fevin là gì - Nghĩa của từ fevin

fevin có nghĩa là

Bản ngã thay đổi của một người đàn ông tên Kevin, trong khi say rượu và sẵn sàng làm hài lòng bất kỳ người phụ nữ nào vượt qua con đường của anh ta.Anh ta không phân biệt đối xử.Tên của Fevin theo nghĩa đen có nghĩa là anh ta dành cho mọi âm đạo có nhu cầu.

Thí dụ

Mọi người Fevin đều ở đây cho mọi âm đạo có nhu cầu. Xin vui lòng Fevin, giúp tôi!Tôi đã không được đặt trong 4 ngày và tôi cần con cặc của bạn!

fevin có nghĩa là

Ai đó được đặt tên kevin nhưng với một f.

Thí dụ

Mọi người Fevin đều ở đây cho mọi âm đạo có nhu cầu. Xin vui lòng Fevin, giúp tôi!Tôi đã không được đặt trong 4 ngày và tôi cần con cặc của bạn!