Hướng dẫn kê khai bổ sung báo cáo tài chính năm 2024

Theo bà Hậu tìm hiểu, thì công ty bà có thể xuất hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn ngày 30/6/2022 và kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai tháng 6/2022. Bà Hậu hỏi, bà có phải làm lại báo cáo tài chính năm 2022 không, hay bà hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu sang năm 2023?

Chi cục Thuế khu vực Kiến An – An Lão, TP. Hải Phòng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định:

"Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

 1. Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;
 1. Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

 1. Tờ khai bổ sung;
 1. Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan...".

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định như sau:

"4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

 1. Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng

 1. Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế...".

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung câu hỏi, việc điều chỉnh doanh thu, thuế giá trị gia tăng được ghi nhận tại hóa đơn xuất ngày 30/6/2022 liên quan đến tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 6/2022 và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022, người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định.

Để nghị người nộp thuế căn cứ vào tình hình thực tế và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định.

Sai sót là chuyện khó tránh khỏi khi làm bất cứ việc gì. Do đó, chúng ta cần biết nguyên lý nộp lại báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi phát sinh điều chỉnh, sai sót.

Theo điều 47 của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, doanh nghiệp được quyền điều chỉnh lại hồ sơ quyết toán thuế nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện

 • \> Còn trong hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót
 • \> Trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì

 • \> Vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế
 • \> Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

Sau khi đã có kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì:

 • \> Được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế
 • \> Nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

Hướng dẫn kê khai bổ sung báo cáo tài chính năm 2024

Kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT – VAT declaration Adjustment

2/ Nguyên tắc để lập và điều chỉnh nộp lại quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

 • \> Nên điều chỉnh sổ kế toán (Hồi tố), sửa lại báo cáo tài chính và nộp cho cơ quan thuế trước. Cuối năm, thủ tục kiểm toán lại có thể thực hiện sau, đề xuất kiểm toán viên hồi tố lại số liệu.

Hướng dẫn kê khai bổ sung báo cáo tài chính năm 2024

 • \> Về thủ tục điều chỉnh báo cáo kiểm toán: Tham khảo ý kiến của công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ. Khi sửa dữ liệu trên phần mềm kế toán trước, có 02 cách để làm là
  • (1) Sửa trực tiếp trên phiếu bị sai hoặc
  • (2) Giữ phiếu cũ, lập 01 phiếu điều chỉnh.
 • Sau khi sửa dữ liệu xong, lập lại
  • + BCTC (File XML) để nộp trên thuedientu cho cơ quan thuế
  • + Tờ khai quyết toán thuế TNDN (File XML) để nộp trên thuedientu cho cơ quan thuếtheo số liệu báo cáo tài chính đã sửa đổi

Trích công văn 3369/CT-TTHT

Hướng dẫn kê khai bổ sung báo cáo tài chính năm 2024

Tham khảo công văn 5509/CT-TTHT:

“- Trường hợp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 của Công ty đã nộp có sai, sót thì được khai bổ sung trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

– Trường hợp BCTC có sai, sót gây ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì Công ty làm tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN của năm có sai sót, bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, nộp lại cùng BCTC đã được bổ sung, sửa đổi.

– Trường hợp BCTC có sai, sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì Công ty thực hiện bổ sung, sửa đổi số liệu trên BCTC và nộp lại, không phải nộp tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN.”

Điều chỉnh sai sót số liệu kế toán – Accounting estimates and errors
Thuế truy thu ấn định có được tính chi phí?

Cơ sở pháp lý

Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14

Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

 1. Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;
 1. Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

 1. Tờ khai bổ sung;
 1. Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.

5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.