Lý thuyết và bài tập trong tiêng anh là gì năm 2024

Lý thuyết toán và giải toán tốc độ.

Theory and speed math.

Ít nhất trên lý thuyết, những người chống đối dân chủ cũng được xét xử đúng pháp luật.

At least in theory, opponents of democracy are also allowed due process under the rule of law.

Họ không biết gì về những lý thuyết của chúng tôi.

They're blind to the hypothesis.

Về lý thuyết thì cô ta chưa sở hữu chúng.

Technically, she hasn't taken ownership yet.

Cuộn băng từ một nhóm theo lý thuyết âm mưu mà có liên quan đến Savage

The tape came from a conspiracy theory group that's interested in Savage.

Ông là đồng tên của Lý thuyết Sturm-Liouville với Joseph Liouville.

He was the co-eponym of the Sturm–Liouville theory with Joseph Liouville.

Định nghĩa cơ bản của một xu hướng giá ban đầu được đưa ra bởi Lý thuyết Dow.

The basic definition of a price trend was originally put forward by Dow theory.

Chắc chắn, đó là một khả năng lý thuyết... một loại phím tắt, nếu bạn muốn.

Certainly, it's a theoretical possibility... a sort of shortcut, if you like.

Lý thuyết lý luận ngày nay được áp dụng trong trí tuệ nhân tạo và luật.

Argumentation theory is now applied in artificial intelligence and law.

Chính trị tình dục của thịt: Một lý thuyết phê bình nữ quyền-ăn chay.

The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory.

đã đến lúc thử xem lý thuyết của Mike có đúng ko.

Time to put this theory to the test.

Lý thuyết này đã được thử thách trong thế kỷ 20.

This theory was challenged in the 20th century.

Lý thuyết AMO bao gồm các nghiên cứu/tương tác cổ điển, bán cổ điển và lượng tử.

AMO theory includes classical, semi-classical and quantum treatments.

Những lời giảng dạy của Chúa Giê Su không có nghĩa là lý thuyết.

Jesus’s teachings were not meant to be theoretical.

Năm 1883, Hertz là giảng viên vật lý lý thuyết tại Đại học Kiel.

In 1883, Hertz took a post as a lecturer in theoretical physics at the University of Kiel.

Điều này đúng lý thuyết đây.

This proves my theory.

Trong Cicero ông đã thấy trích dẫn lý thuyết của Hicetas.

In Cicero he found an account of the theory of Hicetas.

Theo lý thuyết trò chơi, thì mọi vật, mọi người, chỉ là kế hoạch dự phòng.

I mean, true game theory, everything, everyone is a contingency.

Lý thuyết siêu dây -- nó là gì vậy?

Superstring theory -- what is it?

Nó có thể được chia làm lý thuyết mã hóa nguồn và lý thuyết mã hóa kênh.

It can be subdivided into source coding theory and channel coding theory.

Trong tác phẩm, d'Alembert giải thích về mặt lý thuyết hiện tượng khúc xạ.

In this work d'Alembert theoretically explained refraction.

Thời khắc duy nhất được ghi lại về tuổi thơ của Jesus đã mô tả lý thuyết này.

The only recorded instance of Jesus’ boyhood describes this principle.

Biểu đồ thời gian của vũ trụ học Lý thuyết vạn vật ^ Seymour Feldman (1967).

Cosmology portal Physics portal Timeline of cosmology Theory of everything Seymour Feldman (1967).

Hai lý thuyết đó là những thành tựu trí tuệ vĩ đại của nửa đầu thế kỷ này.

They are the great intellectual achievements of the first half of this century.

“Theo lý thuyết, trong 21 năm nữa sẽ không có tội phạm vị thành niên.”

"""In 21 years, there would be, by definition, no juvenile delinquency."""

Mạo từ trong tiếng Anh (A, an, the) là gì? Cách dùng như thế nào? Dựa vào dấu hiệu nào để phân biệt? Hãy cùng VUS tìm hiểu ngay bài viết bên dưới để nắm vững điểm ngữ pháp này và vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các bài tập.

Mạo từ trong tiếng Anh là gì?

Mạo từ trong tiếng Anh (Articles) là những từ dùng để nhận biết danh từ được nhắc đến là xác định hay không xác định. Mạo từ đứng trước danh từ và chức năng của nó là dùng để bổ nghĩa cho danh từ.

Các loại mạo từ thường gặp

Mạo từ bất định (Indefinite article)

Mạo từ bất định gồm “a” và “an”

– Mạo từ “a” thường đi kèm với danh từ đếm được số ít, và đứng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm.

Ví dụ: a dog (một con chó), a pencil (một cây bút chì), a person (một người).

– Mạo từ “an” thường đi kèm với danh từ đếm được số ít và danh từ bắt đầu bằng phụ âm (e, u, i, o, a) hoặc âm “h” câm.

Ví dụ: an elephant (một con voi), an orange (một quả cam),…

Mạo từ xác định (Definite article)

Mạo từ xác định “the” thường dùng cho những đối tượng được xác định cụ thể, cả người nói và người nghe đều biết rõ về đối tượng được đề cập. “The” đứng trước danh từ và thường sử dụng cho danh từ đếm được ở số ít hoặc danh từ không đếm được ở số nhiều.

Ví dụ: the girl (cô gái), the cat (con mèo),…

Lưu ý: Mạo từ “the” dùng để đối tượng đã xác định. Ngược lại, mạo từ “a” và “an’ dùng để chỉ đối tượng chưa xác định.

Lý thuyết và bài tập trong tiêng anh là gì năm 2024
Mạo từ trong tiếng Anh (A, an, the): Lý thuyết và bài tập

Cách dùng a an the

Cách sử dụng a, an, the như thế nào? Sau đây, hãy cùng VUS phân biệt để tránh nhầm lẫn nhé.

Cách dùng mạo từ “a”, “an”

Cách dùng mạo từ “a”

 • “A” là một mạo từ không xác định trong tiếng Anh, thường bắt đầu bằng một phụ âm. Trong vài trường hợp ngoại lệ, một số danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm nhưng được phát âm (phiên âm) như phụ âm thì vẫn sử dụng “a”.

Ví dụ: a uniform/ˈjuːnəfɔːm/ , a cat, a fish

 • “A” được sử dụng trong một số thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ hoặc các phân số.

Ví dụ: a one third (1/3), once times a day,…

 • A được dùng với các số đếm, hoặc các thành ngữ nhất định về số lượng.

Ví dụ: a couple, a lots, a lot of,…

Cách dùng mạo từ “an”

Các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (u, e, a, i, o) thì thường đi kèm với mạo từ “an”. Ngoài ra, một số trường hợp từ bắt đầu bằng phụ âm nhưng là âm câm (không được phát âm).

Ví dụ: an egg, an orange, an horse,…

Cách sử dụng mạo từ “the”

 • Khi đối tượng được đề cập đến là duy nhất hoặc được cho là duy nhất.

Ví dụ: The moon (mặt trăng), the sun (mặt trời),…

 • Dùng trước một danh từ nếu danh từ vừa được đề cập trước đó.

Ví dụ: I see a girl. The beautiful girl is going to the coffee shop.

 • Đặt trước một danh từ chỉ một đồ vật riêng biệt mà người nói và người nghe đều hiểu.

Ví dụ: Please pass the jar of honey. (Làm ơn hãy đưa cho tôi lọ mật ong với)

 • Dùng trong so sánh nhất hoặc đứng trước first, second, only… khi các từ này dùng như tính từ hay đại từ.

Ví dụ: Anna is the shortest in her class (Anna thì thấp nhất trong lớp)

 • The + danh từ số ít: tượng trưng cho một nhóm đối tượng chung bất kỳ.

Ví dụ: The baby is so cute. (Con nít thì rất đáng yêu)

 • Dùng trước một tính từ để chỉ một nhóm người nhất định và tạo thành cụm danh từ

Ví dụ: The young (người trẻ), the poor (người nghèo),…

 • Sử dụng trước những danh từ riêng như: biển, sông, quần đảo, núi, tên gọi số nhiều của các nước,….

Ví dụ: The Atlantic Ocean (Đại Tây Dương), The United States (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ),…

 • The + họ (trong họ tên, ở dạng số nhiều) và dịch nghĩa là gia đình.

Ví dụ: The Williams (Gia đình Williams, bao gồm tất cả thành viên trong gia đình như vợ, con,…), The Johnsons (Gia đình Johnson)

Cùng chủ đề: Tổng hợp các dạng bài tập mạo từ có đáp án chi tiết

Trường hợp không sử dụng mạo từ

– Không sử dụng mạo từ với các quốc gia, tiểu bang, tỉnh, hồ, núi,…

 • He lives in Washington near Mount Rainier.
 • They live in Northern British Columbia.
 • They climbed Mount Everest.

(*) Trường hợp ngoại lệ: Sử dụng “The” khi đó là một quốc gia được tạo thành từ các tiểu bang như Hoa Kỳ (The United States).

– Không sử dụng mạo từ với danh từ số nhiều và danh từ không đếm được để nói về các đối tượng một cách tổng quát.

 • He writes books.
 • She likes sweets.
 • Do you like jazz music?
 • She ate bread with butter in the morning.
  Lý thuyết và bài tập trong tiêng anh là gì năm 2024
  Mạo từ trong tiếng Anh (A, an, the): Lý thuyết và bài tập

Sau a, an, the là loại từ gì?

Sau a, an, the kết hợp từ loại là danh từ (danh từ ở đây có thể là danh từ đếm được hoặc không đếm được tùy vào mạo từ mà bạn sử dụng)

 • Công thức: a/a/the + Noun
 • Ví dụ: a cat, an apple, the girl,…

Sau a, an, the có thể kết hợp với 1 tính từ và một danh từ đi kèm với nó.

 • Công thức: a/an/the + Adj + Noun
 • Ví dụ: an experienced content writer, a delicious meal, the beautiful girl,…
  Xây dựng nền tảng vững chắc, bứt phá kỹ năng cùng kho tàng: Bí quyết học tiếng Anh

Bài tập mạo từ a an the trong tiếng Anh

Lý thuyết và bài tập trong tiêng anh là gì năm 2024
Mạo từ trong tiếng Anh (A, an, the): Lý thuyết và bài tập

Exercise 1: Choose the correct answer

Lưu ý: Dấu (*) trong phần đáp án có nghĩa là không cần điền mạo từ vào trong câu.

1. I come to ______ school by _____ bus.

 1. * / the
 1. the / a
 1. * / *
 1. the / the

2. This morning _____ bus was late.

 1. a
 1. *
 1. an
 1. the

3. My favorite subject is _____ history, but I’m not very good at _____ math.

 1. * / the
 1. a / a
 1. the / the
 1. * / *

4. Ankara is _____ capital of Turkey.

 1. the
 1. a
 1. *
 1. an

5. I work in _____ company that makes _____ carpets.

 1. a / *
 1. the / the
 1. the / *
 1. a / a

6. My friend lives in _____ same street as me.

 1. a
 1. *
 1. an
 1. the

7.

A: How much are the driving lessons?

B: Fifteen pounds _____ hour.

 1. *
 1. the
 1. an
 1. a

8. I was at _____ home all day yesterday.

 1. the
 1. *
 1. an
 1. a

9. Let’s have _____ ice-cream.

 1. a
 1. *
 1. an
 1. the

10. I eat _____ apple every day.

 1. the
 1. a
 1. an
 1. *

11. Would you like _____ coffee or tea?

 1. *
 1. the
 1. an
 1. a

12. They don’t like _____ chocolate.

 1. a
 1. the
 1. * D) an

13. I’d like _____ glass of milk, please.

 1. the
 1. a
 1. an
 1. *

14. Please have _____ cake.

 1. a
 1. *
 1. the
 1. an

15. How often do you eat _____ chocolate?

 1. the
 1. an
 1. *
 1. a

15. This table is made of _____ glass.

 1. *
 1. the
 1. an
 1. a

17. I never drink _____ coffee.

 1. an
 1. *
 1. a
 1. the

18. Does he like _____ cake?

 1. the
 1. a
 1. an
 1. *

Exercise 2: Complete the sentences with a suitable article (a, an, the, zero article ‘x’)

1. There was _______ knock on ______ door. I opened it and found ______ small dark man in _______ blue overcoat and woolen cap.

2. He said he was _____ employee of _____ gas company and had come to _____ read meter.

3. But I had _______ suspicion that he wasn’t speaking _____ truth because _______ meter readers usually wear peaked caps.

4. However, I took him to ______ meter, which is in _____ dark corner under ______ stairs.

5. I asked if he had ______ torch; he said he disliked torches and always read ______ meters by light of ______ match.

6. I remarked that if there was ____ leak in ____ gas pipe there might be _____ explosion while he was reading _____ meter.

Exercise 3: Complete the text with a / an, the, or the zero article (–)

Activity trackers are (1)_____ very popular way to keep track of (2)_____ physical activity and (3)_____ calorie consumption. But are they accurate and reliable? A recent study conducted by (4)_____ researchers at Stanford University looked at seven of (5) _____ most popular trackers and focused on two measurements: (6)_____ heart rate and how many calories were burned. (7)_____ 60 volunteers who took part in (8)____ study included 31 women and 29 men.

For heart rate, researchers compared (9)_____ trackers to (10)_____ findings from an EKG or electrocardiogram. It turns out most of them were pretty accurate and reliable, with (11)____ error margin of just five percent in six out of (12)_____ seven trackers analyzed.

To measure calories burned, researchers compared (13) trackers’ findings to those of (14)____ instrument that measures oxygen and carbon dioxide in a person’s breath. (15) _____ trackers’ calorie measurements, it turns out, were incredibly inaccurate. (16) _____ degree of inaccuracy ranged from 27 percent for (17)____ most accurate tracker, to 93 percent for (18) ____ most inaccurate one.

Researchers concluded that (19)____ people should not base their food intake on how many calories (20)______ activity tracker says they’re burning.

Answer

Exercise 1:

123456789CDDACDCBC101112131415161718CACBACABD

Exercise 2:

1. a – the – a – a – a

2. an – the – the

3. a – the – x – x

4. the – the – the

5. a – x – the – a

6. a – a – an – the

Exercise 3:

12345678910a–––the–thethethe–11121314151617181920anthetheanthethethethe–an

VUS – Hệ thống Anh ngữ chuẩn quốc tế

Lý thuyết và bài tập trong tiêng anh là gì năm 2024
Mạo từ trong tiếng Anh (A, an, the): Lý thuyết và bài tập

Ngữ pháp tiếng Anh khá đa dạng từ cơ bản đến phức tạp như Thì (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn), từ loại (danh từ, tính từ, động từ, mạo từ trong tiếng Anh,…), câu bị động, mệnh đề quan hệ,… Để có thể nâng cao kỹ năng Anh ngữ, trước tiên, bạn cần xây dựng nền tảng ngữ pháp vững chắc.

Anh văn Hội Việt Mỹ VUS mang đến các khóa học Anh ngữ chuẩn quốc tế nhằm giúp thế hệ trẻ Việt Nam phát triển một cách toàn diện:

 • Khóa học tiếng Anh THCS – Young Leaders ( 11 – 15 tuổi) nhằm bồi dưỡng và phát huy tiềm năng lãnh đạo cho học sinh cấp 2 với khả năng Anh ngữ vững chắc.
 • Luyện thi chuyên sâu, cải thiện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, bứt phá band điểm IELTS thần tốc cùng IELTS Express và IELTS Expert.
 • Tự tin giao tiếp ngoại ngữ lưu loát, mang đến cơ hội mới và tiếp bước thành công cùng khóa học tiếng Anh giao tiếp iTalk.
 • Củng cố lại nền tảng tiếng Anh vững chắc từ con số 0 với khóa học English Hub – Tiếng Anh cho người mất gốc.

VUS là đối tác của các tổ chức, NXB uy tín hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục thế giới như British Council, Macmillan Education, Oxford University Press, National Geographic Learning,… Mỗi khóa đều sở hữu bộ giáo trình học tập chuẩn quốc tế và chất lượng dành cho học viên.

Việc ứng dụng các nền tảng công nghệ học tập hiện đại vào trong quá trình dạy và học giúp buổi học trở nên thú vị, tăng khả năng tiếp thu bài học tối đa thông qua hình ảnh, video, podcast,… Tích hợp hệ sinh thái học tập V-HUB, học viên có thể chủ động truy cập vào hệ thống 24/7 để ôn tập, củng cố kiến thức bài học và ứng dụng vào việc giải bài tập.

VUS sở hữu gần 80 cơ sở có mặt trên các tỉnh/thành phố lớn từ Bắc – Trung – Nam và 100% cơ sở đạt chứng nhận của NEAS trong 6 năm liên tiếp. Còn nữa:

 • Hơn 183.118 học viên tại VUS đạt chứng chỉ quốc tế như: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,… Đây là con số kỷ lục tại Việt Nam.
 • Hơn 2.700 thầy, cô tại VUS có trình độ chuyên môn cao và 100% sở hữu chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL, CELTA hoặc tương đương TEFL.
 • Đối tác chiến lược hạng PLATINUM của Hội đồng Anh.

Hy vọng bài viết về mạo từ trong tiếng Anh sẽ giúp ích cho các bạn trong việc củng cố và nắm vững điểm ngữ pháp này. Theo dõi website VUS để tham khảo thêm các bài viết bổ ích khác liên quan đến tiếng Anh.