Giải toán lớp 7 tập 1 bài 38 trang 22 năm 2024

Người ta cắt một tấm tôn có dạng hình tròn bán kính 5 cm thành hai phần bằng nhau như Hình 8. Tính chu vi tấm tôn sau khi bị cắt (lấy \(\pi = 3,14\)).

Giải toán lớp 7 tập 1 bài 38 trang 22 năm 2024

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chu vi tấm tôn sau khi bị cắt = chu vi tấm tôn ban đầu khi chưa bị cắt + độ dài đường cắt vạch ra.

Chu vi tấm tôn = \(2. R . \pi\) (với R là bán kính tấm tôn)

Lời giải chi tiết

Chu vi của tấm tôn trước khi bị cắt là:

\(2{\rm{ }}.{\rm{ }}5{\rm{ }}.{\rm{ }}3,14 = 31,4\) (cm).

Chu vi tấm tôn sau khi bị cắt là:

\(31,4 + 5.4 = 51,4\) (cm).

Bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 7. Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Chúc các bạn học tập tốt!

Bài 38 Trang 22 SGK Toán 7 - Tập 1

Bài 38 (SGK trang 22): a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.

  1. Trong hai số 227và 318số nào lớn hơn.

Hướng dẫn giải

![\begin{matrix} {x^n}.{x^m} = {x^{m + n}} \hfill \ {x^n}:{x^m} = {x^{n - m}} \hfill \ {\left( {{x^n}} \right)m} = {x{n.m}} \hfill \ {\left( {x.y} \right)^n} = {x^n}.{y^n} \hfill \ {\left( {\dfrac{x}{y}} \right)^n} = \dfrac{{{x^n}}}{{{y^n}}} \hfill \ \end{matrix}](https://https://i0.wp.com/tex.vdoc.vn/?tex=%5Cbegin%7Bmatrix%7D%0A%20%20%7Bx%5En%7D.%7Bx%5Em%7D%20%3D%20%7Bx%5E%7Bm%20%2B%20n%7D%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%0A%20%20%7Bx%5En%7D%3A%7Bx%5Em%7D%20%3D%20%7Bx%5E%7Bn%20-%20m%7D%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%0A%20%20%7B%5Cleft(%20%7B%7Bx%5En%7D%7D%20%5Cright)%5Em%7D%20%3D%20%7Bx%5E%7Bn.m%7D%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%0A%20%20%7B%5Cleft(%20%7Bx.y%7D%20%5Cright)%5En%7D%20%3D%20%7Bx%5En%7D.%7By%5En%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%0A%20%20%7B%5Cleft(%20%7B%5Cdfrac%7Bx%7D%7By%7D%7D%20%5Cright)%5En%7D%20%3D%20%5Cdfrac%7B%7B%7Bx%5En%7D%7D%7D%7B%7B%7By%5En%7D%7D%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%20%0A%5Cend%7Bmatrix%7D)

Lời giải chi tiết

  1. ![\left{ {\begin{array}{{20}{c}} {{2^{27}} = {2^{9.3}} = {{\left( {{2^3}} \right)}9} = {8^9}} \ {{3{18}} = {3^{9.2}} = {{\left( {{3^2}} \right)}^9} = {9^9}} \end{array}} \right.](https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cleft%5C%7B%20%7B%5Cbegin%7Barray%7D%7B%7B20%7D%7Bc%7D%7D%0A%20%20%7B%7B2%5E%7B27%7D%7D%20%3D%20%7B2%5E%7B9.3%7D%7D%20%3D%20%7B%7B%5Cleft(%20%7B%7B2%5E3%7D%7D%20%5Cright)%7D%5E9%7D%20%3D%20%7B8%5E9%7D%7D%20%5C%5C%20%0A%20%20%7B%7B3%5E%7B18%7D%7D%20%3D%20%7B3%5E%7B9.2%7D%7D%20%3D%20%7B%7B%5Cleft(%20%7B%7B3%5E2%7D%7D%20%5Cright)%7D%5E9%7D%20%3D%20%7B9%5E9%7D%7D%20%0A%5Cend%7Barray%7D%7D%20%5Cright.)
  1. Ta có 8 < 9 nên 89 < 99

Vậy 227 < 318

--> Bài tiếp theo: Bài 39 trang 23 SGK Toán 7 tập 1

---------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1 Số hữu tỉ. Số thực Toán 7 Tập 1. Với lời giải hướng dẫn chi tiết các bạn có thể so sánh kết quả của mình từ đó nắm chắc kiến thức Toán lớp 7. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với GiaiToan để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí nhé!

Bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 38 trang 22 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1.

Bạn muốn giải bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức Toán 7 chương 1 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập khác.

Đề bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

  1. Viết các số \(2^{27}\) và \(3^{18}\) dưới dạng các lũy thừa có số mũ là \(9\)
  1. Trong hai số \(2^{27}\) và \(3^{18}\), số nào lớn hơn?

» Bài tập trước: Bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng công thức : \({\left( {{x^m}} \right)n} = {x{m.n}}\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

  1. Ta có: \(2^{27}=(2^{3}){9}=8{9}\)

\(3^{18}=(3^{2}){9}=9{9}\)

  1. Vì \(8 < 9\) nên \(8^{9}<9^{9}\)

Vậy theo câu a, ta được \(2^{27} < 3^{18}\)

» Bài tiếp theo: Bài 39 trang 23 SGK Toán 7 tập 1

Trên đây là hướng dẫn cách làm và đáp án bài 38 trang 22 Toán đại số 7 tập 1. Các em cũng có thể tham khảo thêm các bài tập tại chuyên mục giải Toán 7 của doctailieu.com.