xác định chính xác khối lượng hoàn thành.  Nhược điểm - Do cha thực sự gắn với kết quả sản xuất nên hình thức này chưa tính đến một cách đầy đủ chất lượng lao động, chưa phát huy hết khả năng sẵn có của người lao động,chưa khuyến khích người la động quan tâm đến kết quả lao động. 1.1.3.3 Trả lương khoán - Là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành được khối công việc theo đúng chất lượng được thỏa thuận giữa người thuê lao động và người lao động. - Hình thức này làm cho người lao động quan tâm đến số lượng và chất lượng lao động của mình, người lao động có tinh thần trách nhiệm cao với sản phẩm mình làm ra. - Công thức tính: Lương = Đơn giá khoán * Khối lượng công việc
 • 16. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 8 1.1.3.4. Trả lương theo doanh thu Là hình thức trả lương mà thu nhập người lao động phụ thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương, thưởng doanh số quy định của công ty. – Phương thức trả lương này thường được áp dụng cho nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh. – Các hình thức lương, thưởng theo doanh thu: + Lương, thưởng doanh số nhóm. + Lương, thưởng doanh số cá nhân. + Các hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường,thưởng theo mốc mục tiêu đạt được,… 1.1.4. Nguyên tắc hạch toán lao động và tiền lương Để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho quản lý, đòi hỏi hạch toán lao động và tiền lương phải quán triệt các nguyên tắc: * Phải phân loại lao động hợp lý Do lao động trong doanh nghiệp có nhiều loại khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán, cần thiết phải tiến hành phân loại. Phân loại lao động là việc sắp xếp lao động vào các nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định. Thông thường, lao động được phân thành các tiêu thức sau: + Phân theo thời gian lao động, toàn bộ lao động có thể chia thành lao động thường xuyên, trong danh sách (gồm cả hợp đồng ngắn hạn và dài hạn) và lao động tạm thời, mang tính thời vụ. Các phân loại này giúp doanh nghiệp nắm được tổng lao động của mình, từ đó có kế hoạch sử dụng, bồi dưỡng, tuyển dụng và huy động khi cần thiết. Đồng thời xác định các khoản nghĩa vụ với người lao động và với nhà nước được chính xác. + Phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất Dựa vào mối quan hệ của lao động với quá trình sản xuất, lao động của doanh nghiệp chia thành hai loại: Lao động trực tiếp sản xuất: Lao động trực tiếp sản xuất chính là bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất hay tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm hay
 • 17. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 9 thực hiện các lao vụ, dịch vụ. Thuộc loại này thường bao gồm những người điều khiển thiết bị, máy móc để sản xuất sản phẩm (kể cả cán bộ trực tiếp sử dụng), những người phục vụ quá trình sản xuất (vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu trong nội bộ, sơ chế nguyên vật liệu trước khi đưa vào dây chuyền..). Lao động gián tiếp sản xuất: Đây là bộ phận lao động tham gia một cách gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thuộc bộ phận này bao gồm nhân viên kỹ thuật (trực tiếp làm công tác kỹ thuật hoặc tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật), nhân viên quản lý kinh tế (trực tiếp lãnh đạo, tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh như giám đốc, phó giám đốc, cán bộ phòng ban kế toán, thống kê, cung tiêu...), nhân viên quản lý hành chính (những người làm công tác tổ chức, nhân sự, văn thư, quản trị...). Cách phân loại này giúp doanh nghiệp đánh giá được tính hợp lý của cơ cấu lao động. Từ đó, có biện pháp tổ chức, bố trí lao động phù hợp với yêu cầu công việc, tinh giảm bộ máy gián tiếp. + Phân loại theo chức năng của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Theo cách này toàn bộ lao động trong doanh nghiệp được chia thành 3 loại:  Lao động thực hiện chức năng sản xuất, chế biến: Bao gồm những lao động tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ như công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên phân xưởng...  Lao động thực hiện chức năng bán hàng: Là những lao động tham gia hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ dịch vụ như nhân viên bán hàng, tiếp thị, nghiên cứu thị trường...  Lao động thực hiện chức năng quản lý: Là những lao động tham gia hoạt động quản trị kinh doanh và quản lý hành chính của doanh nghiệp như các nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành chính... Cách phân loại này có tác dụng giúp cho việc tập hợp chi phí lao động được kịp thời, chính xác, phân định được chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ.
 • 18. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 10 * Phân loại tiền lương một cách phù hợp Do tiền lương có nhiều loại với tính chất khác nhau, chi trả cho các đối tượng khác nhau nên cần phân loại tiền lương theo tiêu thức phù hợp. Trên thực tế có rất nhiều cách phân loại tiền lương như: - Phân loại tiền lương theo cách thức trả lương: Lương sản phẩm, lương thời gian. - Phân lại theo đối tượng trả lương: Lương trực tiếp, lương gián tiếp. - Phân loại theo chức nang tiền lương:Lương bán hàng, lương quản lý. Mỗi cách phân loại đều có những tác dụng nhất định trong quản lý. -Về mặt hạch toán, tiền lương được chia làm 2 loại là tiền lương chính và tiền lương phụ. + Tiền lương chính: Là bộ phận tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế có làm việc bao gồm cả tiền lương cấp bậc, tiền thưởng và các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương. + Tiền lương phụ: Là bộ phận tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế không làm việc nhưng được chế độ quy định như nghỉ phép, hội họp, học tập, lễ tết, ngừng sản xuất... Cách phân loại này không những giúp cho việc tính toán, phân bổ chi phí tiền lương chính xác mà còn cung cấp thông tin cho việc phân tích chi phí tiền lương. 1.1.5. Quỹ lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ KPCĐ, quỹ BHTN. 1.1.5.1. Lương Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lương mà doanh nghiệp dùng để trả cho tất cả các loại lao động do doanh nghiệp trực tiếp quản lý và sử dụng bao gồm các khoản sau: -Tiền lương tính theo thời gian -Tiền lương tính theo sản phẩm -Tiền lương công nhật, tiền lương khoán -Tiền lương cho người lao động chế tạo ra sản phẩm hỏng trong phạm vi quyđịnh
 • 19. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 11 -Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan. -Tiền lương trả cho người lao động trong quá trình điều động công tác, đi làm nghĩa vụ trong phạm vi chế độ quy định. -Tiền lương trả cho người lao động khi nghỉ phép, đi học theo ch ế độ. -Tiền nhuận bút, giảng bài -Tiền thưởng có tính chất thường xuyên -Phụ cấp làm đêm, thêm giờ, tăng ca -Phụ cấp dạy nghề -Phụ cấp công tác lưu động -Phụ cấp khu vực, thâm niên -Phụ cấp trách nhiệm -Phụ cấp cho những người làm công tác khoa học có tài năng -Phụ cấp học nghề -Trợ cấp thôi việc -Tiền ăn giữa ca của người lao động 1.1.5.2. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH). Quỹ BHXH là quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng góp các quỹ trong các trường hợp bị suy giảm khả năng lao động như ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động..... Quỹ BHXH do người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp. BHXH là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp được một phần thu nhập đối với người lao động khi họ gặp phải biến cố làm suy giảm khả năng lao động hoặc mất việc làm, bằng cách hình thành sử dụng một quỹ tài chính tập trung do sự đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động, nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ở Việt Nam hiện nay mọi người lao động có tham gia đóng góp BHXH đều có quyền hưởng BHXH. Đóng BHXH là tự nguyện hay bắt buộc là tuỳ thuộc vào loại đối tượng và để đảm bảo cho người lao động được hưởng các chế
 • 20. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 12 độ BHXH thích hợp. Phương thức đóng BHXH dựa trên cơ sở mức lương quy định để đóng BHXH đối với người lao động. Theo quy định hiện hành, 1/12/2015 theo QĐ 959/QĐ-BHXH của Nhà nước, BHXH được hình thành bằng cách trích 26% trên tổng số tiền lương phải trả cho nhân viên trong từng thời kì trong đó: - 18% do người sử dụng lao động đóng và khoản này được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. - 8 % do người lao động đóng và khoản này trừ vào thu nhập của người lao động. .... Quỹ BHXH được chi tiêu cho các trường hợp: Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, quỹ này do cơ quan BHXH quản lý. 1.1.5.3. Quỹ bảo hiểm y tế ( BHYT). Quỹ BHYT là quỹ dùng để đài thọ cho người lao động có tham gia đóng góp các quỹ trong hoạt động khám chữa bệnh, được hình thành bằng cách trích 4,5% trên tổng quỹ lương cấp bậc. Trong đó: - 3% do người sử dụng lao động đóng và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. - 1,5% do người lao động đóng góp và khấu trừ vào tiền lương. Quỹ BHYT được nộp lên cơ quan chuyên môn (thường dưới hình thức mua BHYT) để bảo vệ chăm sóc sức khoẻ công nhân viên. Quỹ BHYT được chi cho người lao động thông qua mạng lưới y tế, khi người lao động ốm đau thì mọi chi phí về khám chữa bênh đều được cơ quan BHYT chi trả thông qua dịch vụ khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế chứ không chi trả trực tiếp cho bệnh nhân (người lao động). 1.1.5.4. Quỹ kinh phí công đoàn (KPCĐ). Là khoản tiền do chủ doanh nghiệp đóng để phục vụ cho hoạt động của tổ chức công đoàn. Quỹ KPCĐ được tính bằng 2% trên lương thực tế của người lao động, tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.
 • 21. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 13 Quỹ KPCĐ được phân cấp quản lý và chỉ tiêu theo chế độ quy định: 1% nộp lên cấp trên, 1% chi cho hoạt động công đoàn cơ sở. Việc chi tiêu quỹ KPCĐ phải chấp hành theo đúng quy định, tổ chức công đoàn các cấp có trách nhiệm quản lý việc sử dụng quỹ này đúng mục đích.. Tăng cường quản lý lao động, cải thiện và hoàn thiện việc phân bổ và sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động, cải tiến và hoàn thiện chế độ tiền lương, chế độ sử dụng quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ được xem là phương pháp hữu hiệu để kích thích người lao động gắn bó với hoạt động sản xuất kinh doanh, rèn luyện tay nghề, nâng cao năng suất lao động.  Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan. - Tiền lương trả cho người lao động trong quá trình điều động công tác, đi làm nghĩa vụ trong phạm vi chế độ quy định. - Tiền lương trả cho người lao động khi nghỉ phép, đi học theo ch ế độ. - Tiền nhuận bút, giảng bài - Tiền thưởng có tính chất thường xuyên - Phụ cấp làm đêm, thêm giờ, tăng ca - Phụ cấp dạy nghề - Phụ cấp công tác lưu động - Phụ cấp khu vực, thâm niên - Phụ cấp trách nhiệm - Phụ cấp cho những người làm công tác khoa học có tài năng - Phụ cấp học nghề - Trợ cấp thôi việc -Tiền ăn giữa ca của người lao động 1.1.5.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). BHTN là khoản hỗ trợ tài chính tạm thời cho người lao động mất việc mà đáp ứng đủ yêu cầu của luật định. Đối tượng được nhận bảo hiểm thất nghiệp là những người bị mất việc không do lỗi của cá nhân họ. Người lao động vẫn đang cố gắng tìm kiếm việc
 • 22. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 14 làm, sẵn sàng nhận công việc mới và luôn nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng thất nghiệp. Những người lao động này sẽ được hỗ trợ một khoản tiền theo tỉ lệ nhất định. Ngoài ra, chính sách BHTN còn hỗ trợ học nghề và tìm việc làm đối với NLĐ tham gia BHTN. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau: - Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 1% tiền lương, tiền công tháng - Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng. - Nhà nước hỗ trợ 1% trên quỹ tiền lương, tiền công tháng. Đối tượng được nhận bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng - 36 tháng với người sử dụng lao động có từ 10 lao động trở lên. * Quy chế lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ năm 2016: 1/12/2015 theo QĐ 959/QĐ-BHXH thì phía doanh nghiệp đóng 18% vào quỹ BHXH (3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 14 % vào quỹ hưu trí và tử tuất, 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). Biểu 1.1: Bảng tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm năm 2016 Bảng tỷ 1ệ trích các khoản bảo hiểm như sau: Loại bảo hiểm Doanh nghiệp đóng Người lao động đóng Tổng cộng BHXH 18% 8% 26% BHYT 3% 1,5% 4,5% BHTN 1% 1% 2% TỔNG 21,5% 10,5% 32,5% Thêm KPCĐ 2% 0 2% Tổng phải nộp 34,5%
 • 23. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 15  Mức lương tối thiểu vùng đóng BHXH áp dụng từ ngày 01 /01 /2016 theo nghị đinh 122/2015/NĐ-CP: Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận trả lương. Trong đó, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đảm bảo đủ giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải đảm bảo: + Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất. +Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề. Biểu 1.2: Mức lương tối thiểu vùng năm 2016: Vùng Mức lương tối thiểu Vùng I 3.500.000 đồng/ tháng Vùng II 3.100.000 đồng/ tháng Vùng III 2.700.000 đồng/ tháng Vùng IV 2.400.000 đồng/ tháng 1.1.6 Trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất Hàng năm theo quy định công nhân trong danh sách của doanh nghiệp được nghỉ phép mà vẫn hưởng đủ lương. Tiền lương nghỉ phép được tính vào chi phí một cách hợp lý vì nó ảnh hưởng tới giá thành của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp bố trí cho công nhân nghỉ phép đều đặn trong năm thì tiền lương nghỉ phép được tính trực tiếp vào chi phí sản xuất( như tiền lương chính), nếu doanh nghiệp không bố trí cho công nhân nghỉ phép đều đặn trong năm và để đảm bảo cho giá thành không bị tăng đột biến thì tiền lương nghỉ phép của công nhân được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh thông qua
 • 24. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 16 phương pháp trích trước theo kế hoạch. Cuối năm sẽ điều chỉnh số tiền trích trước theo kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn tiền lương nghỉ phép. Trích trước tiền lương nghỉ phép chỉ được thực hiện đối với công nhân trực tiếp sản xuất. Mức trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất theo kế hoạch (theo tháng) = Tiền lương chính phải trả công nhân sản xuất trong tháng * Tỷ lệ trích trước Trong đó: Tỷ lệ trích trước = Tổng số tiền lương nghỉ phép KH năm của CNTTSX Tổng số tiền lương chính theo KH năm của CNTTSX 1.2. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 1.2.1. Tổ chức chứng từ và tài khoản 1.2.1.1. Chứng từ kế toán - Bảng chấm công - Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành - Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội - Bảng thanh toán lương - Bảng thanh toán tiền thưởng - Bảng phân bổ lương - Bảng thanh toán tiền bảo hiểm xã hội 1.2.1.2. Tài khoản sử dụng * Tài khoản 334: Phải trả người lao động Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán lương cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.
 • 25. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 17 Nợ TK334 Có SDĐK: Tiền lương,tiền công, BHXH và các khoản khác còn phải trả người lao động - Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, BHXH và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người lao động. - Các khoản khấu trừ vào tiền lương của người lao động. - Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động. SDCK: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản khác còn phải trả cho người lao động. Tài khoản 334 có thể có số dư bên NỢ. Số dư bên Nợ TK 334 rất cá biệt - nếu có phản ánh số tiền đã trả người lao động lớn hơn số tiền phải trả người lao dộng về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác. * Tài khoản 338: Phải trả phải nộp khác Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, nộp ngoài nội dung phản ánh ở các tài khoản khác (Từ TK 331 đến TK 336) tài khoản này còn phản ánh các khoản thu nhập trước và cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng.
 • 26. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 18 Nợ TK 338( 3382,3383,3384 ) Có SDĐK: BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN đã trích chưa nộp cho cơ quan quản lý hoặc KPCĐ được để lại cho đơn vị chi chưa hết. - BHXH phải trả cho CNV - KPCĐ chi tại đơn vị - Số BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN đã nộp cho cơ quan Nhà nước. - Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. - BHXH, BHYT, BHTN khấu trừ vào lương CNV - KPCĐ vượt chi được cấp bù - Số BHXH đã chi trả CNV khi được cơ quan BH thanh toán. SDCK: BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN đã trích chưa nộp cho cơ quan quản lý hoặc KPCĐ được để lại cho đơn vị chi chưa hết. Tài khoản 338 cũng có thể có số dư NỢ. Số dư bên Nợ phản ánh số BHXH đã chi trả công nhân viên chưa được thanh toán và KPCĐ vượt chi chưa được cấp bù. Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản liên quan: *Tài khoản 335: Chi phí phải trả Nội dung phản ánh của TK 335 liên quan đến hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là các khoản chi phí phải trả trước về tiền lương nghỉ phép của CNTTSX. *Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp Dùng để tập hợp và kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào giá thành sản phẩm bao gồm chi phí tiền lương cho công nhân sản xuất và những khoản trích theo chế độ. Tài khoản này được chi tiết cho từng đối tượng hạch toán chi phí.
 • 27. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 19 *Tài khoản 627: Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng: Dùng để tập hợp chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý phân xưởng. *Tài khoản 641: Chi phí nhân viên bán hàng, dùng để tập hợp chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên bán hàng. *Tài khoản 642: Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp dùng để tập hợp chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý. 1.2.2. Phương pháp kế toán 1.2.2.1. Kế toán chi tiết tiền lương Tính lương và trợ cấp BHXH Nguyên tắc tính lương: Phải tính lương cho từng người lao động. Việc tính lương, tính BHXH và các khoản phải trả khác được thực hiện tại phòng kế toán của doanh nghiệp. Căn cứ vào các chứng từ như Bảng chấm công, Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán tiền BHXH. Trong các trường hợp công nhân viên đã tham gia đóng BHXH mà ốm đau, thai sản, tai nạn lao động thì được trợ cấp BHXH. Số BHXH phải trả = Số ngày nghỉ tính BHXH * Lương cấp bậc bình quân/ ngày * Tỷ lệ tính BHXH Trường hợp ốm đau tỷ lệ trích là 75% tiền lương tham gia đóng BHXH. Trường hợp thai sản, tai nạn lao động tỷ lệ trích là 100% tiền lương tham gia đóng BHXH. + Căn cứ vào các chứng từ: Phiếu nghỉ hưởng BHXH, Phiếu điều tra tai nạn lao động, Kế toán tính ra trợ cấp BHXH phải trả cho công nhân viên và phản ánh vào Bảng thanh toán BHXH. + Đối với các khoản tiền thưởng của công nhân viên kế toán cần tính toán và lập bảng thanh toán tiền thưởng để theo dõi và chi trả theo chế độ quy định. Căn cứ vào Bảng thanh toán lương của từng bộ phận để chi trả và thanh toán
 • 28. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 20 lương cho công nhân viên đồng thời tổng hợp tiền lương phải trả cho từng đối tượng sử dụng lao động và tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo chế độ quy định. Kết quả tổng hợp được phản ánh trong “Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương”. Nếu doanh nghiệp trả lương cho công nhân viên thành 2 kỳ thì số tiền lương trả kỳ 1 (thường là giữa tháng ) gọi là tiền lương tạm ứng, số tiền lương phải trả kỳ 2 tính như sau: Số tiền phải trả cho CNV = Tổng thu nhập của CNV - Số tiền tạm ứng lương kỳ 1 + Các khoản khấu trừ vào thu nhập của CNV
 • 29. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 21 (5 ) (1 ) TK 111, 112 (6 a) TK 353 (2 )TK 512 (6 b) TK 335TK 3331 (3 )(Nếu có) TK 338 ( 7) (4 ) Sơ đồ kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương TK 333,141,138 TK 334 TK 622, 627,641, 642 ` Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương Giải thích sơ đồ 1. Phản ánh các khoản tiền lương, chi phí tiền lương nghỉ phép phát sinh trong kỳ (không trích trước) phải trả cho CNV. 2. Phản ánh các khoản tiền thưởng phải trả cho CNV có tính chất đột xuất
 • 30. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 22 lấy từ quỹ khen thưởng phúc lợi. 3. Phản ánh các khoản tiền lương đã trích trước của công nhân sản xuất nghỉ phép phát sinh trong kỳ (trích trong kỳ trước). 4. Phản ánh các khoản BHXH phải trả cho CNV trong kỳ. 5. Phản ánh các khấu trừ vào tiền lương CNV tạm ứng chi không hết. BHXH, BHYT, trừ vào thu nhập CNV, thuế CNV phải nộp. 6a. Thanh toán hoặc tạm ứng lương cho công nhân viên 6b. Doanh nghiệp trả lương cho CNV bằng sản phẩm, hàng hoá. 7. Phản ánh các khoản tiền lương mà CNV đi vắng chưa lĩnh. 1.2.3 Tổ chức kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN *Nhiệm vụ của tổ chức kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN + Tính chính xác số BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN được trích theo tỷ lệ quy định. + Kiểm tra và giám sát chặt chẽ tình hình chi trên các khoản này + Thanh toán kịp thời BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN cho người lao động cũng như cùng với các cơ quan quản lý cấp trên. *Hạch toán chi tiết Căn cứ vào chế độ tính các khoản trích theo tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN trích 23,5% vào chi phí, 10,5% vào lương. Tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo chế độ. - HXH: Trích 17,5% trên tổng quỹ lương tính vào chi phí và 8% khấu trừ vào lương của người lao động. - BHYT: Trích 3% trên tổng quỹ lương tính vào chi phí và 1,5% khấu trừ vào lương của người lao động. - KPCĐ: Trích 2% trên lương thực tế tính vào chi phí - BHTN: Trích 1% trên tổng quỹ lương tính vào chi phí, 1% khấu trừ vào lương. *Hạch toán tổng hợp BHXH, BHYT, KPCĐ
 • 31. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 23 Trình tự kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ,theo sơ đồ 2 sau: TK 111, 112 TK 3382, 3383, 3384 TK 334 trả CNV Sơ đồ 1.2: Kế toán các khoản trích theo lương theo QĐ số 48/2006 QĐ- BTC Nộp BHXH, BHYT, Trích BHXH,BHYT BHTN,KPCĐ BHTN tính trừ vào lương TK 622, 627, 641... Chi tiêu cho hoạt động Trích BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ TK 3383 công đoàn tại DN KPCĐ BHXH phải
 • 32. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 24 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI. 2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần may xuất khẩu Việt Thái được thành lập từ ngày 28/09/2005. Tên giao dịch: : VITEXCO Trụ sở chính: Số 100, phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái Bình. Mã số thuế: 1000360205 Website: http://www.vitexco-gar.com.vn/[email protected] Điện thoại: 0363831686-0363 - Fax: 0363831548  Tổng giám đốc: ĐẶNG VĂN THÁI Điện thoại: 0363831686 Vốn điều lệ: 8.356.128.000 Trong đó: Vốn cố định: 7.216.534.000 Vốn lưu động: 1.139.594.000 Qua nhiều sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của toàn bộ công ty đã đạt được những bước tiến nhảy vọt và đạt được những kết quả đáng kể. Công ty ngày càng nhiều đơn đặt hàng và chủ yếu là sản xuất theo đơn đặt hàng. Sản phẩm của công ty ngày càng đa dạng và phong phú về chủng loại mẫu mã và đạt được uy tín với khách hàng. Tuy nhiên, là một doanh nghiệp phải chịu sự cạnh tranh bởi nhiều doanh nghiệp lớn, lâu đời và đã có thương hiệu trên thị trường song không phải vì thế mà doanh nghiệp lùi bước. Công ty ngày một lớn mạnh và phát triển.
 • 33. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 25  Những thuận lợi và khó khăn của công ty may xuất khẩu Việt Thái.  Thuận lợi + Đội ngũ nhân viên có năng lực,có ý thức trách nhiệm,năng động,sáng tạo và luôn nỗ lực hết mình với công việc. + Văn phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của của công ty. + Môi trường làm việc chuyên nghiệp khi các phòng ban được phân công rõ ràng và nhất quán.  Khó khăn Trong quá trình hoạt động công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn như: + Thị trường tiêu thụ bị cạnh tranh vì càng ngày càng có nhiều đối thủ không ngừng chiếm lĩnh lấy thị trường này. + Vấn đề tài chính luôn là khó khăn chung đối với các doanh nghiệp, nhất là với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giá cả của một số loại vật liệu như vải vóc, xăng dầu,… đều tăng ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm. 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty -Công ty Cổ phần may xuất khẩu Việt Thái được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty CP may xuất khẩu Việt Thái:
 • 34. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 26  Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban - Ban Giám đốc Giám đốc là người trực tiếp điều hành và quyết định các vấn đề liên quan đến việc quản lý và điều hành của công ty. Đồng thời Giám đốc là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty. Giám đốc đóng vai trò quan trọng trong công ty bởi người lãnh đạo có giỏi thì mới có thể phát triển được công ty. Bên cạnh đó Giám đốc cũng cần phải động viên phối hợp nhịp nhàng ăn khớp giữa các bộ phận để cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhất. - Phòng kinh doanh Phòng kinh doanh giữ vai trò là các giao dịch viên. Bộ phận này xây dựng thương hiệu và hình ảnh của công ty,tìm kiếm thêm các mối làm ăn mới cho công ty. Họ là độ ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có khả năng làm việc theo nhóm. - Phòng sản xuất + Bộ phận vật tư Bao gồm kho chứa nguyên liệu, phụ liệu để sản xuất. Nhân viên phòng vật tư phải quản lý và đảm bảo vật tư cẩn thận. Khi có các nghiệp vụ liên quan đến vấn đề nhập và xuất vật tư phải viết phiếu nhập kho, xuất kho kịp thời.
 • 35. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 27 +Bộ phận cắt: Cắt hoàn thiện các mẫu và tổ chức cắt hàng loạt. + Bộ phận may: Các công nhân có tay nghề cao tiến hành tổ chức may từng bộ phận riêng biệt sau đó hoàn chỉnh lại sản phẩm. +Bộ phận đóng gói: Tiến hành đóng các sản phẩm và đóng vào thùng theo đúng quy cách để chuẩn bị cho việc xuất bán. - Phòng xuất nhập khẩu  Lập và triển khai các kế hoạch nhận hàng, xuất hàng nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất và yêu cầu của khách hàng.  Thực hiện và giám sát việc mở tờ khai để nhận hàng, xuất hàng đúng thời hạn yêu cầu  Lập và triển khai các báo cáo cho hải quan theo yêu cầu của luật hải quan  Đề xuất với cấp trên trực tiếp về mỗi ý tưởng sang tạo nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công việc của bộ phần -Phòng kế toán +Bộ phận nhân sự Làm công tác tổ chức nhân sự, quản lý lao động, nhận hồ sơ, công tác đoàn, trích tiền bảo hiểm cho nhân viên. + Bộ phận Kế toán Có chức năng trong lĩnh vực kế toán tài chính, đầu tư, kế hoạch, tổ chức hệ thống kế toán. Nhiệm vụ của bộ phận này là xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy trình về quản lý tài chính, hạch toán kế toán cho phù hợp với quy trình hiện hành của nhà nước và các chuẩn mực kế toán tại Việt Nam. Theo dõi thu chi tài chính, hạch toán lãi lỗ, phân phối doanh thu, lợi nhuận, báo cáo với Giám đốc. Ngoài ra Bộ phận kế toán còn phải phân tích hoạt động kinh tế nhằm tham mưu cho Giám đốc nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh và đề ra các biện pháp xử lý kịp thời. 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. Công ty tổ chức bộ máy công tác kế toán theo hình thức tập trung và áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên. Với hình thức này toàn bộ công việc
 • 36. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 28 kế toán trong công ty đều được tiến hành xử lý tại phòng kế toán của công ty. Từ thu thập và kiểm tra chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo. Các bộ phận, các phòng ban chỉ lập chứng từ phát sinh gửi về phòng kế toán. Do đó đảm bảo sự lãnh đạo tập chung thống nhất đối với công tác chuyên môn, kiểm tra xử lý các thông tin kế toán kịp thời, chặt chẽ, thuận lợi cho việc phân công lao động và chuyên môn hóa nâng cao năng suất lao động. Sơ đồ 2.2: Bộ máy kế toán trong công ty: Kế toán trưởng: Là người tổ chức và chỉ đạo toàn diện công tác kế toán của công ty. Nhiệm vụ của kế toán trưởng: + Tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ , khoa học, hợp lý, phù hợp với quy mô phát triển của Công ty theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. + Phân công lao động kế toán hợp lý, hướng dẫn toàn bộ công việc kế toán trong phòng kế toán, đảm bảo cho từng bộ phận kế toán , từng nhân viên kế toán phát huy được khả năng chuyên môn, tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kế toán có liên quan, góp phần thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của kế toán cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để phục vụ cho việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty + Tổ chức kiểm kê định kỳ tài sản, vật tư, tiền vốn, xác định giá trị tài sản theo mặt bằng thị trường. + Chịu trách nhiệm lập và nộp báo cáo quyết toán thống kê với chất lượng cao. Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu chứng từ, lưu giữ bí mật số liệu theo quy định của nhà nước Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán TSCĐ Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán Kế toán chi phí giá thành Thủ quỹ
 • 37. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 29 Kế toán tổng hợp: Có trách nhiệm chủ yếu là tổ chức, kiểm tra tổng hợp lập báo cáo cho công ty, giúp kế toán trưởng tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán. Tổ chức kế toán tổng hợp và các chi tiết nội dung hạch toán còn lại như: nguồn vốn kinh doanh, các quỹ doanh nghiệp. Mặt khác kế toán tổng hợp còn kiêm luôn nhiệm vụ kế toán tiền lương. Kế toán TSCĐ: Có nhiệm vụ chủ yếu là phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm, tình hình sử dụng xe ô tô và các TSCĐ khác của Công ty, tính khấu hao, theo dõi sửa chữa thanh lý, nhượng bán xe ô tô và các TSCĐ khác của Công ty và còn có nhiệm vụ thanh toán công nợ và thanh toán với Nhà nước. Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán: Theo dõi và hạch toán kế toán vốn bằng tiền, tài sản cố định và tài sản lưu động, nguồn vốn và các quỹ đơn vị , theo dõi chi phí và các khoản công nợ nội bộ, thanh toán với ngân sách Nhà nước và phân phối lợi nhuận. Kế toán chi phí giá thành: Hàng tháng tập hợp tất cả các chi phí sản xuất phát sinh ở cá bộ phận, tiến hành phân bổ chi phí sản xuất và tính giá thành cho từng sản phẩm Thủ quỹ: Hàng tháng vào sổ quỹ, lên các báo cáo quỹ, bảo quản tiền. Và thực hiện các nhiệm vụ thu chi, kiểm kê tiền định kỳ. Chịu trách nhiệm và bồi thường khi để xảy ra thất thoát do chủ quan gây ra và phải nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý tiền. 2.1.4 Nhiệm vụ, chức năng của công ty 2.1.4.1 Nhiệm vụ - Công ty nhận sản xuất hầu hết các sản phẩm may mặc. Sản phẩm chủ yếu là các loại quần áo, đa dạng về chủng loại. Một số sản phẩm mà công ty sản xuất trong thời gian gần đây:  Quần áo thời trang công sở  Quần áo thể thao  Quần áo bảo hộ - Với Công nghệ hiện đại, máy móc tiên tiến và đội ngũ công nhân lành nghề, có ý thức trách nhiệm trong công việc có thể đáp ứng được nhu cầu của
 • 38. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 30 khách hàng với chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất. 2.1.4.2 Chức năng - Công ty chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng - Đặc điểm quy trình công nghệ của công ty có quy trình sản xuất liên tục, bao gồm nhiều giai đoạn cấu thành với hai hình thức kinh doanh chủ yếu là Sản xuất theo đơn đặt hàng và Mua nguyên liệu tự sản xuất để bán. - Trong trường hợp Sản xuất theo đơn đặt hàng thì quy trình công nghệ theo 2 bước: Bước 1: Công ty thiết kế mẫu và may sản phẩm mẫu sau đó gửi cho khách hàng duyệt Bước 2: Sau khi khách hàng chấp nhận mẫu sản phẩm đưa ra công ty tiến hành đưa xuống phân xưởng sản xuất để sản xuất sản phẩm. Quá trình sản xuất được khép kín trong phân xưởng sản xuất Khách hàng duyệt mẫu và đặt hàng cho công ty Công ty thiết kế và may sản phẩm mẫu gửi khách hàng Nhận nguyên vật liệu từ khách hàng
 • 39. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 31 Sơ đồ 2.3: Khái quát quá trình sản xuất Trong trường hợp tự mua nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm bán thì công ty tự thiết kế mẫu hoặc theo mẫu mà khách hàng đặt hàng. Phòng kĩ thuật sẽ thiết kế mẫu và gửi cho bộ phận cắt, may.Sản phẩm trong trường hợp này chủ yếu được tiêu thụ trong thị trường nội địa và quy trình công nghệ như trường hợp đơn hàng. Kho nguyên liệu Kỹ thuật ra sơ đồ cắt Tổ cắt Kỹ thuật hướng dẫn Tổ may Kho phụ liệu Là hơi sản phẩm KCS kiểm tra Đóng gói
 • 40. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 32 2.1.5 Hình thức kế toán, chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái: - Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01, kết thức 31/12 hàng năm. - Đơn vị tiền tệ để ghi chép sổ kế toán: Đồng Việt Nam (VND). - Chế độ kế toán công ty áp dụng: Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính. - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên. - Cách tính thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ. - Phương pháp trích khấu hao TSCĐ: Phương pháp đường thẳng. - Phương pháp tính giá vốn: Bình quân gia quyền liên hoàn. - Hình thức kế toán: Nhật kí chung.
 • 41. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 33 Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty CP may xuất khẩu Việt Thái theo hình thức kế toán nhật kí chung Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật ký chung. Sau đó căn cứ vào số liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung để ghi sổ cái theo các tài khoản kế toán đã phát sinh được ghi trên sổ nhật ký chung. Trong kỳ bạn đã sử dụng bao nhiêu tài khoản thì sẽ có bấy nhiêu sổ cái tương ứng với tài khoản đó. Cuối tháng cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối số phát sinh Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết lập các báo cáo tài chính Chứng từ kế toán Sổ nhật ký chung Sổ cái Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Sổ nhật kí đặc biệt Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra
 • 42. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 34 2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT THÁI. 2.2.1. Hạch toán lao động tại công ty. Để hạch toán lao động, trước hết kế toán phải nắm bắt được số lao động toàn công ty tại các phòng ban, phân xưởng, đồng thời phản ánh kịp thời chính xác tình hình sử dụng lao động, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động. chứng từ để hạch toán lao động là bảng chấm công. Bảng chấm công được lập riêng cho từng bộ phận, trong đó ghi rõ ngày làm việc, ngày nghỉ của từng lao động. Cuối tháng, bảng chấm công được chuyển cho cán bộ tiền lương dùng để tổng hợp thời gian lao động và tính lương cho từng phòng, từng tổ và cá nhân lao động. Công ty bao gồm cả lao động trực tiếp và gián tiếp. Tính tới ngày 31/12/2016 công ty có tất cả 605 lao động. cơ cấu lao động và chất lượng lao động được thể hiện qua bảng sau: Biểu 2.1: Cơ cấu lao động CƠ CẤU LAO ĐỘNG Chỉ tiêu Tổng số lao động Giới tính Độ tuổi Trình độ Tính chất công việc Nam Nữ 18-30 ≥30 Trên đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp Phổ thông Trực tiếp Gián tiếp Số người 605 90 530 500 120 15 60 - 40 490 490 130 Tỉ trọng (%) 100 14,5 85,5 80,6 19,4 2,4 9,7 - 6,5 79 79 21 *Cơ cấu về giới Lao động nữ chiếm đa số có 530 người chiếm 85,5 %. Tỷ lệ này là hợp lý vì doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc đòi hỏi sự khéo léo tỉ mỉ. Lao động nam có 90 người chiếm 14,5 % chủ yếu là công nhân cắt, máy và kĩ thuật. *Cơ cấu về độ tuổi Lực lượng lao động trong công ty chủ yếu là lao động trẻ độ tuổi từ 18-30
 • 43. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 35 chiếm 80,6 %. Đây là lực lượng lao động có sức khỏe tốt, khả năng ứng dụng và đổi mới nhanh nhậy và linh hoạt trong công việc…Tuy nhiên đa số lao động nữ trong độ tuổi lập gia đình nên có bất lợi về khoảng thời gian lập gia đình và sinh con nên khoảng thời gian có thể gây biến động cho sản xuất cho nên công ty cần phải lập kế hoạch tổ chức lao động cho phù hợp. Lao động trong độ tuổi ≥ 30 chiếm tỷ trọng 19,4 %, đây là lực lượng lao động ổn định, sức lao động dẻo dai và nhiều kinh nghiệm. *Cơ cấu về trình độ Trình độ lao động của công nói chung là chưa cao nhưng phù hợp với doanh nghiệp. Lao động có trình độ trên đại học chiếm 42,4%, đại học chiếm 9,7 %, lực lượng này chủ yếu làm công việc văn phòng và quản lý. Lao động có trình độ trung cấp chiếm 6,5 % chủ yếu làm dưới phân xưởng và nhà kho. Còn lại là lao động phổ thông chiếm tỷ lệ lớn nhất 79% chủ yếu là công nhân tham gia sản xuất trực tiếp. *Cơ cấu lao động theo tính chất công việc Lao động trực tiếp chiếm phần lớn trong tổng số lao động của công ty có 490 lao động tham gia lao động trực tiếp chiếm tỉ lệ 79 %. Lao động gián tiếp có 130 lao động chiếm tỷ trọng 21 %. Đây là một kết cấu lao động hợp lý đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. 2.2. Quy trình hạch toán tiền lương 2.2.1. Chứng từ sử dụng: + Bảng chấm công + Bảng thanh toán tiền lương + Bảng thanh toán trợ cấp BHXH + Phiếu nghỉ hưởng BHX.
 • 44. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 36 2.2.2. Hình thức trả lương theo thời gian Hình thức trả lương theo thời gian lao động được áp dụng cho những lao động gián tiếp và trực tiếp sản xuất, đó là những lao động tham gia vào quy trình sản xuất và là bộ phận lao động khá quan trọng trong công ty.Theo hình thức trả lương này thì tiền lương được trả căn cứ vào cấp bậc chức vụ của từng cán bộ công nhân viên, đây là hình thức trả lương đơn giản,thuần túy, chỉ căn cứ vào tiền lương chính của người lao động và thời gian công tác thực tế. Vì vậy, không đảm bảo được nguyên tắc phân phối lao động cũng như đảm nhận được vị trí quan trọng của mình. Khi áp dụng hình thức trả lương này công ty sử dụng bảng chấm công, trong đó ghi ngày làm việc, nghỉ việc ca từng người. Mảng này do trưởng các phòng ban trực tiếp ghi. Định kỳ cuối tháng dùng để tổng hợp thời gian lao động và tính lương. Theo quy định của Chính phủ, công ty áp dụng chế độ ngày công như sau: - Số ngày trong năm : 360 ngày - Số ngày làm việc : 312 ngày - Theo quy định của bộ luật Lao động thì người lao động có các ngày nghỉ được hưởng nguyên lương như sau: 1) Tết Dương lịch 01 ngày ( ngày 01 tháng 01 dương lịch ) 2) Tết Âm lịch 05 ngày 3) Ngày Chiến thắng 01 ngày ( ngày 30 tháng 4 dương lịch ) 4) Ngày Quốc tế lao động ( ngày 01 tháng 5 dương lịch ) 5) Ngày Quốc khánh 01 ngày ( ngày 02 tháng 9 dương lịch ) 6) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày ( ngày 10 tháng 3 âm lịch ) Chú ý: Nếu những ngày nghỉ trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Theo Điều 115 của Bộ Luật Lao Động Ngoài ra người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hơp sau đây:
 • 45. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 37 a) Kết hôn : nghỉ 03 ngày b) Con kết hôn : nghỉ 2 ngày c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết : nghỉ 03 ngày. - Ngày nghỉ : 53 ngày - Ngày phép : 12 ngày - Ngoài ra còn chế độ ốm đau, thai sản . . .  Các khoản phụ cấp: - Tiền tăng ca hoặc làm thêm: Đối với việc tính lương cho người lao động trong việc tăng ca vào các ngày lễ, chủ nhật, làm đêm được công ty áp dụng đúng theo quy định của luật lao động cụ thể như sau: + Nếu người lao động làm thêm vào ngày lễ tết như 30/4, 1/5... thì trả lương thời gian bằng 300% lương cơ bản. + Nếu người lao động tăng ca vào ngày thường thì trả lương thời gian bằng 150% lương cơ bản. Ngoài ra công ty còn có các khoản phụ cấp và trợ cấp khác: - Có 3 loại phụ cấp(áp dụng để tính lương thêm giờ và khấu trừ do nghỉ) + Phụ cấp 1: thâm niên + Phụ cấp 2: phụ cấp chức vụ, quản lý, hỗ trợ sản xuất. + Phụ cấp 3: phụ cấp lương điều chỉnh , kỹ năng, phiên dịch, môi trường. - Có các loại trợ cấp như sau: + Trợ cấp đi làm đầy đủ + Trợ cấp đi lại + Chênh lệch ca đêm Cứ như vậy kế toán căn cứ vào mức lương cơ bản, phụ cấp, số ngày làm việc thực tế, tiền thưởng của từng nhân viên để tính ra lương hàng tháng của công nhân viên. Ví dụ 1: Tính tiền lương cho chị Nguyễn Thị Linh kế toán:
 • 46. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 38 + Lương hợp đồng : 7.000.000 (Lương đóng bảo hiểm) + Lương cơ bản: 5.600.000 + Ngày công theo quy định của công ty trong tháng 4 năm 2016 là 26 ngày. + Ngày công thực tế: 26 ngày Lương thời gian = 5.600.000 * 26 = 5.600.000 26 + Phụ cấp 1: 600.000 + Phụ cấp 2: 600.000 + Phụ cấp 3 : 200.000 + Trợ cấp đi lại : 625.000 + Tiền làm thêm giờ ( 20 giờ ngày thường và 08 giờ ngày chủ nhật): 1.884.615 + Phụ cấp đi làm đầy đủ: 200.000 + Các khoản trừ vào lương:7.000.000* 10,5%=735.000 Tiền lương thực lĩnh của chị Linh là: 5.600.000 + 600.000+ 600.000+200.000 + 625.000 + 1.884.615+200.000 – 735.000 = 8.974.615
 • 47. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 39 Sau đây là bảng chấm công: Biểu 2.2: Bảng chấm công BẢNG CHẤM CÔNG Tháng 4 năm 2016 Phòng kế toán STT Họ và tên Chức vụ Ngày trong tháng Số công hưởng Tổng SN nghỉ phép A B 1 2 3 .. . 30 C D E 1 Nguyễn Văn Trung KTT x x x x 24 24 2 2 Bùi Thị Hoa KT x x x x 26 26 0 3 Nguyễn Thu Thủy KTHV x x x x 25 25 1 4 Nguyễn Minh Tú KTTH x x x x 24 24 2 5 Nguyễn Thị Linh KT x x x x 26 26 0 6 Bùi Bích Ngọc KT x P x x 25 25 1 7 Bùi Thị Vân Anh TQ x x x x 23 23 2 …. Ký hiệu chấm công: - Lương sản phẩm: SP - Thai sản: TS - Nghỉ bù: NB - Lương thời gian: + - Tai nạn: T - Nghỉ không lương: KL - Ốm điều dưỡng: Ô - Nghỉ phép: P - Ngừng việc: N - Con ốm: CÔ - Hội nghị, học tập: H - Lao động nghĩa vụ: LĐ
 • 48. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 40 Biểu 2.3 . Bảng tính lương phòng kế toán tháng 4 năm 2016 Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái Số ngày Lương ngày công Giờ ngày thường Số tiền Giờ CN Số tiền Tổng tiền thêm giờ PC 1 PC 2 PC3 Chuyên cần Đi lại A B C D=B/26*C E F G H I=F+H K L M N O P=K+L+M+ N+O Q=D+I+P R=A*10.5% S=Q-R 1 Nguyễn Văn Thực KTT 11,000,000 8,050,000 24 7,430,769 8 846,154 846,154 1,600,000 850,000 500,000 200,000 625,000 3,775,000 12,051,923 1,155,000 10,896,923 2 Đào Diệu Hoa KT 8,550,000 5,600,000 26 5,600,000 10 403,846 8 657,692 1,061,538 1,600,000 850,000 500,000 200,000 625,000 3,775,000 10,436,538 897,750 9,538,788 3 Nguyễn Thị Thu Thủy KTHV 5,000,000 3,500,000 25 3,365,385 20 485,392 16 769,231 1,254,623 400,000 800,000 300,000 200,000 625,000 2,325,000 6,945,007 525,000 6,420,007 4 Nguyễn Thị Lệ Quyên KTTH 9,000,000 5,600,000 24 5,169,231 20 745,562 16 1,384,615 2,130,178 1,600,000 1,300,000 500,000 200,000 625,000 4,225,000 11,524,408 945,000 10,579,408 5 Phạm Thị Thanh Mai KT 7,000,000 5,600,000 26 5,600,000 20 807,692 16 1,076,923 1,884,615 600,000 600,000 200,000 200,000 625,000 2,225,000 9,709,615 735,000 8,974,615 6 Đỗ Thị Bích Ngọc KT 7,000,000 5,600,000 23 4,953,846 20 714,497 16 1,076,923 1,791,420 600,000 600,000 200,000 200,000 625,000 2,225,000 8,970,266 735,000 8,235,266 7 Lê Thị Vân Anh TQ 7,000,000 5,600,000 24 5,169,231 20 745,562 16 1,076,923 1,822,485 600,000 600,000 200,000 200,000 625,000 2,225,000 9,216,716 735,000 8,481,716 …. Tổng 54,550,000 39,550,000 172 37,288,462 110 3,902,552 96 6,888,462 10,791,013 7,000,000 5,600,000 2,400,000 1,400,000 4,375,000 20,775,000 68,854,475 5,727,750 63,126,725 STT Họ và Tên Chức vụ Lương HĐLĐ Lương cơ bản Tổng lương Khấu trừ BHXH Thực lĩnh Tổng tiền phụ cấp trợ cấp BẢNG TÍNH LƯƠNG PHÒNG KẾ TOÁN THÁNG 4 NĂM 2016 Ngày công thêm giờ phụ cấp (tính vào BHXH) trợ cấp
 • 49. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 41 Ví dụ 2 : Tính tiền lương cho chị Phạm Thanh Hoa công nhân sản xuất: + Lương hợp đồng : 4.670.000 ( Lương đóng bảo hiểm ) + Lương cơ bản : 4.270.000 + Ngày công theo quy định của công ty trong tháng 4 năm 2016 là 26 ngày. + Ngày công thực tế: 25 ngày Lương thời gian = 4.270.000 * 25 = 4.105.769 26 + Phụ cấp 1 : 300.000 + Phụ cấp 3: 100.000 + Trợ cấp đi lại : 625.000 + Tiền làm thêm giờ: 1.010.627 + Phụ cấp đi làm đầy đủ: 200.000 + Các khoản trừ vào lương: 4.670.000 * 10,5% = 490.350 Tiền lương thực lĩnh của chị Tươi là: 4.105.769+ 300.000 + 100.000 + 625.000 + 1.010.627 + 200.000 – 490.350 = 5.851.046
 • 50. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 42 Biểu 2.4. Bảng chấm công cho công nhân sản xuất tháng 4/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 t6 t7 cn t2 t3 t4 t5 t6 t7 cn t2 t3 t4 t5 t6 t7 cn t2 t3 t4 t5 t6 t7 cn t2 t3 t4 t5 t6 t7 1 Hoàng Thị Lan tổ trưởng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 0 0 2 Nguyễn Thị Tươi CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p x x x x x 25 1 0 3 Nguyễn Thị Thùy Dung CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 0 0 4 Chu Đức Cường CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 0 0 5 Nguyễn Văn Thăng CN x x x x x x x x x p x x x x x x p x x x x x x x x x 24 2 0 6 Chu Thị Liễu CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 0 0 7 Nguyễn Văn Dũng CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p x x x 25 1 0 8 Nguyễn Thị Thùy Trang CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 0 0 9 Nguyễn Hải Yến CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 0 0 10 Nguyễn Thị Huệ CN x x x x x x x x x x x x p x x x x x x x x x x x x x 25 1 0 11 Vũ Thị Hằng CN x x x x p x x x x p x x x x x x x x x x x x x x x x 24 2 0 12 Hoàng Văn Hòa CN x x x x x x x x x x x x x x x p x x x x x x x x x x 25 1 0 13 Nguyễn Thị Huyền CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 0 0 14 Hoàng Thùy Anh CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 0 0 15 Chu Thị Ngoan CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 0 0 ngày trong tháng STT Họ Tên vị trí (chức vụ) BẢNG CHẤM CÔNG CHO CÔNG NHÂN SẢN XUẤT ( DÂY CHUYỀN SỐ 3) tháng 4/2016 tổng số ngày công số ngày đi làm số ngày nghỉ phép (hưởng lương) số ngày nghỉ không phép (không lương)
 • 51. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 43 Biểu 2.5: Bảng chấm công cho công nhân sản xuất Công ty CP may xuất khẩu Việt Thái BẢNG TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG TOÀN DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2016 BL04 STT Bộ phận Lương HĐLĐ Lương ngày công Tổngtiền thêm giờ Tổng phụ cấp,trợ cấp Tổng lương Khấu trừ BHXH Thực lĩnh 1 Phòng kinh doanh 30,645,000 28,643,760 2,135,000 30,778,760 3,217,725 27,561,035 2 Phòng hành chính 28,950,000 27,469,488 3,145,000 30,614,488 3,039,750 27,574,738 3 Phòng kế toán 93,550,000 58,651,923 15,867,936 38,100,000 112,619,859 9,822,750 63,126,725 4 Phòng kế hoạch 15,550,000 14,785,640 2,565,000 17,350,640 1,632,750 15,717,890 5 Phòng sản xuất kỹ thuật 26,450,000 23,457,870 6,432,986 8,450,000 38,340,856 2,777,250 35,563,606 6 Phòng vật tư 19,370,000 16,346,980 4,234,670 7,650,000 28,231,650 2,033,850 26,197,800 7 Phòng logistic 15,670,000 13,564,760 4,350,000 17,914,760 1,645,350 16,269,410 8 Xưởng 1 78,150,000 69,564,368 17,340,457 23,650,000 110,554,825 8,205,750 102,349,075 9 Xưởng 2 89,870,000 80,102,100 23,756,450 22,155,000 126,013,550 9,436,350 116,577,200 10 Xưởng 3 68,160,000 60,603,077 14,579,767 19,175,000 94,357,844 7,156,800 87,201,044
 • 52. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 44 11 Xưởng 4 64,670,000 57,572,850 13,873,771 18,200,000 89,646,621 6,790,350 82,856,271 12 Xưởng 5 61,430,000 54,694,208 13,180,082 17,290,000 85,164,290 6,450,150 78,714,140 13 Xưởng 6 53,495,000 47,583,961 11,466,672 15,042,300 74,092,932 5,616,975 68,475,957 14 Xưởng 7 85,592,000 76,134,337 18,346,675 24,760,000 119,241,012 8,987,160 110,253,852 15 Xưởng 8 98,450,000 87,554,487 21,098,676 28,475,000 137,128,163 10,337,250 126,790,913 16 Xưởng 9 103,350,000 91,932,212 22,153,610 29,890,000 143,975,822 10,851,750 133,124,072 17 Xưởng 10 100,295,000 89,174,245 21,489,001 28,390,000 139,053,247 10,530,975 128,522,272 18 Xưởng 11 87,265,000 77,581,593 18,695,431 24,690,000 120,967,025 9,162,825 111,804,200 19 Xưởng 12 82,025,000 72,926,698 17,573,705 23,280,000 113,780,403 8,612,625 105,167,778 20 Xưởng 13 87,765,000 78,031,567 18,803,865 24,900,000 121,735,432 9,215,325 112,520,107 21 Xưởng 14 80,755,000 71,789,041 17,299,556 22,980,000 112,068,597 8,479,275 103,589,322 22 Xưởng 15 96,906,000 86,146,850 20,759,467 27,576,000 134,482,316 10,175,130 124,307,186 23 Xưởng 16 94,960,000 84,423,913 20,344,277 27,025,000 131,793,190 9,970,800 121,822,390 24 Xưởng 17 129,145,000 114,816,521 27,668,217 36,745,000 179,229,739 13,560,225 165,669,514 25 Xưởng 18 111,065,000 98,742,208 23,794,667 31,600,700 154,137,575 11,661,825 142,475,750 26 Tổng 2,619,881,000 2,307,506,734 543,519,852 744,962,000 3,595,988,587 275,087,505 3,320,901,083
 • 53. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 45 2.2.3. Tổ chức kế toán chi tiết các khoản trích theo lương Tại công ty CP may xuất khẩu Việt Thái tiến hành trích lập các khoản trích theo lương dựa trên lương hợp đồng. Biểu 2.6: Tổng hợp tỷ lệ trích theo lương tại công ty CP may xuất khẩu Việt Thái năm 2016 Đối tượng Doanh nghiệp Người lao động Cộng (%) BHXH 18 8 26 BHYT 3 1,5 4,5 BHTN 1 1 2 KPCĐ 2 0 2 Cộng (%) 24 10,5 34,5 Trong năm 2016, công ty CP may xuất khẩu việt Thái tiến hành hạch toán các khoản trích theo lương với tỷ lệ trích 34,5%. Trong đó tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là 24%, khấu trừ vào lương công nhân viên 10,5% cụ thể trích vào các quỹ như sau: a, Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH). Quỹ BHXH dùng để chi trả cho người lao động trong thời gian nghỉ do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động... Theo quy định hiện hành công ty tính BHXH là 26% trong đó 18% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và 8% trừ vào lương cán bộ công nhân viên Trong tháng 4/2016 tổng mức lương trích BHXH của các công nhân viên trong công ty là 2.619.881.000 Vậy tổng số tiền BHXH phải nộp cho cơ quan bảo hiểm là: 2.619.881.000* 26% = 681.169.060 Trong đó: Số tiền tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty: 2.619.881.000 * 18% = 471.578.580 Tiếp Ví dụ 1: tính BHXH của chị Linh với mức lương hưởng BHXH là 7.000.000 Vậy tổng số tiền BHXH của chị Linh là: 7.000.000 * 26% = 1.820.000 + Số tiền BH mà công ty nộp cho chị là: 7.000.000 * 18% = 1.260.000 + Số tiền BH mà chị phải nộp là: 7.000.000 * 8% = 560.000
 • 54. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 46 b, Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT). Quỹ BHYT dùng để chi trả tiền khám chữa bệnh, thuốc men,...khi người lao động có tham gia đóng BHXH bị ốm. Theo quy định hiện hành cũng như của công ty thì BHYT trích là 4,5% trên mức lương của những người tham gia bảo hiểm trong công ty. Trong đó tính vào chi phí sản xuất kinh doanh là 3% trừ vào lương của công nhân viên là 1,5%. Vậy tổng số tiền BHYT phải nộp cho cơ quan BHYT trong tháng 4/2016: 2.619.881.000 * 4,5% = 117.894.645 Trong đó số tiền tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty là: 2.619.881.000 * 3% = 78.596.430 Tiếp ví dụ 1: tính số tiền BHYT phải nộp của chị Linh: Tổng số tiền phải nộp: 7.000.000 * 4,5% = 315.000 Trong đó công ty nộp cho chị là: 7.000.000 * 3% = 210.000 Chị phải nộp là: 7.000.000 * 1,5% = 105.000 c, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Quỹ BHTN là khoản hỗ trợ tài chính tạm thời cho người lao động mất việc mà đáp ứng đủ yêu cầu của luật định. Đối tượng được nhận bảo hiểm thất nghiệp là những người bị mất việc không do lỗi của cá nhân họ. Người lao động vẫn đang cố gắng tìm kiếm việc làm, sẵn sàng nhận công việc mới và luôn nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng thất nghiệp. Những người lao động này sẽ được hỗ trợ một khoản tiền theo tỷ lệ nhất định. Ngoài ra, chính sách BHTN còn hỗ trợ học nghề và tìm việc làm đối với người lao động tham gia BHTN. Theo quy định cũng như tại công ty thì BHTN tích là 2% trong đó 1% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 1% còn lại trừ vào lương người lao động. Vậy tổng số tiền BHTN mà công ty phải nộp là: 2.619.881.000 * 2% = 52.397.620 Trong đó số tiền BHTN tính vào chi phí sản xuất kinh doanh là: 2.619.881.000 * 1% = 26.198.810 Tiếp ví dụ 1: Tính BHTN cho chị Linh: 7.000.000 * 2% = 140.000 Trong đó công ty nộp cho chị là: 7.000.000 * 1% = 70.000 Chị Linh phải nộp là: 7.000.000 * 1% = 70.000
 • 55. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 47 d, Kinh phí công đoàn (KPCĐ). Theo quy định hiện hành cũng như ở công ty thì KPCĐ trích 2% toàn bộ tính vào chi phí của doanh nghiệp. Vậy tổng số tiền KPCĐ mà công ty phải nộp là: 2.619.881.000 * 2% = 52.397.620 2.2.4. Thủ tục tính BHXH phải trả cho công nhân viên Theo luật BHXH 2016, người lao động hưởng BHXH trong các trường hợp sau: - Trợ cấp ốm đau kế hoạch hóa gia đình: ngày được nghỉ ( trừ ngày lễ, chủ nhật) người làm công tác tính BHXH sẽ tính cho người lao động hưởng 75% lương cơ bản. - Chế độ trợ cấp thai sản: nữ công nhân viên sinh con được nghỉ theo chế độ 6 tháng, được hưởng 6 tháng lương theo hệ số cấp bậc. Trợ cấp 1 lần bằng 2 tháng lương cơ bản tháng đóng BHXH. Trợ cấp khi nghỉ việc sinh con, nuôi con hoặc nuôi con bằng tiền lương đóng BHXH tháng trước khi nghỉ. Mức trợ cấp nghỉ việc thai sản, khám thai, nạo sảy thai thì được hưởng 100% lương cơ bản. - Trợ cấp tai nạn lao động: trong thời gian nghỉ việc chữa bệnh, người lao động được hưởng đủ lương và chi phí khám chữa bệnh từ khi sơ cứu đến khi điều trị xong, chi phí này do doanh nghiệp trả sau khi điều trị xong, người lao động được hưởng mức trợ cấp sau: + Nếu mức suy giảm từ 5% tới 30% khả năng lao động thì :Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở + Nếu mức suy giảm từ 31% đến 100% khả năng lao động thì được hưởng trợ cấp hàng tháng: Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Để có thể hưởng trợ cấp BHXH thì người lao động phải nộp cho kế toán tiền lương các chứng từ theo quy định như: sổ khám chữa bệnh, biên lai thu viện phí, giấy khai sinh, giấy nghỉ hưởng BHXH có chữ ký của y bác sỹ, dấu của bệnh viện thì mới được làm chế độ chi trả BHXH. Kế toán sẽ tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các chứng từ nếu thấy tất cả hợp lệ, căn cứ vào các chứng từ, kế toán lập “phiếu thanh toán trợ cấp BHXH” cho cán bộ công nhân viên đồng thời phản ánh số ngày nghỉ chế độ trên bảng chấm công
 • 56. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 48 Công thức tính : Trợ cấp BHXH = tiền lương ngày* số ngày nghỉ hưởng BHXH* tỷ lệ hưởng BHXH Ví dụ: tính trợ cấp BHXH cho chị Nguyễn Thị Huyền nghỉ việc do mổ ruột thừa từ ngày 20 tháng 4 tới ngày 26 tháng 4. Mức lương đóng BHXH của chị Huyền là 4,670,000 đồng/ tháng. GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ ỐM HƯỞNG BHXH Họ và tên: Nguyễn Thị HuyềnTuổi: 34 Đơn vị công tác: Công ty CP may xuất khẩu Việt Thái Lý do nghỉ: mổ ruột thừa Số ngày cho nghỉ: 06 ngày Từ ngày: 20/04/2016 Đến ngày: 26/04/2016 Xác nhận của phụ trách đơn vịngày 26/04/2016 Số ngày thực nghỉ :06 ngày Giám đốc (ký tên, đóng dấu) PHẦN THANH TOÁN BHXH Số sổ BHXH : 1564378655 1, Số ngày thực nghỉ được hưởng BHXH: 06 ngày 2, Lũy kế từ ngày nghỉ cùng chế độ: 0 ngày 3, Lương tháng đóng BHXH: 4.670.000 đồng 4, Lương bình quân ngày: 179.615 đồng 5, Tỷ lệ hưởng BHXH: 75% 6, Số tiền hưởng BHXH: 6*179.615*75%= 808.267 đồng Ngày 29/04/2016 Cán bộ cơ quan BHXH (ký tên, đóng dấu) Phụ trách BHXH
 • 57. nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đỗ Thị Quỳnh- QT1801K 49 Biểu 2.7: Bảng thanh toán BHXH BẢNG THANH TOÁN BHXH Quý II năm 2016 Họ và tên Đơn vị Năm sinh Lý do nghỉ Số ngày nghỉ Số tiền trợ cấp Ký nhận Nguyễn Thị Huyền Xưởng 1 1982 ốm 6 808.267 Vũ Thị Vân Xưởng 1 1993 ốm 6 907.654 Lê Văn Tuấn Xưởng 2 1985 ốm 6 986.983 Cộng 2.702.904 Ngày 29/04/2016 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Việt Nam có bao nhiêu công ty may mặc?

Theo ước tính trong năm nay, có khoảng 3.000 công ty may mặc tại Việt Nam – 25 phần trăm trong số đó là các công ty FDI.nullXu hướng đầu tư ngành may mặc tại Việt Namwww.kizuna.vn › investment-trend-of-garment-industry-in-vietnam-169null

Máy Mac thuộc nhóm ngành gì?

Sản xuất sản phẩm may mặc được phân vào ngành 14 (Sản xuất trang phục). Nhóm này gồm: Sản xuất các sản phẩm dệt, bao gồm các hoạt động như chuẩn bị, sản xuất sợi và dệt vải.nullMã ngành dệt, may mã hóa theo Quyết định số 27/2018/QĐ-ttg Hệ ...thanhlapdoanhnghiep.pro.vn › thu-tuc-p › ma-nganh-det-may-ma-hoa-the...null