the election was a fraud là gì - Nghĩa của từ the election was a fraud

the election was a fraud có nghĩa là

Kết quả của một bầu cử đang bị giả mạo Nhưng thông tin đó là vô dụng vì 100% thời gian được sử dụng bởi những kẻ thua cuộc đau đớn sau khi mất bầu cử

Thí dụ

Donald Trump: Đây là sự gian lận bầu cử, tôi đã giành được cuộc bầu cử này rất nhiều, dừng việc đánh cắp, im hoàn toàn thẳng, Biden Rigged Cuộc bầu cử, HDSHGDTGFBRBGRHVGHFBFHVNFGNTBNFNH BFBFBVH

the election was a fraud có nghĩa là

Một cái gì đó Donald Trump đã nói trong năm nay khi anh ta mất đi một cách thảm hại Joe Biden (còn gọi là hy vọng duy nhất của chúng tôi cho đất nước này)
Mặc dù anh ta đã làm gian lận vào năm 2016.

Thí dụ

Donald Trump: Đây là sự gian lận bầu cử, tôi đã giành được cuộc bầu cử này rất nhiều, dừng việc đánh cắp, im hoàn toàn thẳng, Biden Rigged Cuộc bầu cử, HDSHGDTGFBRBGRHVGHFBFHVNFGNTBNFNH BFBFBVH Một cái gì đó Donald Trump đã nói trong năm nay khi anh ta mất đi một cách thảm hại Joe Biden (còn gọi là hy vọng duy nhất của chúng tôi cho đất nước này)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết the election was a fraud là gì - Nghĩa của từ the election was a fraud