simmer down teapot là gì - Nghĩa của từ simmer down teapot

simmer down teapot có nghĩa là

Khi thái độ hoặc giọng điệu trở nên thù địch hoặc tức giận, sắp đạt đến điểm sôi.Một người cần ấm trà của họ về một thái độ sôi sục trước khi đạt đến điểm sôi.

Thí dụ

Khi Wesley đến với tôi tất cả điên rồ với giọng điệu của anh ấy, tôi nói với anh ấy Simmer Down Teapot.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết simmer down teapot là gì - Nghĩa của từ simmer down teapot