Double bubble shadow bubble.v.v trong manga là gì năm 2024

Bài hướng dẫn tổng hợp từ nhiều nguồn. Từ các topic trước trên trang gamevn, gamefaqs và một số kinh nghiệm khác của bản thân.

Game chia làm 3 phần chính sau:

Phần 1: Làm quen cách đánh bài. Trò chuyện lấy cảm tình các nhân vật chính (Tim đó). Gợi ý: Lấy con mèo Pharaoh đi cùng (cho nó ăn sandwich để nó đi theo) chat cùng các nhân vật chính sẽ được great talk. Và tùy thằng nhân vật mà nó thích ăn loại sandwich khác nhau) Xem thêm trong HD của tôi. Mua card. Tìm hiểu các địa điểm trong game. Các nhân vật phụ và deck của nó.

Phần 2: Sau khi đã lấy đủ tim của các nhân vật chính (có thể lấy một lượt hoặc lần lượt). Xem số tim của nhân vật chính ở database trong nhà trọ slifer red của nhân vật, chỗ cái máy tính. Chúng ta sẽ được đề nghị chọn một thằng đánh cùng nó ở Tag Tournament sau khi kết thúc 90 ngày. Mới đầu được 10 Medals. Đánh thắng lần lượt các cặp khác lấy đủ 90 Medals được vào tháp (sẽ mở ra khi lấy đủ 90 medals). Đánh thắng hết thì sang phần 3.

Phần 3: Tìm các shadow rider và đánh tag thắng nó để gặp trùm cuối. Đánh trùm cuối thế là hết game lần 1. Để complete game hoàn toàn thì phải làm lại các bước trên với các nhân vật khác. Ưu tiên làm với các nhân vật chính trước. Vì sẽ unlock được một só thứ khi complete game với 7 nhân vật chính ở bảng 1.

Một số gợi ý để chơi game dễ hơn:

 1. Ví dụ về cách cho ăn sandwich để lên tim :
 2. syrus - shrimp, ham, cheese, truffer, tangerine, fermented, ramen, jam, fried shrimp syrus- anything not spicy
 1. bastion - top grade salad, lettuce, carrot, tomato, kimchi, goya bastion- give him vegetables no fruits
 1. zane - cook's(pizza), plain zane-give him plain sandwiches
 1. alexis - sweet chesnut, grape, pineapple, tangerine, chocolate alexis- give her cream, jam, vegetables, and fruits as long as it is not a smelly food.
 1. chumley - dried sardines, dried mackerel, sushi, noodle, fried shrimp, truffer chumli- no meat. give him mostly fish.
 1. jaden - ham, cook's, sausage, anything really jaden- cook sandwich works good but he will take pretty much anything.
 1. chazz - caviar, melon chazz(cant do him till later)- caviar or anything that says top grade or fancy.

Yu-Gi-Oh! GX Tag Force: Bonus/Challenges Tham khảo trên mạng. Các bác chịu khó đọc tiếng Anh nhé.

[spoil]

Bonus • 01. Clear Bonus (# times you finish part 3) • 02. Level Bonus - Automatic, 2DP x player level • 03. Challenge Bonus • 04. Lose - Lose a duel • 05. Draw Game • 06. Turn Bonus - Automatic, 2 DP x number 0f turns • 07. Tag Duel Victory Bonus - Play a tag duel • 08. Network Duel Victory Bonus - Duel against another person • 09. Match Game Bonus - Play a match game • 10. Level Up Bonus - Given when you level up • 11. Duelist Bonus - Automatic, amount depending on opponent • 12. No More Cards Bonus - Win when opponent must draw but has no more cards • 13. Quick Finish Bonus - Win within 5? Turns • 14. Reversal Finish Bonus - Win within a turn where you started with a lower LP • 15. Opponent's Turn Finish Bonus - Win during opponent's turn • 16..Partner Victory Bonus - Win during your partner's turn in a tag duel • 17. Low LP Bonus - LP is below 1000 • 18. Extremely Low LP Bonus • 19. LP Keep Bonus - Win without taking any damage • 20. Over 20,000 LP Bonus - Win with LP over 20,000 • 21. Konami Bonus - 5730 LP • 22. Low Deck Bonus - Win with less than 10 cards left in the deck • 23. Extremely Low Deck Bonus - Win with no more cards in the deck • 24. Spell Card Bonus - Win with more than 10 spells used • 25. Trap Card Bonus - Win with more than 10 traps used • 26. No Spell Cards Bonus - Win without activating a single spell • 27. No Trap Cards Bonus - Win without activating a single trap • 28. Fusion Summon Bonus - Perform a fusion summon • 29. Ritual Summon Bonus - Perform a ritual summon • 30. Tribute Summon Bonus - Perform a tribute summon • 31. No Special Summon Bonus - Win without performing any special summon • 32. Chain Bonus - Perform a chain • 33. Max ATK Bonus - Have a monster with ATK 2500 or more • 34. Max Damage Bonus - Inflict a 2500 or more damage to your opponent • 35. LP Differential Bonus - No idea how this is calculated yet • 36. Max Reflected Damage Bonus • 37. Exactly 0 LP Bonus - Win by inflicting exact damage as opponent's LP • 38. Battle Damage only Bonus - Win without inflicting effect damage • 39. Effect Damage only Bonus - Win without inflicting battle damage • 40. Destroy in Battle Bonus - Destroy cards through battle • 41. Destroy by Effect Bonus - Destroy cards through effects • 42. Removed from Play Bonus - Remove opponent's cards from play • 43. Hand Destruction Bonus - Discard opponent's cards from hand • 44. Deck Destruction Bonus • 45. Return to Hand Bonus - Retrieve cards from field or graveyard • 46. Luck Bonus - Win coin toss or dice rolls consecutively • 47. Counter Bonus • 48. Union Bonus - Perform a union • 49. Same Card Bonus - Having 2 or 3 of the same cards on your field • 50. All Monster Card Zone Bonus - Occupy all your monster slots on the field • 51. No Monster Card Zone Bonus - Block all 5 of your opponent's zones (Ojama King, Ground Collapse) • 52. Key card destruction Bonus • 53. Exodia Finish Bonus • 54. Destiny Board Finish Bonus • 55. Final Countdown Finish Bonus • 56. Last Turn Finish Bonus • 57. Skull Servant Finish Bonus • 58. Summoned "Perfectly Ultimate Great Moth" • 59. Summoned "Wall Shadow" • 60. Summoned "Gate Guardian" • 61. Summoned "Blue-Eyes Ultimate Dragon" • 62. Summoned "Metalzoa" • 63. Summoned "Red-Eyes Black Metal Dragon" • 64. Summoned "Valkyrion the Magna Warrior" • 65. Summoned "Dark Sage" • 66. Summoned "XYZ-Dragon Cannon" • 67. Summoned "Exodia Necross" • 68. Summoned "Ojama King" • 69. Summoned "Mokey Mokey King" • 70. Summoned "Dark Dreadroute" • 71. Summoned "Chimeratech Overdragon" • 72. Used "Mega Ton Magical Cannon" • 73. Used "Yu-Jo Friendship" • 74. Used "Dark Scorpion Combination" • 75. Used "Ojama Delta Hurricane" • 76. Used "Blasting the Ruins" • 77. Used "The Law of the Normal" • 78. Used "Inferno Tempest" • 79. Used "Fuh-Rin-Ka-Zan" • 80. Used "Elemental Burst" • 81. Used "Dark Scorpion Retreat" • 82. Used "Illusion Gate" • 83. New Bonus Challenges • 01. Won 100 or more duels in total • 02. Won 10 or more duels against all duelable characters • 03. Won 10 coin tosses in a row • 04. Caused 10,000 or more points of battle damage during a duel • 05. Caused 4,000 or more points of deflected battle damage during a duel • 06. Caused 20,000 or more points direct damage during a duel • 07. Caused 50,000 or more points of damage during a duel • 08. Destroyed 20 of your opponent’s monster in battle • 09. Destroyed 30 of your opponent's monsters using effects during a duel • 10. Removed 10 of your opponent’s monster from play using effects • 11. Normal Summoned 10 monsters during a duel • 12. Performed 10 Flip Summons during a duel • 13. Performed 10 Fusions during a duel • 14. Performed 10 Ritual Summon during a duel • 15. Performed 10 Special Summons during a duel • 16. Special Summoned 10 times by removing cards in the Graveyard from the game • 17. Special Summoned 15 Tokens during a duel • 18. Equipped 5 Union Monsters during a duel • 19. Caused 8,000 or more points of direct damage with Toon monsters during a duel • 20. Used Spell Cards 20 times during a duel • 21. Use 10 Quick-Play Spell Cards during your opponent's turn in a duel • 22. Activated 10 Trap cards during a duel • 23. Countered your opponent's Spells, Traps, effects, Attacks and Summons 10 times during a duel • 24. Took control of your opponent's monsters 10 times during a duel • 25. Formed a chain of 5 chain links during a duel • 26. Used 10 Spell Counters during a duel • 27. Made your opponent discard 20 cards from his/her hand • 28. Restored 20,000 or more Life Points during a duel • 29. Won the Match • 30. Ended the duel in a draw • 31. Won the duel without taking any damage • 32. Caused 8,000 points or more of damage during a turn and won the duel. • 33. Caused 8,000 points or more of damage with a single attack or effect and won the duel. • 34. Made your opponent run out of cards and won the duel • 35. Won within 7 turns • 36. Won within 5 turns • 37. Won within 3 turns • 38. Won during your opponent’s turn • 39. Won the duel using the effects of “Exodia the Forbidden One” • 40. Won the duel using the effects of “Destiny Board” • 41. Won the duel using the effects of “Final Countdown” • 42. Won using a card with a match-winning effect • 43. Won with the “Yata-Garasu” lock (HOW TO GET IT???) • 44. Summon every card in the XYZ Series and win the duel • 45. Successfully Summoned “VWXYZ-Dragon Catapult Cannon” and won the duel • 46. Successfully Summoned “Uria, Lord of Searing Flames” and won the duel • 47. Successfully Summoned “Hamon, Lord of Striking Thunder” and won the duel • 48. Successfully Summoned “Raviel, Lord of Phantasms” and won the duel • 49. Summoned all the Sacred Beast Cards and won the duel • 50. Successfully activated and maintained the effect of "Ojama Delta Hurricane!" and won the duel • 51. Successfully activated and maintained the effect of “Huge Revolution” and won the duel • 52. Successfully Summoned “Perfectly Ultimate Great Moth” and won the duel • 53. Successfully Summoned “Gate Guardian” and won the duel • 54. Successfully Summoned “Valkyrion the Magna Warrior” and won the duel • 55. Successfully Summoned “Dark Sage” and won the duel • 56. Successfully activated and maintained the effect of "Dark Scorpion Combination" and won the duel • 57. Used "Dark Scorpion Retreat" and won the Duel • 58. Defeat your opponent with an attack from "Skull Servant” • 59. Won with a Deck that didn’t contain any Flip Effect monsters • 60. Won with a Deck that didn’t contain any monsters Level 4 or lower • 61. Won with a Deck that didn’t contain any monsters Level 5 or higher • 62. Won with a Deck that didn’t contain any monsters Level 2 or higher • 63. Won with a deck that contained monsters of every level • 64. Won with a Deck that didn’t contain any monsters with an ATK of 1500 or less • 65. Won with a Deck that didn’t contain any monsters with an ATK of 1500 or more • 66. Won with a Deck that didn’t contain any monsters with an ATK of 1 or more • 67. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for LIGHT monsters • 68. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for DARK monsters • 69. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for WATER monsters • 70. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for FIRE monsters • 71. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for EARTH monsters • 72. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for WIND monsters • 73. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Dragon-Type monsters • 74. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Zombie-Type monsters • 75. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Fiend-Type monsters • 76. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Pyro-Type monsters • 77. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Sea Serpent-Type monsters • 78. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Rock-Type monsters • 79. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Machine-Type monsters • 80. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Fish-Type monsters • 81. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Dinosaur-Type monsters • 82. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Insect-Type monsters • 83. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Beast-Type monsters • 84. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Beast-Warrior-Type monsters • 85. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Plant-Type monsters • 86. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Aqua-Type monsters • 87. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Warrior-Type monsters • 88. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Winged Beast-Type monsters • 89. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Fairy-Type monsters • 90. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Spellcaster-Type monsters • 91. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Thunder-Type monsters • 92. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except for Reptile-Type monsters • 93. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except ones whose names contain “LV” • 94. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except ones whose names begin with “Elemental Hero” • 95. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except Spirit monsters • 96. Won with a Deck that didn’t contain any monsters except Toon monsters • 97. Won with a Deck that didn’t contain any monsters (not including Fusion Deck) • 98. Won with a Deck that didn’t contain any monsters (including Fusion Deck) • 99. Won with a Deck that didn’t contain any Trap Cards • 100. Won with a Deck that didn’t contain any Spell Cards • 101. Won with a Deck that didn’t contain any Spell or Trap Cards • 102. Won with a Deck that had 80 cards in it • 103. Won with a Deck that didn’t contain any Forbidden, Limited, or Semi-Limited Cards • 104. Won with a Deck that only contained one copy of each card • 105. Won without Tributing any monsters • 106. Won without performing a Special Summon • 107. Won without performing a Normal Summon • 108. Made all the characters appear in the database • 109. Acquired all Sandwich Types • 110. Acquired the “Golden Egg Sandwich” • 111. Cleared Story mode for all Main Characters • 112. Clear story mode with ALL characters • 113. Card completion became 30% or higher • 114. Card completion became 50% or higher • 115. Card Completion became 100% • 116. Purchase all packs • 117. Watch all the movies • 118. Picked up all the cards

[/spoil]

To be continued

Lord_life2002 thích bài này.

 • > Tiếp tục
  Cách unlock các bộ bài trong shop:

[spoil]

1. First Monster: Available at start. 2, First Spell-Trap: Available at start. 3, First Fusion: Play to after May 7th. 4, First Effect Monsters: Available at start. 5, Step Up Spell-Trap: Available at start. 6, Step Up Fusion: Play to after May 7th. 7, Anti Effect: Pack 4, 5, 6 has at least 80% collected. 8, Life Breaker: Pack 4, 5, 6 has at least 80% collected. 9, Go Go Direct: Pack 4, 5, 6 has at least 80% collected. 10, Visitor From The Dark: First stage Monday. 11, Emergent Fire: First stage Tuesday. 12, Water Of Life: First stage Wednesday. 13, Gift Of Wind: First stage Thursday. 14, Platinum Light: First stage Friday. 15, Earth Dwellers: First stage Saturday. 16, Lucky Economy Pack: First stage Sunday. 17, Endless Thoughts: Player to over level 5. 18, Flip The Picture: Player to over level 10. 19, Equip Me: Player to over level 15. 20. Eternal Memories Lives: Player to over level 20. 21, Speed King: Player to over level 25. 22, Spice of Duel: Player to over level 30. 23, Fairy's Sky: Player to over level 35. 24, Dragon Drive: Player to over level 40. 25, Fiend Night: Player to over level 45. 26, Skillful Spellcasters: At least five characters cleared all three stages. 27, Cold Skin: 50% collected at the Duel Ranking. 28, Ritual Dances: Player play teams lives than 20 hours. 29, Symbol 50: Player to over level 50. 30, Wave Of The Future: Ten consecutive wins. 31, Good Ol ' Days: Ten consecutive losses. 32, Hero Emerges: Have the best relation with Jaden. 33. The Machines Soul Never Sleeps: Have the best relation with Sho Marufuji. 34, Beast Kingdom: Have the best relation with Chumley. 35, Maidens Heartbeat: Have the best relation with Tenjoin Asuka. 36, Never Give Up: Have the best relation with Manjoume Jun. 37, Warriors Pyramid: Have the best relation with Daichi Misawa. 38, Technology Master: Have the best relation with Zane. 39, Bit Players: Characters uses the in page two you finish stages 2 and 3. 40, Vanilla Gloom: Using the characters in page three you finish stages 2 and 3. 41, Tag Survivor: Enter stage 2. 42, Princeton Power:Clear stages 2 and 3 with the Manjoume Brothers(No.5,28,29). 43, Approach the Hotties: Clear stages 2 and 3 with Mindy (No. 20). 44, Dorothy's Soul: Clear stages 2 and 3 with Dorothy (No. 027). 45, Sadie's Soul: Clear stages 2 and 3 with Sadie (No. 026). 46, Midday Constellation(Noon Star): Enter code in shop menu (up,up,down,down,left,right,left,right,X,O). 47, Double Triple Destiny Draw: Buy the Golden Egg. 48, Checkered Flag: Have to over 90% cards collected

[/spoil]

Công thức bài của các nhân vật trong game:

Link Mediafire:

http://www.mediafire.com/?5j1nuhrns4wwwfm

Các lá bài có trong từng pack bài cụ thể đã unlock được ở trên:

http://www.mediafire.com/?ipj9833yhfzf4e2

Cách cho save game vào giả lập PS2 trên PC

Dùng phần mềm: mymc-alpha-2.5 cho giả lập PSX2

Link: http://www.mediafire.com/?yimbi4o2xzq

Và File save:

Link: http://www.mediafire.com/?0qi5jyk3kkq

Chạy phần mềm, Vào Open > Chỉ đường dẫn đến file memory card của trình giả lập PS2 > Mở tab Import. Vào đó và chỉ đường dẫn đến file save mình cần có đuôi .max.

Lưu ý: Nếu đã có sẵn file save trước của game này thì phải xóa nó đi rồi mới import vào file memory card của trình giả lập.

Muốn sao lưu file save cũng tương tự Vào Open > Chỉ đường dẫn đến file memory card của trình giả lập PS2 > Mở tab Export > Chỉ đường dẫn cho file save của mình. Xuất ra định dạng .max (Định dạng này có thể add vào chương trình armax trên PS2 thực được) hoặc .cbs (Định dạng này có thể add vào chương trình Code breaker trên PS2 thực được).

> Edit bài, phần câu hỏi, trả lời. Mời các bác đóng góp câu hỏi và các bạn vào trả lời mình sẽ update thêm ở phần này:

Hỏi & Đáp: Tham khảo các topic trước trên gamevn:

1. Làm sao đấu được với một số ông thầy giáo mà lúc nào thách đấu ông ta cũng trả lời là "Không phải lúc này hãy quay lại sau"? Và có 1 số đứa ko phải nhân vật chính cũng có tới 2 bộ bài, làm sao để mở?

1. Bạn canh giờ để đi học muộn ấy. Khoảng 8h trở lên rồi vào classroom gặp mấy ông thầy chắn ở lối đi. Mình sẽ thách đấu với các ông ấy để được vào lớp. Lúc đó sẽ đước đấu với khoảng 4 ông thầy. Còn ông thầy trong nhà ăn Silfer red thì mang theo con mèo là đấu đc.

Complete game với nhân vật đó sẽ có recipe thứ 2 (hầu hết các nhân vật phụ ở bảng 2 và 3, trừ mấy nhân vật ở cuối bảng 3 về sau hoàn thành game rồi sẽ mở khóa nhưng chưa biết cách mở recipe của bọn này).

2. 2 đứa bán hàng trong shop đó, làm sao để đánh bài với 2 cô gái bán shop?

2. Complete game với tất cả các nhân vật ở bảng 1 , đợi tới School Festival sẽ đánh với Dorothy thay vì Dark Magican Girl , sau đó sẽ đấu được với cả Dorothy và Sadie. Con Sadie bán shop là boss của game. Duel Rank 250 DP cơ hơn cả boss cuối game có 225 DP. Deck nó tập trung phòng thủ và burn LP. Cứ chuẩn bị tinh thần mà ăn hành đi nhé.

3. Item trong game để làm gì vậy?

3. Có tổng cộng 3 cái item , ráng lên tặng sandwich cho mức tình cảm lên 4 tim với 3 đứa Alexis , Zane , Syrus xong rồi mỗi đứa sẽ cho mình 1 món , xong đem cho con Blair (đúng đứa đội mũ ), ngày hôm sau , đợi tới khoảng 8.00 đi về Silfer red dorm (phải nghỉ học )sẽ gặp nó với tóc xõa (khá cute ), đánh với nó thắng nó sẽ là partner của mình.

4. Tôi hoàn thành game rồi, nhưng vào xem nhân vật thấy vẫn có một số nhân vật chưa được unlock, tức là tôi chưa từng gặp bao giờ! Có ai biết cách gặp các nhân vật bí mật ko?

4. Jinzo - forest - 23.00 hoặc muộn hơn , Atticus - beach - 6.00, ngoài ra có khoảng 5-6 nhân vật phụ cuối bảng 3 sẽ unlock được sau khi hoàn thành game với 7 nhân vật chính nữa. Mimicry - Complete game với 7 nhân vật chính sau đó chỉ xuất hiện một lần ở phòng ông hiệu trưởng (Nhớ không được bỏ qua ngày đầu tiên mới thấy nó).

5. Mấy bạn nói về cái recipe nãy giờ mà mình ko hiểu nó là cái ?

5. Recipe là công thức bài của các nhân vật trong game và cả của mình nữa.

6. Một cái nữa là chủ nhật mình chỉ đánh tag với Yuki thôi ko chọn được nhân vật khác phải ko?

6. Không phải. Nhân vật nào có nhiều tim hơn sẽ đánh tag với nhân vật đó.

7. Cho mình hỏi ở part 3, sau khi đánh với nữa thằng đeo mặt nạ xong thì trời đã về đêm, không thấy hình duelist nào ở trên map nữa, vậy bây giờ đến địa điểm nào?

7. Đến chỗ habor. Chỗ đó có ông thầy giáo ở đấy bị một thằng shadow rider nó bắt.

8. Khi bắt đầu mỗi part 2,3 mình có thể lựa chọn ngoài 7 đứa ở trang 1 để làm partner không? Và hoàn thành game với 7 nhân vật chính được cái gì không?

8. Cố gắng hoàn thành game với 7 thằng nhân vật chính sẽ mở khóa được một số khả năng và mấy nhân vật phụ đặc biệt: Có thể chọn bất kì thằng nào khác kể cả thằng trùm cuối nữa làm partner sau khi đã hoàn thành game với 7 thằng nhân vật chính. Thứ nhất là được phép dùng một lá bài forbidden trong bộ bài. Nếu bạn không chơi hack thì rất có ý nghĩa đấy. Tiếp theo là mở ra một nhân vật là thằng thầy giáo có thể đánh được tất các deck (kể cả deck của mình miễn là có recipe) tên là Mimicry - Nó ở trong phòng thầy hiệu trưởng. Chú ý là không đc bỏ qua ngày đầu tiên nhập học vì nó chỉ xuất hiện ở đó một lần thôi. Ngoài ra có thể unlock đc mấy đứa trong shop và khoảng 5-6 nhân vật phụ cuối bảng 3 nữa.

9. Mình cũng đang chơi game này sao nhìn tiền của các bạn nhiều thế làm cách nào vậy?

9. Dùng các chương trình cheat. Cheat trên PS2 có ARMAX (google: action replay max evo 2007) hoặc code breaker: thường cheat mã max DP, full cards, bỏ forbidden, limited, semi-limited card,... Cheat trên giả lập PS2 bằng Artmoney, hoặc một số chương trình tương tự: cheat được medals, số trận thắng thua, level của mình,...:

Số Medal thì Dạng file là interger 4 byte có dạng như sau: 05556B6C hay là xxxxxB6C; Level: 053D7828 Interger 2 byte Số trận thắng: 051A8848 Interger 1 byte

10. Lab ở đâu vậy và lúc nào thì mở khóa được? Đánh password vô cái máy ở Lab thì mình có lấy card được ko và nếu lấy được thì lấy ở đâu?

10. Bạn phải chơi đến ngày 15 thì Lab mới mở, nếu muốn có thể chỉnh thời gian tại phòng mình cho đến ngày đó. Chỉ thuê (rent) được thôi, hỏi thằng nhân viên nghiên cứu ngay cái bàn gần đó. Sau đây là bảng các lá bài thuê được nếu nhập đúng password ở bên cạnh:

[spoil]

Card Password 4-Starred Ladybug of Doom 83994646 7 Colored Fish 23771716 A Cat of Ill Omen 24140059 A Deal With Dark Ruler 06850209 A Feather of the Phoenix 49140998 A Feint Plan 68170903 A Hero Emerges 21597117 A Legendary Ocean 00295517 A Man With Wdjat 51351302 A Rival Appears! 05728014 A Wingbeat of Giant Dragon 28596933 A-Team: Trap Disposal Unit 13026402 Abare Ushioni 89718302 Absolute End 27744077 Absorbing Kid From the Sky 49771608 Abyss Soldier 18318842 Abyssal Designator 89801755 Acid Trap Hole 41356845 Acrobat Monkey 47372349 Adhesion Trap Hole 62325062 Adhesive Explosive 53828396 After the Struggle 25345186 Agido 16135253 Airknight Parshath 18036057 Aitsu 48202661 Alkana Knight Joker 06150044 Alpha the Magnet Warrior 99785935 Altar for Tribute 21070956 Amazon Archer 91869203 Amazoness Archers 67987611 Amazoness Blowpiper 73574678 Amazoness Chain Master 29654737 Amazoness Paladin 47480070 Amazoness Swords Woman 94004268 Amazoness Tiger 10979723 Ameba 95174353 Amphibian Beast 67371383 Amphibious Bugroth MK-3 64342551 Amplifier 00303660 An Owl of Luck 23927567 Ancient Elf 93221206 Ancient Gear 31557782 Ancient Gear Beast 10509340 Ancient Gear Cannon 80045583 Ancient Gear Castle 92001300 Ancient Gear Drill 67829249 Ancient Gear Golem 83104731 Ancient Gear Soldier 56094445 Ancient Lamp 54912977 Ancient Lizard Warrior 43230671 Andro Sphinx 15013468 Anteatereatingant 13250922 Anti-Aircraft Flower 65064143 Anti-Spell 53112492 Apprentice Magician 09156135 Appropriate 48539234 Aqua Madoor 85639257 Aqua Spirit 40916023 Arcane Archer of the Forest 55001420 Archfiend of Gilfer 50287060 Archfiend Soldier 49881766 Archlord Zerato 18378582 Armaill 53153481 Armed Changer 90374791 Armed Dragon LV 3 00980973 Armed Dragon LV 5 46384672 Armed Dragon LV 7 73879377 Armed Dragon LV10 59464593 Armed Ninja 09076207 Armed Samurai - Ben Kei 84430950 Armor Axe 07180418 Armor Break 79649195 Armored Lizard 15480588 Armored Starfish 17535588 Armored Zombie 20277860 Array of Revealing Light 69296555 Arsenal Bug 42364374 Arsenal Robber 55348096 Arsenal Summoner 85489096 Assault on GHQ 62633180 Astral Barrier 37053871 Asura Priest 02134346 Aswan Apparition 88236094 Atomic Firefly 87340664 Attack and Receive 63689843 Attack Reflector Unit 91989718 Aussa the Earth Charmer 37970940 Autonomous Action Unit 71453557 Avatar of the Pot 99284890 Axe Dragonute 84914462 Axe of Despair 40619825

 1. Skull Dragon 11901678 B.E.S. Covered Core 15317640 B.E.S. Crystal Core 22790789 B.E.S. Tetran 44954628 Baby Dragon 88819587 Back to Square One 47453433 Backfire 82705573 Backup Soldier 36280194 Bad Reaction to Simochi 40633297 Bait Doll 07165085 Ballista of Rampart Smashing 00242146 Banisher of the Light 61528025 Bark of Dark Ruler 41925941 Barrel Dragon 81480460 Basic Insect 89091579 Battery Charger 61181383 Batteryman AA 63142001 Batteryman C 19733961 Battle Footballer 48094997 Battle Ox 05053103 Battle-Scarred 94463200 Bazoo The Soul-Eater 40133511 Beast Soul Swap 35149085 Beaver Warrior 32452818 Beckoning Light 16255442 Beelze Frog 49522489 Begone, Knave 20374520 Behemoth the King of All Animals 22996376 Beiige, Vanguard of Dark World 33731070 Berserk Dragon 85605684 Berserk Gorilla 39168895 Beta the Magnet Warrior 39256679 Bickuribox 25655502 Big Bang Shot 61127349 Big Burn 95472621 Big Core 14148099 Big Koala 42129512 Big Shield Gardna 65240384 Big Wave Small Wave 51562916 Big-Tusked Mammoth 59380081 Bio-Mage 58696829 Birdface 45547649 Black Illusion Ritual 41426869 Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning 72989439 Black Pendant 65169794 Black Tyranno 38670435 Blackland Fire Dragon 87564352 Blade Knight 39507162 Blade Rabbit 58268433 Blade Skater 97023549 Bladefly 28470714 Blast Held By a Tribute 89041555 Blast Magician 21051146 Blast with Chain 98239899 Blasting the Ruins 21466326 Blazing Inpachi 05464695 Blind Destruction 32015116 Blindly Loyal Goblin 35215622 Block Attack 25880422 Blockman 48115277 Blowback Dragon 25551951 Blue-Eyes Shining Dragon 53347303 Blue-Eyes Toon Dragon 53183600 Blue-Eyes Ultimate Dragon 23995346 Blue-Eyes White Dragon 89631139 Blue-Winged Crown 41396436 Bokoichi the Freightening Car 08715625 Bombardment Beetle 57409948 Bonding - H2O 45898858 Boneheimer 98456117 Book of Life 02204140 Book of Moon 14087893 Book of Taiyou 38699854 Boss Rush 66947414 Bottom Dweller 81386177 Bottomless Shifting Sand 76532077 Bottomless Trap Hole 29401950 Bowganian 52090844 Bracchio-Raidus 16507828 Brain Control 87910978 Brain Jacker 40267580 Branch! 30548775 Breaker the Magical Warrior 71413901 Broww, Huntsman of Dark World 79126789 Brron, Mad King of Dark World 06214884 Bubble Blaster 53586134 Bubble Illusion 80075749 Bubble Shuffle 61968753 Bubonic Vermin 06104968 Burning Algae 41859700 Burning Beast 59364406 Burning Land 24294108 Burst Breath 80163754 Burst Return 27191436 Burst Stream of Destruction 17655904 Buster Blader 78193831 Buster Rancher 84740193 Butterfly Dagger - Elma 69243953 Byser Shock 17597059 Call of The Haunted 97077563 Call of the Mummy 04861205 Cannon Soldier 11384280 Cannonball Spear Shellfish 95614612 Card of Safe Return 57953380 Card Shuffle 12183332 Castle of Dark Illusions 00062121 Cat's Ear Tribe 95841282 Catapult Turtle 95727991 Cathedral of Nobles 29762407 Catnipped Kitty 96501677 Cave Dragon 93220472 Ceasefire 36468556 Celtic Guardian 91152256 Cemetery Bomb 51394546 Centrifugal 01801154 Ceremonial Bell 20228463 Cetus of Dagala 28106077 Chain Burst 48276469 Chain Destruction 01248895 Chain Disappearance 57139487 Chain Energy 79323590 Chain Thrasher 88190453 Chainsaw Insect 77252217 Change of Heart 04031928 Chaos Command Magician 72630549 Chaos Emperor Dragon-Envoy of the End 82301904 Chaos End 61044390 Chaos Greed 97439308 Chaos Necromancer 01434352 Chaos Sorcerer 09596126 Chaosrider Gutaph 47829960 Charcoal Inpachi 13179332 Charm of Shabti 50412166 Charubin the Fire Knight 37421579 Chiron the Mage 16956455 Chopman the Desperate Outlaw 40884383 Chorus of Sanctuary 81380218 Chthonian Alliance 46910446 Chthonian Blast 18271561 Chthonian Polymer 72287557 Chu-Ske the Mouse Fighter 08508055 Clay Charge 22479888 Cliff the Trap Remover 06967870 Cobra Jar 86801871 Cobraman Sakuzy 75109441 Cold Wave 60682203 Collected Power 07565547 Combination Attack 08964854 Command Knight 10375182 Commencement Dance 43417563 Compulsory Evaculation Device 94192409 Confiscation 17375316 Conscription 31000575 Continuous Destruction Punch 68057622 Contract With Exodia 33244944 Contract With the Abyss 69035382 Contract with the Dark Master 96420087 Convulsion of Nature 62966332 Cost Down 23265313 Covering Fire 74458486 Crab Turtle 91782219 Crass Clown 93889755 Creature Swap 31036355 Creeping Doom Manta 52571838 Crimson Ninja 14618326 Criosphinx 18654201 Cross Counter 37083210 Crush D. Gandra 64681432 Cure Mermaid 85802526 Curse of Aging 41398771 Curse of Anubis 66742250 Curse of Darkness 84970821 Curse of Dragon 28279543 Curse of the Masked Beast 94377247 Curse of Vampire 34294855
 2. D. Assailant 70074904
 3. D. Borderline 60912752
 4. D. Trainer 86498013
 5. D. Warrior Lady 07572887

  D.D. Crazy Beast 48148828 D.D. Dynamite 08628798 D.D. Trap Hole 05606466 D.D.M. - Different Dimension Master 82112775 Dancing Fairy 90925163 Dangerous Machine TYPE-6 76895648 Dark Artist 72520073 Dark Bat 67049542 Dark Blade 11321183 Dark Blade the Dragon Knight 86805855 Dark Driceratops 65287621 Dark Dust Spirit 89111398 Dark Elf 21417692 Dark Energy 04614116 Dark Factory of Mass Production 90928333 Dark Flare Knight 13722870 Dark Hole 53129443 Dark Magic Attack 02314238 Dark Magic Ritual 76792184 Dark Magician 46986414 Dark Magician Girl 38033121 Dark Magician of Chaos 40737112 Dark Magician's Tome of Black Magic 67227834 Dark Master - Zorc 97642679 Dark Mirror Force 20522190 Dark Paladin 98502113 Dark Room of Nightmare 85562745 Dark Sage 92377303 Dark Snake Syndrome 47233801 Dark-Piercing Light 45895206 Darkfire Dragon 17881964 Darkfire Soldier

  1 05388481

  Darkfire Soldier

  2 78861134

  Darkworld Thorns 43500484 De-Spell 19159413 Deal of Phantom 69122763 Decayed Commander 10209545 Dedication Through Light And Darkness 69542930 Deepsea Shark 28593363 Dekoichi the Battlechanted Locomotive 87621407 Delinquent Duo 44763025 Demotion 72575145 Des Counterblow 39131963 Des Croaking 44883830 Des Dendle 12965761 Des Feral Imp 81985784 Des Frog 84451804 Des Kangaroo 78613627 Des Koala 69579761 Des Lacooda 02326738 Des Wombat 09637706 Desert Sunlight 93747864 Destertapir 13409151 Destiny Board 94212438 Destroyer Golem 73481154 Destruction Ring 21219755 Dian Keto the Cure Master 84257639 Dice Jar 03549275 Dimension Distortion 95194279 Dimensional Warrior 37043180 Disappear 24623598 Disarmament 20727787 Disc Fighter 19612721 Dissolverock 40826495 Divine Dragon Ragnarok 62113340 Divine Wrath 49010598 DNA Surgery 74701381 DNA Transplant 56769674 Doitsu 57062206 Dokurorider 99721536 Dokuroyaiba 30325729 Don Turtle 03493978 Don Zaloog 76922029 Doriado 84916669 Doriado's Blessing 23965037 Dragon Seeker 28563545 Dragon Treasure 01435851 Dragon Zombie 66672569 Dragon's Mirror 71490127 Dragon's Rage 54178050 Dragoness the Wicked Knight 70681994 Draining Shield 43250041 Dream Clown 13215230 Drillago 99050989 Drillroid 71218746 Dunames Dark Witch 12493482 Dust Tornado 60082867 Earth Chant 59820352 Earthbound Spirit 67105242 Earthquake 82828051 Eatgaboon 42578427 Ebon Magician Curran 46128076 Electro-Whip 37820550 Elegant Egotist 90219263 Element Dragon 30314994 Elemental Burst 61411502 Elemental Hero Avian 21844576 Elemental Hero Bubbleman 79979666 Elemental Hero Burstinatrix 58932615 Elemental Hero Clayman 84327329 Elemental Hero Flame Wingman 35809262 Elemental Hero Shining Flare Wingman 25366484 Elemental Hero Sparkman 20721928 Elemental Hero Thunder Giant 61204971 Elemental Mistress Doriado 99414158 Elf's Light 39897277 Emblem of Dragon Destroyer 06390406 Embodiment of Apophis 28649820 Emergency Provisions 53046408 Emes the Infinity 43580269 Empress Judge 15237615 Empress Mantis 58818411 Enchanted Javelin 96355986 Enchanting Mermaid 75376965 Enraged Battle Ox 76909279 Enraged Muka Muka 91862578 Eradicating Aerosol 94716515 Eternal Draught 56606928 Eternal Rest 95051344 Exhausting Spell 95451366 Exile of the Wicked 26725158 Exiled Force 74131780 Exodia Necross 12600382 Exodia the Forbidden One 33396948 Fairy Box 21598948 Fairy Dragon 20315854 Fairy King Truesdale 45425051 Fairy Meteor Crush 97687912 Faith Bird 75582395 Fatal Abacus 77910045 Fenrir 00218704 Feral Imp 41392891 Fiber Jar 78706415 Fiend Comedian 81172176 Fiend Scorpion 26566878 Fiend's Hand 52800428 Fiend's Mirror 31890399 Final Countdown 95308449 Final Destiny 18591904 Final Flame 73134081 Final Ritual of the Ancients 60369732 Fire Darts 43061293 Fire Eye 88435542 Fire Kraken 46534755 Fire Princess 64752646 Fire Reaper 53581214 Fire Sorcerer 27132350 Firegrass 53293545 Firewing Pegasus 27054370 Fireyarou 71407486 Fissure 66788016 Flame Cerebrus 60862676 Flame Champion 42599677 Flame Dancer 12883044 Flame Ghost 58528964 Flame Manipulator 34460851 Flame Swordsman 45231177 Flame Viper 02830619 Flash Assailant 96890582 Flower Wolf 95952802 Flying Fish 31987274 Flying Kamakiri

  1 84834865

  Flying Kamakiri

  2 03134241

  Follow Wind 98252586 Foolish Burial 81439173 Forest 87430998 Fortress Whale 62337487 Fortress Whale's Oath 77454922 Frenzied Panda 98818516 Frozen Soul 57069605 Fruits of Kozaky's Studies 49998907 Fuh-Rin-Ka-Zan 01781310 Fuhma Shuriken 09373534 Fulfillment of the Contract 48206762 Fushi No Tori 38538445 Fusion Gate 33550694 Fusion Recovery 18511384 Fusion Sage 26902560 Fusion Weapon 27967615 Fusionist 01641883 Gadget Soldier 86281779 Gagagigo 49003308 Gaia Power 56594520 Gaia the Dragon Champion 66889139 Gaia the Fierce Knight 06368038 Gale Dogra 16229315 Gale Lizard 77491079 Gamble 37313786 Gamma the Magnet Warrior 11549357 Garma Sword 90844184 Garma Sword Oath 78577570 Garoozis 14977074 Garuda the Wind Spirit 12800777 Gatling Dragon 87751584 Gazelle the King of Mythical Beasts 05818798 Gear Golem the Moving Fortress 30190809 Gearfried the Iron Knight 00423705 Gearfried the Swordmaster 57046845 Gemini Elf 69140098 Getsu Fuhma 21887179 Giant Axe Mummy 78266168 Giant Germ 95178994 Giant Kozaky 58185394 Giant Orc 73698349 Giant Rat 97017120 Giant Red Seasnake 58831685 Giant Soldier of Stone 13039848 Giant Trunade 42703248 Gift of the Mystical Elf 98299011 Giga Gagagigo 43793530 Giga-Tech Wolf 08471389 Gigantes 47606319 Gigobyte 53776525 Gil Garth 38445524 Gilasaurus 45894482 Giltia the D. Knight 51828629 Girochin Kuwagata 84620194 Goblin Attack Force 78658564 Goblin Calligrapher 12057781 Goblin Elite Attack Force 85306040 Goblin Thief 45311864 Goblin's Secret Remedy 11868825 Gogiga Gagagigo 39674352 Golem Sentry 82323207 Good Goblin Housekeeping 09744376 Gora Turtle 80233946 Graceful Charity 79571449 Graceful Dice 74137509 Gradius 10992251 Gradius' Option 14291024 Granadora 13944422 Grand Tiki Elder 13676474 Granmarg the Rock Monarch 60229110 Gravedigger Ghoul 82542267 Gravekeeper's Cannonholder 99877698 Gravekeeper's Curse 50712728 Gravekeeper's Guard 37101832 Gravekeeper's Servant 16762927 Gravekeeper's Spear Soldier 63695531 Gravekeeper's Spy 24317029 Gravekeeper's Vassal 99690140 Graverobber's Retribution 33737664 Gravity Bind 85742772 Gray Wing 29618570 Great Angus 11813953 Great Long Nose 02356994 Great Mammoth of Goldfine 54622031 Green Gadget 41172955 Gren Maju Da Eiza 36584821 Ground Attacker Bugroth 58314394 Ground Collapse 90502999 Gruesome Goo 65623423 Gryphon Wing 55608151 Gryphon's Feather Duster 34370473 Guardian Angel Joan 68007326 Guardian of the Labyrinth 89272878 Guardian of the Sea 85448931 Guardian Sphinx 40659562 Guardian Statue 75209824 Gust Fan 55321970 Gyaku-Gire Panda 09817927 Gyroid 18325492 Hade-Hane 28357177 Hamburger Recipe 80811661 Hammer Shot 26412047 Hamon 32491822 Hand of Nephthys 98446407 Hane-Hane 07089711 Hane-Hane 07089711 Hannibal Necromancer 05640330 Hannibal Necromancer 05640330 Hard Armor 20060230 Harpie Girl 34100324 Harpie Lady 1 91932350 Harpie Lady 2 27927359 Harpie Lady 3 54415063 Harpie Lady Sisters 12206212 Harpie's Brother 30532390 Harpies' Hunting Ground 75782277 Hayabusa Knight 21015833 Headless Knight 05434080 Heart of Clear Water 64801562 Heart of the Underdog 35762283 Heavy Mech Support Platform 23265594 Heavy Storm 19613556 Helios the Primordial Sun 54493213 Helios Duo Megistus 80887952 Helios Tris Megiste 17286057 Helping Robo for Combat 47025270 Hero Barrier 44676200 Hero Heart 67951831 Hero Kid 32679370 Hero Ring 26647858 Hero Signal 22020907 Hidden Book of Spell 21840375 Hidden Soldier 02047519 Hieracosphinx 82260502 Hieroglyph Lithograph 10248192 High Tide Gyojin 54579801 Hiita the Fire Charmer 00759393 Hino-Kagu-Tsuchi 75745607 Hinotama Soul 96851799 Hiro's Shadow Scout 81863068 Hitotsu-Me Giant 76184692 Holy Knight Ishzark 57902462 Homunculus the Alchemic Being 40410110 Horn of Heaven 98069388 Horn of Light 38552107 Horn of the Unicorn 64047146 Hoshiningen 67629977 House of Adhesive Tape 15083728 Howling Insect 93107608 Huge Revolution 65396880 Human-Wave Tactics 30353551 Humanoid Slime 46821314 Humanoid Worm Drake 05600127 Hungry Burger 30243636 Hydrogeddon 22587018 Hyena 22873798 Hyozanryu 62397231 Hyper Hammerhead 02671330 Hysteric Fairy 21297224 Illusionist Faceless Mage 28546905 Impenetrable Formation 96631852 Imperial Order 61740673 Inaba White Rabbit 77084837 Incandescent Ordeal 33031674 Indomitable Fighter Lei Lei 84173492 Infernal Flame Emperor 19847532 Infernal Queen Archfiend 08581705 Inferno 74823665 Inferno Fire Blast 52684508 Inferno Hammer 17185260 Inferno Reckless Summon 12247206 Inferno Tempest 14391920 Infinite Cards 94163677 Infinite Dismissal 54109233 Injection Fairy Lily 79575620 Inpachi 97923414 Insect Armor with Laser Cannon 03492538 Insect Barrier 23615409 Insect Imitation 96965364 Insect Knight 35052053 Insect Princess 37957847 Insect Queen 91512835 Insect Soldiers of the Sky 07019529 Inspection 16227556 Interdimensional Matter Transporter 36261276 Invader From Another Dimension 28450915 Invader of Darkness 56647086 Invader of the Throne 03056267 Invasion of Flames 26082229 Invigoration 98374133 Iron Blacksmith Kotetsu 73431236 Island Turtle 04042268 Jack's Knight 90876561 Jade Insect Whistle 95214051 Jam Breeding Machine 21770260 Jam Defender 21558682 Jar of Greed 83968380 Jar Robber 33784505 Javelin Beetle 26932788 Javelin Beetle Pact 41182875 Jellyfish 14851496 Jerry Beans Man 23635815 Jetroid 43697559 Jinzo 77585513 Jinzo

  7 32809211

  Jirai Gumo 94773007 Jowgen the Spiritualist 41855169 Jowls of Dark Demise 05257687 Judge Man 30113682 Judgment of Anubis 55256016 Just Desserts 24068492 KA-2 Des Scissors 52768103 Kabazauls 51934376 Kagemusha of the Blue Flame 15401633 Kaibaman 34627841 Kaiser Dragon 94566432 Kaiser Glider 52824910 Kaiser Sea Horse 17444133 Kaminari Attack 09653271 Kaminote Blow 97570038 Kamionwizard 41544074 Kangaroo Champ 95789089 Karate Man 23289281 Karbonala Warrior 54541900 Karma Cut 71587526 Kelbek 54878498 Keldo 80441106 Killer Needle 88979991 Kinetic Soldier 79853073 King Dragun 13756293 King Fog 84686841 King of the Skull Servants 36021814 King of the Swamp 79109599 King of Yamimakai 69455834 King Tiger Wanghu 83986578 King's Knight 64788463 Kiryu 84814897 Kiseitai 04266839 Kishido Spirit 60519422 Knight's Title 87210505 Koitsu 69456283 Kojikocy 01184620 Kotodama 19406822 Kozaky 99171160 Kozaky's Self-Destruct Button 21908319 Kryuel 82642348 Kumootoko 56283725 Kurama 85705804 Kuriboh 40640057 Kuwagata Alpha 60802233 Kwagar Hercules 95144193 Kycoo The Ghost Destroyer 88240808 La Jinn The Mystical Genie of The Lamp 97590747 Labyrinth of Nightmare 66526672 Labyrinth Tank 99551425 Lady Assailant of Flames 90147755 Lady Ninja Yae 82005435 Lady of Faith 17358176 Larvas 94675535 Laser Cannon Armor 77007920 Last Day of Witch 90330453 Last Turn 28566710 Launcher Spider 87322377 Lava Battleguard 20394040 Lava Golem 00102380 Left Arm of the Forbidden One 07902349 Left Leg of the Forbidden One 44519536 Legendary Black Belt 96438440 Legendary Flame Lord 60258960 Legendary Jujitsu Master 25773409 Legendary Sword 61854111 Leghul 12472242 Lekunga 62543393 Lesser Dragon 55444629 Lesser Fiend 16475472 Level Conversion Lab 84397023 Level Limit - Area A 54976796 Level Limit - Area B 03136426 Level Modulation 61850482 Level Up! 25290459 Levia-Dragon 37721209 Levia-Dragon - Daedalus 37721209 Light of Intervention 62867251 Light of Judgment 44595286 Lighten the Load 37231841 Lightforce Sword 49587034 Lightning Blade 55226821 Lightning Conger 27671321 Lightning Vortex 69162969 Limiter Removal 23171610 Liquid Beast 93108297 Little Chimera 68658728 Little-Winguard 90790253 Lizard Soldier 20831168 Lord of the Lamp 99510761 Lost Guardian 45871897 Luminous Soldier 57282479 Luminous Spark 81777047 Luster Dragon 11091375 Luster Dragon

  2 17658803

  M-Warrior

  1 56342351

  M-Warrior

  2 92731455

  Machine Conversion Factory 25769732 Machine Duplication 63995093 Machine King 46700124 Machine King Prototype 89222931 Mad Dog of Darkness 79182538 Mad Lobster 97240270 Mad Sword Beast 79870141 Mage Power 83746708 Magic Drain 59344077 Magic Jammer 77414722 Magical Cylinder 62279055 Magical Dimension 28553439 Magical Explosion 32723153 Magical Hats 81210420 Magical Labyrinth 64389297 Magical Marionette 08034697 Magical Merchant 32362575 Magical Plant Mandragola 07802006 Magical Scientist 34206604 Magical Thorn 53119267 Magician of Black Chaos 30208479 Magician of Faith 31560081 Magician's Circle 00050755 Magician's Unite 36045450 Magician's Valkyrie 80304126 Magnet Circle 94940436 Maha Vailo 93013676 Maharaghi 40695128 Maiden of the Aqua 17214465 Maji-Gire Panda 60102563 Maju Garzett 08794435 Makiu 27827272 Makyura the Destructor 21593977 Malevolent Nuzzler 99597615 Malfunction 06137095 Malice Ascendant 14255590 Malice Dispersion 13626450 Mammoth Graveyard 40374923 Man Eater 93553943 Man-Eater Bug 54652250 Man-Eating Black Shark 80727036 Man-Eating Treasure Chest 13723605 Man-Thro' Tro' 43714890 Manga Ryu-Ran 38369349 Manju of the Ten Thousand Hands 95492061 Manticore of Darkness 77121851 Marauding Captain 02460565 Marie the Fallen One 57579381 Marine Beast 29929832 Marshmallon 31305911 Marshmallon Glasses 66865880 Maryokutai 71466592 Masaki the Legendary Swordsman 44287299 Mask of Brutality 82432018 Mask of Darkness 28933734 Mask of Restrict 29549364 Mask of Weakness 57882509 Masked Dragon 39191307 Masked of the Accursed 56948373 Masked Sorcerer 10189126 Mass Driver 34906152 Master Kyonshee 24530661 Master Monk 49814180 Master of Dragon Knight 62873545 Master of Oz 27134689 Mataza the Zapper 22609617 Mavelus 59036972 Maximum Six 30707994 Mazera DeVille 06133894 Mech Mole Zombie 63545455 Mecha-Dog Marron 94667532 Mechanical Hound 22512237 Mechanical Snail 34442949 Mechanical Spider 45688586 Mechanicalchaser 07359741 Meda Bat 76211194 Medusa Worm 02694423 Mefist the Infernal General 46820049 Mega Thunderball 21817254 Mega Ton Magical Cannon 32062913 Megamorph 22046459 Megarock Dragon 71544954 Melchid the Four-Face Beast 86569121 Memory Crusher 48700891 Mermaid Knight 24435369 Messenger of Peace 44656491 Metal Armored Bug 65957473 Metal Dragon 09293977 Metallizing Parasite 07369217 Metalmorph 68540058 Metalzoa 50705071 Metamorphosis 46411259 Meteor B. Dragon 90660762 Meteor Dragon 64271667 Meteor of Destruction 33767325 Meteorain 64274292 Michizure 37580756 Micro-Ray 18190572 Mid Shield Gardna 75487237 Mighty Guard 62327910 Mikazukinoyaiba 38277918 Millennium Golem 47986555 Millennium Scorpion 82482194 Millennium Shield 32012841 Milus Radiant 07489323 Minar 32539892 Mind Control 37520316 Mind Haxorz 75392615 Mind on Air 66690411 Mind Wipe 52718046 Mine Golem 76321376 Minefield Eruption 85519211 Minor Goblin Official 01918087 Miracle Dig 06343408 Miracle Fusion 45906428 Miracle Kid 55985014 Miracle Restoring 68334074 Mirage Dragon 15960641 Mirage Knight 49217579 Mirage of Nightmare 41482598 Mirror Force 44095762 Mirror Wall 22359980 Mispolymerization 58392024 Mistobody 47529357 Moai Interceptor Cannons 45159319 Mobius the Frost Monarch 04929256 Moisture Creature 75285069 Mokey Mokey 27288416 Mokey Mokey King 13803864 Mokey Mokey Smackdown 01965724 Molten Behemoth 17192817 Molten Destruction 19384334 Molten Zombie 04732017 Monk Fighter 03810071 Monster Egg 36121917 Monster Eye 84133008 Monster Gate 43040603 Monster Reborn 83764718 Monster Recovery 93108433 Monster Reincarnation 74848038 Mooyan Curry 58074572 Morale Boost 93671934 Morphing Jar 33508719 Morphing Jar

  2 79106360

  Mother Grizzly 57839750 Mountain 50913601 Mr. Volcano 31477025 Mudora 82108372 Muka Muka 46657337 Multiplication of Ants 22493811 Multiply 40703222 Musician King 56907389 Mustering of the Dark Scorpions 68191243 Mysterious Puppeteer 54098121 Mystic Horseman 68516705 Mystic Lamp 98049915 Mystic Plasma Zone 18161786 Mystic Swordsman LV 2 47507260 Mystic Swordsman LV 4 74591968 Mystic Swordsman LV6 60482781 Mystic Tomato 83011277 Mystic Wok 80161395 Mystical Beast Serket 89194033 Mystical Elf 15025844 Mystical Knight of Jackal 98745000 Mystical Moon 36607978 Mystical Sand 32751480 Mystical Sheep

  2 30451366

  Mystical Shine Ball 39552864 Mystical Space Typhoon 05318639 Mystik Wok 80161395 Mythical Beast Cerberus 55424270 Nanobreaker 70948327 Necklace of Command 48576971 Necrovalley 47355498 Needle Ball 94230224 Needle Burrower 98162242 Needle Ceiling 38411870 Needle Wall 38299233 Needle Worm 81843628 Negate Attack 14315573 Nemuriko 90963488 Neo Aqua Madoor 49563947 Neo Bug 16587243 Neo the Magic Swordsman 50930991 Newdoria 04335645 Next to be Lost 07076131 Night Assailant 16226786 Nightmare Horse 59290628 Nightmare Penguin 81306586 Nightmare Wheel 54704216 Nightmare's Steelcage 58775978 Nimble Momonga 22567609 Nin-Ken Dog 11987744 Ninja Grandmaster Sasuke 04041838 Ninjitsu Art of Decoy 89628781 Ninjitsu Art of Transformation 70861343 Nitro Unit 23842445 Niwatori 07805359 Nobleman of Crossout 71044499 Nobleman of Extermination 17449108 Nobleman-Eater Bug 65878864 Non Aggression Area 76848240 Non-Fusion Area 27581098 Non-Spellcasting Area 20065549 Novox's Prayer 43694075 Nubian Guard 51616747 Numinous Healer 02130625 Nutrient Z 29389368 Nuvia the Wicked 12953226 Obnoxious Celtic Guardian 52077741 Ocubeam 86088138 Offerings to the Doomed 19230407 Ojama Black 79335209 Ojama Delta Hurricane 08251996 Ojama Green 12482652 Ojama King 90140980 Ojama Trio 29843091 Ojama Yellow 42941100 Ojamagic 24643836 Ojamuscle 98259197 Old Vindictive Magician 45141844 Ominous Fortunetelling 56995655 Oni Tank T-34 66927994 Opti-Camaflauge Armor 44762290 Opticlops 14531242 Option Hunter 33248692 Orca Mega-Fortress of Darkness 63120904 Ordeal of a Traveler 39537362 Order to Charge 78986941 Order to Smash 39019325 Otohime 39751093 Outstanding Dog Marron 11548522 Overdrive 02311603 Oxygeddon 58071123 Painful Choice 74191942 Paladin of White Dragon 73398797 Pale Beast 21263083 Pandemonium 94585852 Pandemonium Watchbear 75375465 Parasite Paracide 27911549 Parasitic Ticky 87978805 Patrician of Darkness 19153634 Patroid 71930383 Penguin Knight 36039163 Penumbral Soldier Lady 64751286 People Running About 12143771 Perfect Machine King 18891691 Performance of Sword 04849037 Petit Angel 38142739 Petit Dragon 75356564 Petit Moth 58192742 Phantasmal Martyrs 93224848 Pharaoh's Servant 52550973 Pharonic Protector 89959682 Phoenix Wing Wind Blast 63356631 Photon Generator Unit 66607691 Pikeru's Circle of Enchantment 74270067 Pikeru's Second Sight 58015506 Pinch Hopper 26185991 Pineapple Blast 90669991 Piranha Army 50823978 Pitch-Black Power Stone 34029630 Pitch-Black Warwolf 88975532 Pitch-Dark Dragon 47415292 Poison Draw Frog 56840658 Poison Fangs 76539047 Poison Mummy 43716289 Poison of the Old Man 08842266 Polymerization 24094653 Possessed Dark Soul 52860176 Pot of Avarice 67169062 Pot of Generosity 70278545 Pot of Greed 55144522 Power Bond 37630732 Precious Card from Beyond 68304813 Premature Burial 70828912 Prepare to Strike Back 04483989 Prevent Rat 00549481 Prickle Fairy 91559748 Primal Seed 23701465 Princess Curran 02316186 Princess of Tsurugi 51371017 Princess Pikeru 75917088 Protective Soul Ailin 11678191 Protector of the Sanctuary 24221739 Protector of the Throne 10071456 Proto-Cyber Dragon 26439287 Pumpking the King of Ghosts 29155212 Punished Eagle 74703140 Pyramid of Light 53569894 Pyramid Turtle 77044671 Queen's Knight 25652259 Rabid Horseman 94905343 Rafflesia Seduction 31440542 Raging Flame Sprite 90810762 Raigeki 12580477 Raigeki Break 04178474 Rain Of Mercy 66719324 Rainbow Flower 21347810 Rancer Dragonute 11125718 Rapid-Fire Magician 06337436 Rare Metalmorph 12503902 Raregold Armor 07625614 Raviel, Lord of Phantasms 69890967 Ray & Temperature 85309439 Ray of Hope 82529174 Re-Fusion 74694807 Ready For Intercepting 31785398 Really Eternal Rest 28121403 Reaper of the Cards 33066139 Reaper of the Nightmare 85684223 Reasoning 58577036 Reborn Zombie 23421244 Reckless Greed 37576645 Recycle 96316857 Red Archery Girl 65570596 Red Gadget 86445415 Red Medicine 38199696 Red Moon Baby 56387350 Red-Eyes B. Chick 36262024 Red-Eyes B. Dragon 74677422 Red-Eyes Black Metal Dragon 64335804 Red-Eyes Darkness Dragon 96561011 Reflect Bounder 02851070 Regenerating Mummy 70821187 Reinforcement of the Army 32807846 Release Restraint 75417459 Relinquished 64631466 Reload 22589918 Remove Trap 51482758 Rescue Cat 14878871 Reshef the Dark Being 62420419 Respect Play 08951260 Return from the Different Dimension 27174286 Return of the Doomed 19827717 Reversal of Graves 17484499 Reversal Quiz 05990062 Revival Jam 31709826 Right Arm of the Forbidden One 70903634 Right Leg of the Forbidden One 08124921 Ring of Destruction 83555666 Ring of Magnetism 20436034 Riryoku Field 70344351 Rising Air Current 45778932 Rising Energy 78211862 Rite of Spirit 30450531 Ritual Weapon 54351224 Robbin' Goblin 88279736 Robbin' Zombie 83258273 Robolady 92421852 Robotic Knight 44203504 Roboyarou 38916461 Rock Bombardment 20781762 Rock Ogre Grotto 68846917 Rocket Jumper 53890795 Rocket Warrior 30860696 Rod of the Mind's Eye 94793422 Roll Out! 91597389 Root Water 39004808 Rope of Life 93382620 Rope of Spirit 37383714 Roulette Barrel 46303688 Royal Command 33950246 Royal Decree 51452091 Royal Keeper 16509093 Royal Magical Library 70791313 Royal Surrender 56058888 Royal Tribute 72405967 Ruin, Queen of Oblivion 46427957 Rush Recklessly 70046172 Ryu Kokki 57281778 Ryu Senshi 49868263 Ryu-Kishin Clown 42647539 Ryu-Kishin Powered 24611934 Saber Beetle 49645921 Sacred Crane 30914564 Sacred Phoenix of Nephthys 61441708 Saggi the Dark Clown 66602787 Sakuretsu Armor 56120475 Salamandra 32268901 Salvage 96947648 Samsara 44182827 Sand Gambler 50593156 Sand Moth 73648243 Sangan 26202165 Sanwitch 53539634 Sasuke Samurai 16222645 Sasuke Samurai

  2 11760174

  Sasuke Samurai

  3 77379481

  Sasuke Samurai

  4 64538655

  Satellite Cannon 50400231 Scapegoat 73915051 Scarr, Scout of Dark World 05498296 Science Soldier 67532912 Scroll of Bewitchment 10352095 Scyscraper 63035430 Sea Serpent Warrior of Darkness 42071342 Sealmaster Meisei 02468169 Second Coin Toss 36562627 Second Goblin 19086954 Secret Barrel 27053506 Self-Destruct Button 57585212 Senri Eye 60391791 Serial Spell 49398568 Serpent Night Dragon 66516792 Serpentine Princess 71829750 Servant of Catabolism 02792265 Seven Tools of the Bandit 03819470 Shadow Ghoul 30778711 Shadow Of Eyes 58621589 Shadow Tamer 37620434 Shadowknight Archfiend 09603356 Shadowslayer 20939559 Share the Pain 56830749 Shield & Sword 52097679 Shield Crash 30683373 Shien's Spy 07672244 Shift 59560625 Shifting Shadows 59237154 Shinato's Ark 60365591 Shinato, King of a Higher Plane 86327225 Shining Abyss 87303357 Shining Angel 95956346 Shooting Star Bow - Ceal 95638658 Silent Insect 40867519 Silent Magician Lv4 73665146 Silent Magician Lv8 72443568 Silent Swordsman LV3 01995985 Silent Swordsman LV5 74388798 Silent Swordsman LV7 37267041 Sillva, Warlord of Dark World 32619583 Silpheed 73001017 Silver Fang 90357090 Simultaneous Loss 92219931 Sinister Serpent 08131171 Sixth Sense 03280747 Skill Drain 82732705 Skilled Dark Magician 73752131 Skilled White Magician 46363422 Skull Archfiend of Lightning 61370518 Skull Descovery Knight 78700060 Skull Dog Marron 86652646 Skull Invitation 98139712 Skull Lair 06733059 Skull Mariner 05265750 Skull Red Bird 10202894 Skull Servant 32274490 Skull Zoma 79852326 Skull-Mark Ladybug 64306248 Skyscraper 63035430 Slate Warrior 78636495 Smashing Ground 97169186 Smoke Grenade of the Thief 63789924 Snatch Steal 45986603 Sogen 86318356 Soitsu 60246171 Solar Flare Dragon 45985838 Solar Ray 44472639 Solemn Judgment 41420027 Solemn Wishes 35346968 Solomon's Lawbook 23471572 Sonic Duck 84696266 Sonic Jammer 84550200 Sorcerer of Dark Magic 88619463 Soul Absorption 68073522 Soul Exchange 68005187 Soul Exchange 68005187 Soul of Purity and Light 77527210 Soul Release 05758500 Soul Resurrection 92924317 Soul Reversal 78864369 Soul Tiger 15734813 Soul-Absorbing Bone Tower 63012333 Souleater 31242786 Souls Of The Forgotten 04920010 Space Mambo 36119641 Spark Blaster 97362768 Sparks 76103675 Spatial Collapse 20644748 Spear Cretin 58551308 Spear Dragon 31553716 Spell Canceller 84636823 Spell Economics 04259068 Spell Purification 01669772 Spell Reproduction 29228529 Spell Shield Type-8 38275183 Spell Vanishing 29735721 Spell-Stopping Statute 10069180 Spellbinding Circle 18807108 Spherous Lady 52121290 Sphinx Teleia 51402177 Spiral Spear Strike 49328340 Spirit Barrier 53239672 Spirit Caller 48659020 Spirit Message A 94772232 Spirit Message I 31893528 Spirit Message L 30170981 Spirit Message N 67287533 Spirit of Flames 13522325 Spirit of the Breeze 53530069 Spirit of the Harp 80770678 Spirit of the Pharaoh 25343280 Spirit Reaper 23205979 Spirit Ryu 67957315 Spiritual Earth Art - Kurogane 70156997 Spiritual Energy Settle Machine 99173029 Spiritual Fire Art - Kurenai 42945701 Spiritual Water Art - Aoi 06540606 Spiritual Wind Art - Miyabi 79333300 Spiritualism 15866454 St. Joan 21175632 Stamping Destruction 81385346 Star Boy 08201910 Statue of the Wicked 65810489 Staunch Defender 92854392 Stealth Bird 03510565 Steam Gyroid 05368615 Steamroid 44729197 Steel Ogre Grotto

  1 29172562

  Steel Ogre Grotto

  2 90908427

  Stim-Pack 83225447 Stop Defense 63102017 Stray Lambs 60764581 Strike Ninja 41006930 Stronghold 13955608 Stumbling 34646691 Success Probability 0% 06859683 Summon Priest 00423585 Summoned Skull 70781052 Summoner of Illusions 14644902 Super Rejuvenation 27770341 Super Robolady 75923050 Super Roboyarou 01412158 Supply 44072894 Susa Soldier 40473581 Swarm of Locusts 41872150 Swarm of Scarabs 15383415 Swift Gaia the Fierce Knight 16589042 Sword Hunter 51345461 Sword of Deep-Seated 98495314 Sword of Dragon's Soul 61405855 Sword of the Soul Eater 05371656 Swords of Concealing Light 12923641 Swords of Revealing Light 72302403 Swordsman of Landstar 03573512 Symbol of Heritage 45305419 System Down 18895832 T.A.D.P.O.L.E. 10456559 Tactical Espionage Expert 89698120 Tailor of the Fickle 43641473 Taunt 90740329 Tenkabito Shien 41589166 Terra the Terrible 63308047 Terraforming 73628505 Terrorking Archfiend 35975813 Terrorking Salmon 78060096 Teva 16469012 The Agent of Creation - Venus 64734921 The Agent of Force - Mars 91123920 The Agent of Judgment - Saturn 91345518 The Agent of Wisdom - Mercury 38730226 The All-Seeing White Tiger 32269855 The Big March of Animals 01689516 The Bistro Butcher 71107816 The Cheerful Coffin 41142615 The Creator 61505339 The Creator Incarnate 97093037 The Dark - Hex Sealed Fusion 52101615 The Dark Door 30606547 The Dragon Dwelling in the Cave 93346024 The Dragon's Bead 92408984 The Earl of Demise 66989694 The Earth - Hex Sealed Fusion 88696724 The Emperor's Holiday 68400115 The End of Anubis 65403020 The Eye Of Truth 34694160 The Fiend Megacyber 66362965 The Flute of Summoning Dragon 43973174 The Flute of Summoning Kuriboh 20065322 The Forceful Sentry 42829885 The Forces of Darkness 29826127 The Forgiving Maiden 84080938 The Furious Sea King 18710707 The Graveyard in the Fourth Dimension 88089103 The Gross Ghost of Fled Dreams 68049471 The Hunter With 7 Weapons 01525329 The Illusionary Gentleman 83764996 The Immortal of Thunder 84926738 The Kick Man 90407382 The Last Warrior From Another Planet 86099788 The Law of the Normal 66926224 The League of Uniform Nomenclature 55008284 The Legendary Fisherman 03643300 The Light - Hex Sealed Fusion 15717011 The Little Swordsman of Aile 25109950 The Masked Beast 49064413 The Portrait's Secret 32541773 The Regulation of Tribe 00296499 The Reliable Guardian 16430187 The Rock Spirit 76305638 The Sanctuary in the Sky 56433456 The Second Sarcophagus 04081094 The Secret of the Bandit 99351431 The Shallow Grave 43434803 The Spell Absorbing Life 99517131 The Thing in the Crater 78243409 The Third Sarcophagus 78697395 The Trojan Horse 38479725 The Unhappy Girl 27618634 The Unhappy Maiden 51275027 The Warrior returning alive 95281259 Theban Nightmare 51838385 Theinen the Great Sphinx 87997872 Thestalos the Firestorm Monarch 26205777 Thousand Dragon 41462083 Thousand Energy 05703682 Thousand Needles 33977496 Thousand-Eyes Idol 27125110 Thousand-Eyes Restrict 63519819 Threatening Roar 36361633 Three-Headed Geedo 78423643 Throwstone Unit 76075810 Thunder Crash 69196160 Thunder Dragon 31786629 Thunder Nyan Nyan 70797118 Thunder of Ruler 91781589 Time Seal 35316708 Time Wizard 71625222 Timeater 44913552 Timidity 40350910 Token Festevil 83675475 Token Thanksgiving 57182235 Tongyo 69572024 Toon Cannon Soldier 79875176 Toon Dark Magician Girl 90960358 Toon Defense 43509019 Toon Gemini Elf 42386471 Toon Goblin Attack Force 15270885 Toon Masked Sorcerer 16392422 Toon Mermaid 65458948 Toon Summoned Skull 91842653 Toon Table of Contents 89997728 Toon World 15259703 Tornado Bird 71283180 Tornado Wall 18605135 Torpedo Fish 90337190 Torrential Tribute 53582587 Total Defense Shogun 75372290 Tower of Babel 94256039 Tradgedy 35686187 Transcendent Wings 25573054 Trap Dustshoot 64697231 Trap Hole 04206964 Trap Jammer 19252988 Treeborn Frog 12538374 Tremendous Fire 46918794 Tri-Horned Dragon 39111158 Triage 30888983 Trial of Nightmare 77827521 Trial of the Princesses 72709014 - 12181376TTriangleEcstasySpark Triangle Power 32298781 Tribe-Infecting Virus 33184167 Tribute Doll 02903036 Tribute to The Doomed 79759861 Tripwire Beast 45042329 Troop Dragon 55013285 Tsukuyomi 34853266 Turtle Oath 76806714 Turtle Tiger 37313348 Twin Swords of Flashing Light 21900719 Twin-Headed Behemoth 43586926 Twin-Headed Fire Dragon 78984772 Twin-Headed Thunder Dragon 54752875 Twin-Headed Wolf 88132637 Twinheaded Beast 82035781 Two Thousand Needles 83228073 Two-Man Cell Battle 25578802 Two-Mouth Darkruler 57305373 Two-Pronged Attack 83887306 Tyhone 72842870 Type Zero Magic Crusher 21237481 Tyranno Infinity 83235263 Tyrant Dragon 94568601 UFOroid 07602840 UFOroid Fighter 32752319 Ultimate Insect LV1 49441499 Ultimate Insect LV3 34088136 Ultimate Insect LV5 34830502 Ultimate Insect LV7 19877898 Ultimate Obedient Fiend 32240937 Ultra Evolution Pill 22431243 Umi 22702055 Umiiruka 82999629 Union Attack 60399954 United Resistance 85936485 United We Stand 56747793 Unity 14731897 Unshaven Angler 92084010 Upstart Goblin 70368879 Uraby 01784619 Uria, Lord of Sealing Flames 06007213 V-Tiger Jet 51638941 Valkyrion the Magna Warrior 75347539 Vampire Genesis 22056710 Vampire Lord 53839837 Vampire Orchis 46571052 Vengeful Bog Spirit 95220856 Victory D 44910027 Vilepawn Archfiend 73219648 VW-Tiger Catapult 58859575 VWXYZ-Dragon Catapult Cannon 84243274 W-Wing Catapult 96300057 Waboku 12607053 Wall of Revealing Light 17078030 Wandering Mummy 42994702 Warrior Dai Grepher 75953262 Warrior of Zera 66073051 Wasteland 23424603 Water Dragon 85066822 Water Omotics 02483611 Wave Motion Cannon 38992735 Weed Out 28604635 Whiptail Crow 91996584 Whirlwind Prodigy 15090429 White Dragon Ritual 09786492 White Horn Dragon 73891874 White Magical Hat 15150365 White Magician Pikeru 81383947 White Ninja 01571945 Wicked-Breaking Flameberge-Baou 68427465 Wild Nature's Release 61166988 Winged Dragon, Guardian of the Fortress

  1 87796900

  Winged Kuriboh 57116033 Winged Kuriboh LV10 98585345 Winged Minion 89258225 Winged Sage Falcos 87523462 Wingweaver 31447217 Witch Doctor of Chaos 75946257 Witch of the Black Forest 78010363 Witch's Apprentice 80741828 Witty Phantom 36304921 Wolf Axwielder 56369281 Woodborg Inpachi 35322812 Woodland Sprite 06979239 Worm Drake 73216412 Wroughtweiler 06480253 Wynn the Wind Charmer 37744402 X-Head Cannon 62651957 Xing Zhen Hu 76515293 XY-Dragon Cannon 02111707 XYZ-Dragon Cannon 91998119 XZ-Tank Cannon 99724761 Y-Dragon Head 65622692 Yamata Dragon 76862289 Yami 59197169 Yata-Garasu 03078576 Yellow Gadget 13839120 Yellow Luster Shield 04542651 Yomi Ship 51534754 YZ-Tank Dragon 25119460 Z-Metal Tank 64500000 Zaborg the Thunder Monarch 51945556 Zero Gravity 83133491 Zoa 24311372 Zolga 16268841 Zombie Tiger 47693640 Zombyra the Dark 88472456 Zure, Knight of Dark World 07459013

[/spoil] 11. Ai biết thì chỉ mình cách tạo thêm 1 deck mới ngoài cái deck ban đầu của mình?

11. Muốn sửa deck vào Menu deck trong game ấy. Soạn bài xong rồi save lại. Thủ thuật nhỏ cho ai muốn xóa deck (không phải đè lên deck cũ đâu nhé) mà ko tìm ra cách: Muốn xóa deck, vào phần recipe viewer ấn X, sẽ hiện ra tùy chọn Delete recipe.

12. Giải thích thêm cho mình về cách đánh ở part 2. Lúc nào thì vào được cái tháp và vào đó rùi thì đánh ra sao ?

12. Part 2 chủ yếu là đánh cược medal. Được 90 medal thì vào trong tháp nói với thằng bảo vệ. Hôm sau đánh vòng chung kết. Gồm có 4 lượt. Đánh thắng hết thì hết part 2. Chú ý nhỏ là: khi bạn hỏi thách đấu với mấy thằng cặp đôi đó. Hỏi thằng thứ nhất mà thấy nó cược ít medal quá thì quay ra hỏi thằng thứ hai. Đôi lúc thằng thứ nhất cược có 1 medal trong khi quay ra hỏi thằng thứ hai thì nó cược 5 medal.

13. Đứa số 16 thì mình kiếm hoài ko ra. Theo như chỉ dẫn thì sau 10h ra khu nhà hoang sẽ thấy nó mà mình kím hoài vẫn ko thấy?

13. Nhân vật số 16 tên là Amnael. Bạn chỉ đấu với hắn sau khi đánh xong shadow rider tên Titan ở chỗ ngọn hải đăng (habor).

14. Cho hỏi lúc mua bài ở mỗi pack có % ,đấy là % gì vậy?

14. % pack tức là bạn đã mở khóa được bao nhiêu % lá bài của bộ bài đó. 100% tức là đã mua đc tất cả các lá có trong bộ bài đó rồi. Tuy nghiên có một số là được xếp theo mức độ hiếm của nó nên có thể bạn mua rất nhiều pack nhưng có khi chỉ được một hay hai lá cấp cực hiếm thôi. Thứ tự như sau: Ultra rare (vàng-cực hiếm), super rare (bạc-siêu hiếm), rare (đồng-hiếm), normal (bình thường).

15. Cách tìm card trong game để soạn một deck thế nào cho nhanh?

15. Bạn ấn Phím R1 + nút O để ghi nhớ các lá bài hay dùng (đánh nhãn: Label). Sau đó vào menu, phần search menu, label display setting, chọn only show labeled cards thì nó sẽ chỉ hiển thị một số lá bài mà bạn đã đánh nhãn thôi. Nếu muốn hiển thị lại chọn show all cards in trunks là lại như bt. Thực ra game có chức năng search khá tốt mà. Search theo text cũng khá hay. Ví dụ bạn muốn soạn bộ bài có các lá elemental hero thì vào đó đánh sẽ ra tất cả các lá liên quan đến elemental hero rồi bắt đầu build deck. Ngoài ra còn có narrow search nữa với rất nhiều tùy chọn trong đó.

16. Mình muốn lấy bài nó là cần phải thắng 10 ván liên tiếp à hay là thắng từ từ cũng dc?

16. Thắng đủ 10 ván hoặc 11 ván là được (không quan trọng liên tiếp hay từ từ trừ khi bạn muốn unlock pack bài số 30: thắng 10 ván liên tiếp, và pack bài số 31: thua 10 ván liên tiếp).

17. Mình muốn tìm con mèo pharaon. Nó thường ở đâu và mấy giờ mới gặp được ?

17. Không cố định bạn ạ. Thường thì nó ở mấy chỗ sau: một trong các phòng ở khu slifer red dorm (nhớ rà kĩ nhé), hai là ở trong Store. Ngoài ra thì nó có thể ở bất cứ đâu nhưng ít gặp hơn.

18. Trong Lab mình thấy còn một máy có chức năng Convert card là sao? Có quy luật gì trong đó không?

18. Convert cards tức là bạn bỏ một số cố định lá bài vào trong đó (thường là do mua các pack bài bị thừa ra). Số lá bài bỏ vào phải từ 10 đến 99. Máy sẽ convert số lá bài đó và cho ra một lá duy nhất. Lá bài mới này có xác suất nhất định trong một danh sách các lá bài đã biết. Ví dụ bạn nạp 10 lá bài vào bạn chắc chắn sẽ nhận được một trong các lá bài cố định: Oscillo Hero, Mystical Elf, Sword Arm of Dragon, Sparks, Elemental Hero Avian, Battle Steer. Cứ theo đó ví dụ bạn muốn lá Cyber Dragon thì bạn phải nạp vào 99 lá, chắc chắn sau khi convert nhiều lần (hoặc hên thì được ngay lần đầu) sẽ được lá này. Sau đây là danh sách lá bài có thể convert được theo số lá bài nạp vào máy:

[spoil] -----------

10:

Oscillo Hero Mystical Elf Sword Arm of Dragon Sparks Elemental Hero Avian Battle Steer -----------

11:

Battle Ox Mountain Warrior Judge Man Elemental Hero Burstinatrix -----------

12:

Rogue Doll Machine Conversion Factory Alien Grey Big Insect -----------

13:

Book of Secret Arts Alien Skull Killer Needle Armored Lizard -----------

14:

Violet Crystal Kairyu-Shin Great White Cats Ear Tribe -----------

15:

Megazowler Krakadilus Dark Snake Syndrome Beast Fangs -----------

16:

Spirit of the Winds Crawling Dragon

2

Legendary Sword Battle Warrior Hero of the East -----------

17:

Weather Control Supporter in the Shadows Ansatsu Swordsman of Landstar -----------

18:

Toad Master Monster Egg Alligator Sword Octoberser -----------

19:

Man Eater M-Warrior

2

The Melting Red Shadow Gazelle King of Mystical Beasts -----------

20:

Beastking of the Swamps The Judgement Hand Hurricail Larvae Moth Dark Shade -----------

21:

Genin Doron Great Moth Lala Li-Oon -----------

22:

Thunder Kid Dorover Muka Muka Droll Bird -----------

23:

D.D. Warrior Two-Mouth Darkruler Kumootoko Skull Stalker -----------

24:

Hitodenchak Yashinoki Guardian of the Labyrinth Treasure Map -----------

25:

Cyber Kirin Root Water Dissolverock Nekogal

1

-----------

26:

Mystic Swordsman LV2 Stone Armadiller Fairywitch Luna Queen Elzaim -----------

27:

Wetha The Furious Sea King Petit Moth Contract with the Dark Master -----------

28:

Serpent Marauder Masaki the Legendary Swordsman Mooyan Curry White Dragon Ritual -----------

29:

Goblins Secret Remedy Soul of the Pure Red Medicine Paladin White Dragon -----------

30:

Marie the Fallen One Swordstalker White Magical Hat Dungeon Worm Rude Kaiser -----------

31:

Water Magician Stone D. Saber Slasher Curse of the Masked Beast -----------

32:

Chimera the Flying Mythical Beast Waterdragon Fairy Ancient Elf Beautiful Beast Trainer -----------

33:

Insect Queen Bottom Dweller Sea King Dragon Giant Red Seasnake -----------

34:

Barrel Rock Millenuum Golem Toon Summoned Skull Kanikabuto -----------

35:

Alinsection Toon Mermaid Barrel Lily Sea Kamen After the Struggle -----------

36:

Turtle Bird The Statue of Easter Island Manga Ryu-Ran Boulder Tortoise -----------

37:

Little D Anthrosaurus Earth Chant Kamakiriman -----------

38:

Abyss Flower Jirai Gumo Twin Long Rods

2

Beaked Snake -----------

39:

Great Bill Snakeyashi Ultra Evolution Pill Shining Friendship -----------

40:

Trent Pumpking the King of Ghosts Nekogal

2

Queen of Autumn Leaves Book of Life -----------

41:

Sengenjin Spell Reproduction Hibikime Garnecia Elephantis -----------

42:

Neo the Magic Swordsman Raimei Blue Medicine Nightmare's Steelcage -----------

43:

The Masked Beast Man-eating Treasure Chest Harpie's Brother Cyber Falcon -----------

44:

Oni Tank T-34 Earthshaker Nightmare Wheel Overdrive -----------

45:

Magic Reflector Robolady Soul of the Ancients Wolf Axeweilder Gate Guardian -----------

46:

Rain of Mercy Spherous Knight Souls of the Forgotten Sacred Crane -----------

47:

Headless Knight The Gross Ghost of Fled Dreams Ojama Trio The Portrait's Secret -----------

48:

Master Kyonshee The Earl of Demise Mystic Swordsman LV 4 Staunch Defender -----------

49:

Miracle Kids Chopman the Desperate Outlaw Spirit of the Pot of Greed D.D. Trainer -----------

50:

Burning Algae Gora Turtle of Illusion Cocoon of Evolution Hero Spirit -----------

51:

Destiny Hero - Captain Tenacious Mystical Shine Ball Warrior of Zera Sealmaster Meisei -----------

52:

Destiny Hero - Doom Lord Metal Armored Bug Ten Thousand Needles Piranha Army -----------

53:

Destiny Hero - Blade Master Pharaoh's Servant Gigobyte Pharaonic Protector -----------

54:

Abyssal Designator Absorbing Kid from the Sky Chrysalis Dolphin Taunt -----------

55:

Absolute End Mighty Guard Wroughtweiler Bokoichi the Freightening Car -----------

56:

Assault on HQ Harpie Girl Divine Dragon Excelion Beast Soul Swap -----------

57:

Molten Zombie Mirage Of Nightmare Cycroid Different Dimension Capsule -----------

58:

The Warrior Returning Alive Life Equalizer Sonic Shooter Tail Swipe -----------

59:

Option Hunter Guard Penalty Des Koala Success Probability 0% -----------

60:

Next to be Lost Full Salvo Generation Shift De-Spell -----------

61:

Malice Ascendant Karma Cut Excavation of Mage Stones Memory Crusher -----------

62:

Dark Master - Zorc Chain Trasher Damage Condenser Saber Beetle -----------

63:

Final Coundown Hero Kid Magnet Circle LV2 Weed Out -----------

64:

Warrior Lady of the Wasteland Simultaneous Loss Pyramid Turtle Shien's Spy -----------

65:

Hidden Book of Spell Pot of Generosity Dark Catapulter -----------

66:

Bottomless Trap Hole Poison Fangs Patroid Moai Interceptor Cannons -----------

67:

Catnipped Kitty Big-Tusked Mammoth Mind Haxorz Last Will -----------

68:

Kunai with Chain Penumbral Soldier Lady Mind Wipe Enchanted Fitting Room -----------

69:

Sword of the Soul-Eater Elephant Statue of Disaster Summoned Skull Dust Barrier -----------

70:

Elephant Statue of Blessing Destruction Ring Gaia the Fierce Knight Fiend's Hand Mirror -----------

71:

Perfectly Ultimate Great Moth Jade Insect Whistle Balloon Lizard Blasting the Ruins -----------

72:

Frozen Soul Battle-Scarred Altar for Tribute Blue-Eyes Ultimate Dragon -----------

73:

Fissure Despair From the Dark Bowganian -----------

74:

Sasuke Samurai Thunder of Ruler Pineapple Blast Meteorain -----------

75:

Lava Golem Needle Ceiling Hieroglyph Lithograph Precious Cards From Beyond -----------

76:

Breaker the Magical Warrior Bubble Crash Twin-Headed Wolf Disappear -----------

77:

Victory D. Ryu-Kishin Clown Byser Shock Rope of Life -----------

78:

Ancient lamp Statue of the Wicked Destruction Punch -----------

79:

Spirit of the Breeze Dancing Fairy Dramatic Rescue The Secret of the Bandit -----------

80:

Wild Nature's Release

 1. D. Dynomite Nuvia the Wicked Dimension Distortion ----------- 81:
Necklace of Command Order to Charge Empress Mantis Special Hurricane -----------

82:

Chakra Resurrection of Chakra The Law of the Normal Berfomet -----------

83:

Crab turtle Turtle Oath Thunder Crash -----------

84:

Hungry Burger Elemental Hero Sparkman Hamburger Recipe Monster Reborn -----------

85:

Eria the Water Charmer Wynn the Wind Charmer Aussa the Earth Charmer Hiita the Fire Charmer -----------

86:

Gravekeeper's Spy Lady Panther Ulevo Fairy Guardian -----------

87:

Gravekeeper's Curse Lightning Blade Meteo the Matchless Spring of Rebirth -----------

88:

Gravekeeper's Guard King of Destruction - Xexex Return of the Doomed Kryuel -----------

89:

Gravekeeper's Spear Soldier Armored Glass Solomon's Lawbook Queen of Fate - Eternia -----------

90:

Gravekeeper's Vassal Gust The Unhappy Maiden Driving Snow -----------

91:

Gravekeeper's Watcher Queen's Double Phantasmal Martyrs Restructer Revolution -----------

92:

Gravekeeper's Cannonholder Witch's Apprentice Graceful Charity Empress Judge -----------

93:

Gravekeeper's Assailant Hero Heart Royal Knight Enchanted Javelin -----------

94:

Spiritual Water Art-Aoi Apiritual Aarth Art-Kurogane Spiritual Wind Art-Miyabe Spiritual Fire Art-Kurenai -----------

95:

Familiar Possessed-Hiita Familiar Possessed-Wynn Familiar Possessed-Eria Familiar Possessed-Aussa -----------

96:

Machiners Force Machiners Soldier Machiners Sniper Commander Covington -----------

97:

Miracle Restoring Draining Shield United We Stand Treeborn Frog -----------

98:

Toy Magician Mage Power Injection Fairy Lily Thunder Nyan Nyan -----------

99:

Cyber Dragon Elemental Hero Aqua Neos Elemental Hero Flare Neos Elemental Hero Dark Neos Neo Spacian Flare Scarab Neo Spacian Aqua Dolphin Neo Spacian Dark Panther

[/spoil]

19. Các bạn cho mình hỏi làm cách nào để mình banned mấy lá bài cấm chẳng hạn như dark hole ,... tại mình chỉnh banned mấy lá đó tưởng là xong ai dè vô trận nó vẫn tiếp tục xài, tại vì ức chế quá lúc gần win thì nó dùng mấy lá bài dark hole làm mình thua tức.

19. Rất tiếc là không thể. Vì mỗi game này sẽ có một banlist tương ứng kèm theo. Dù cậu có update banlist, bọn máy vẫn xài như thường. Tốt nhất là cho thật nhiều lá limited, semi-limited vào mà chơi lại.

> Thank bạn, box yu gi oh rất cần những người như bạn :) > Cảm ơn chủ pic đã hướng dẫn .:) > Update các câu hỏi mới các bác nhé..............................
Double bubble shadow bubble.v.v trong manga là gì năm 2024

julyrani6000 Youtube Master Race

Tham gia ngày: 11/8/08 Bài viết: 6 Soulofdevil có thể hướng dẫn chi tiết cách unlock pack 46 Noon Star được ko? Code trong shop thế nào vậy. Thanks!

> Bạn đọc kĩ phần trên là có đấy. Vào trong shop và ấn theo thứ tự các nút dưới sẽ mở khóa được bộ bài số 46 tên Midday Constellation.

46, Midday Constellation(Noon Star): Enter code in shop menu (up,up,down,down,left,right,left,right,X,O).

> Phần Tiếp Theo: Một số deck tham khảo dùng để chơi trong game

Mời các bạn đóng góp thêm các deck recipe ưng ý nhất của mình trong game (tỉ lệ thắng cao, thắng được nhiều loại deck khác mà ít phải thay đổi recipe thì càng tốt). Mình sẽ edit lại và cho xuống ngay sau phần post này.

Dưới đây là recipe một số bộ bài của mình dùng để đánh trong game (các recipe này hầu như mình dùng để chơi game từ phần 1 đến complete game):

Chơi game Yu-gi-oh tất cả các phiên bản kể cả trên PSP, mình thường chia recipe làm hai loại là:

 1. Recipe chuyên dùng để tấn công:

Đặc điểm bộ bài kiểu này: Có rất nhiều các lá Mons Effect tốt, ATK cao,… và nhiều lá bài hỗ trợ phá trap, chống spell, diệt các monster khó chịu của đối phương. Kiểu deck này thường xây dựng theo một nhóm bộ bài có các đặc điểm tương tự nhau, hoặc cùng thuộc tính, hoặc cùng kiểu monster, vd: như bộ Ancient Gear, Monarch,… hoặc kết hợp các nhóm bài với nhau.

 1. ATK Earn Recipe:

Thủ thuật nhỏ để kiếm recipe của các nhân vật phụ nhanh:

Vào phần Free Duel, chọn phần Normal Duel, Match, phần Change rule details để Yes, chọn LP 2000, No time limit. Sau đó soạn deck theo recipe ở dưới, rất dễ thắng bọn máy và đánh thắng tầm 9 đến 10 trận thì vào game chính và đánh nốt 1 đến 2 trận nữa là đủ 11 - 12 trận thắng để có recipe.

[spoil]

Double bubble shadow bubble.v.v trong manga là gì năm 2024
[/spoil]

Deck gồm các lá có ATK hơn 2000 và các lá phá spell, trap ngay lượt 1 hoặc 2.

 1. Deck khóa spell và trap của đối phương: Sử dụng bộ bài lev Horus lev 4, 6, 8 và lá Jinzo, Royal Decree và các lá hỗ trợ khác.
 1. Deck One hit kill:

Tập trung vào các monster ATK cao, special summon một lúc được nhiều lá, nhiều lá equip tăng ATK. Có thể dùng các lá nhứ Reasoning, Monster Gate để special summon monster. Hoặc ultimate Offering để extra summon.

 1. Recipe chuyên dùng để phòng thủ: và chiến thắng nhờ các cách:

Đặc điểm của deck này lá cần các lá khóa không cho đối phương tấn công , các lá bỏ qua battle phase và các lá không trừ điểm LP như: Level Limit – Area B, Gravity Bind, Ordeal of a traveler, Spellbinding Circle, Swords of revealing light, Messenger of peace, Nightmare’s steelcage, Wall of revealing light, Threatening Roar, Waboku, Negate Attack,…

 1. Discard bài của đối phương để đối phương hết bài.
 1. Trừ điểm LP của đối phương:
 1. Ngoài ra còn một kiểu deck đặc biệt là thắng nhờ Draw được Exodia (Vị thần sức mạnh):

Deck kiểu này nên build các lá có khả năng tăng draw + 5 phần của vị thần sức mạnh + Một vài lá search monster (và các lá lấy lại monster từ graveyard nếu các phần của VTSM bị discard ra graveyard) và tổng cộng lá bài luôn là 40.

> Phần Tiếp Theo: Một số lá bài thường được sử dụng trong các deck và các kiểu deck
 1. SPECIAL SUMMONS and TAKE CONTROLS CARDS

Call of the Haunted Premature Burial

Ultimate Offering Two-Man Cell Battle Heart of the Underdog

Change of Heart Snatch Steal Brain Control Creature Swap Enemy Controller Soul Exchange

 1. HARD SUMMONS and LOCK MONSTER CARDS

Stumbling Toll Vengeful Bog Spirit Burning Land Anti-Spell Fragrance Spellbinding Circle Chain Energy

Nightmare Wheel

Dimension Fusion Ojama Trio Thousand-Eyes Restrict Dimension Fusion Ojama Trio Thousand-Eyes Restrict Ojama King Ojamagic Rescue Cat Ojama Black Ojama Green Ojama Yellow Ojamuscle Ojama Delta Hurricane !! Thousand-Eyes Idol

Ground Collapse Metal Reflect Slime

 1. NEGATE, REMOVE, DESTROY SPELL & TRAP CARDS

Destroy or remove Spell Cards and Trap Cards

Breaker the Magical Warrior Harpie's Feather Duster

Giant Trunade Heavy Storm Mystical Space Typhoon Anteatereatingant Nobleman of Extermination De-Spell Remove Trap Dust Tornado

Destroy All Cards Volcanic Eruption + Jurassic World Final Destiny

Negate and destroy Spell Cards (Spell Cards Counter) Imperial Order

Spell Canceller My Body as a Shield Spell Shield Type-8 Magic Jammer Solemn Judgement Magic Drain Spell Vanishing Spell-Stopping Statue Cursed Seal of the Forbidden Spell Goblin Out of the Frying Pan

Non-Spellcasting Area

Negate and destroy Trap Cards (Trap Cards Counter) Jinzo Royal Decree Seven Tools of the Bandit Malfunction Trap Jammer

Negate Cards Destroy Spell & Trap Cards Curse of Royal Judgement of Anubis

Monster Effect Counter Skill Drain Divine Wrath

Negate Continuous Spell Cards Enchanted Arrow Spell Purification Heavy Storm Nobleman of Extermination Calamity of the Wicked Dust Tornado Negate Continous Trap Cards Royal Surrender Malice Dispersion

Negate Equip Cards The Emperor's Holiday Disarmament Really Eternal Rest Eternal Rest Armor Break

Negate Damage Inflict Life Points Trap of Board Eraser Barrel Behind the Door

 1. NEGATE SUMMONS, REMOVE, DESTROY MONSTER CARDS

Negate Summons Monster (Tribute Summons) Forced Back Horn of Heaven Triage Mask of Restrict Non Aggression Area

Negate Flip Moster Effect Royal Command Light of Intervention Goblin Fan Chain Disappearance

Destroy Monster

Dark Hole Exiled Force Lightning Vortex Torrential Tribute Tribe-Infecting Tribe Bottomless Trap Hole Fissure Nobleman of Crossout Sakuretsu Armor Smashing Ground Trap Hole Tribute to the Doomed Widespread Ruin Soul Taker Hammer Shot Michizure Mystic Box Blind Destruction

Ekibyo Drakmord Flint Offering to the Doomed Two-Pronged Attack Return to the Doomed

Raigeki Ring of Destruction

Shield Crash Nobleman of Crossout

Bổ sung thêm danh sách các lá bài cho kiểu deck DEF

Strategy : Defense Cards

Cyber Jar Dark Hole Gravity Bind Level Limit - Area B Marshmallon Mask of Restrict Messenger of Peace Mirror Force Mirror Wall Negate Attack Nightmare's Steelcage Scapegoat Solemn Judgement Swords of Revealing Light The Dark Door Threatening Roar Torrential Tribute Waboku Wall of Revealing Light

Ordeal of a Traveler Fairy Box

Penguin Soldier

Final Countdown Wave-Motion Cannon

Strategy : Defense + Discard

Needle Worm Penguin Soldier Robbin ‘s Zombie Robbin’s Goblin Morphing Jar

1

Morphing Jar

2

Cyber Jar Book of Moon Wall of Illusion Card Destruction

Different Dimension Capsule Final Countdown Wave-Motion Cannon

Strategy : Defense + Mons ATKx2

Dream Clown DNA Surgery DNA Transplant Mataza The Zapper Kinetic Solider Gray Wing

Strategy : Defense + Remove cards from play

Dimension Fusion Achemic Kettle-Chaos Distill Dimensional Fissure Gravedigger Ghoul Destruction Punch Dimension Distortion Dark Mirror Force Bubble Crash Conscription Big Burn Soul Release Inferno Tempest

Kelbek Newdoria Twin-headed Behemoth D.D Warrior Banisher of the Light Banisher of Radiance D.D. Assailant D.D.Crazy Beast D.D. Warrior Lady D.D. Guide Dimension Jar

Strategy : Defense + Inflict Life points

Lava Golem Wave-Motion Cannon Nightmare Wheel Solar Flare Dragon Stealth Bird Bowganian Ante UFO Turtle Dark Room of Nightmare

Des Lacooda Swarm of Locusts Swarm of Scarabs

Toll Final Flame Hinotama Oozaki Sparks Raimei Tremendous Fire Meteor of Destruction

Strategy : Defense + Final Countdown + Wave-Motion Cannon : Non Monster Cards

Strategy : Defense + Monster Level < 4 Triangle Power The Law of the Normal Thousand Energy Order to Smash Swords of the Soul-eater Stumbling

Strategy : Defense + Return to owner’s hand Back to Square One Begone, Knave! Byser Shock Compulsory Evacuation Device Dark Cat with White Tail Fiber Jar Forced Back Giant Trunade Golem Sentry Grave Protector Gravekeeper’s Guard Guardian Sphinx Guardian Statue Hade-Hane

Hane-Hane Hyper Hammerhead Kelbek Phoenix Wing Wind Blast Penguin Solider Ordeal of a Traveler Nightmare Penguin Mysterious Guard Monster Relief Major Riot Magicial Scientist Legendary Jujitsu Master Spiritualism Swift Birdman Joe Tornado Bird Wall of Illusion

Bổ sung thêm danh sách các lá bài cho kiểu deck ATK

Strategy : Attack Cards Injection Fairy Lily Jinzo Mobius the Frost Monarch Zaborg the Thunder Monarch Anteatereatingant Blowback Dragon Chaos Sorcerer

Final Attack Orders

Mage Power United We Stand Axe of Despair Megamorph

Chainsaw Insect Goblin Attack Force Indomitable Fighter Lei Lei Giant Orc Goblin Elite Attack Force

The Tricky

Các lá bài nên có khi xếp deck theo thuộc tính (Attribute)

ATTRIBUTE DECKS: Light, Dark, Water, Fire, Earth, Wind

Strategy : Platinum Light

Zaborg the Thunder Monarch The Creator, The Creator Incarnate Ninja Grandmaster Sasuke Gilford the Lightning

Jack's Knight King's Knight Queen's Knight

Luminous Spark Shining Angel Kaiser Sea Horse Hoshiningen

Strategy : Visitor From The Dark

Double Coston Mystic Tomato Mystic Plasma Zone Witch ‘s Apprentice Yami

Strategy : Water Of Life

Mobius the Frost Monarch Treeborn Frog A Legendary Ocean Nightmare Penguin A Legendary Ocean Mother Grizzly Nightmare Penguin

Tornado Wall Unshaven Angler Star Boy Mother Grizzly Umi Umiiruka

Strategy : Emergent Fire

Sacred Phoenix of Nephthys, Hand of Nephthys

Infernal Flame Emperor Inferno

Molten Destruction Little Chimera UFO Turtle Flame Ruler

The Thing in the Crater

Strategy : Earth Dwellers

Guardian Sphinx Tyranno Infinity Megarock Dragon

Black Stego Gigantes Ultimate Tyranno Goblin Attack Force

Milus Radiant The Trojan Horse Giant Rat Gaia Power

Strategy : Gift Of Wind

Black Ptera The Tricky

Simorgh, Bird of Divinity

Flying Kamakiri

1

Whirlwind Prodigy Bladefly Rising Air Current

> Bài Guide của mình có lẽ là gần hoàn chỉnh rồi. Các bạn ai có ý kiến gì đóng góp thì post tiếp vào đây nhé.
Double bubble shadow bubble.v.v trong manga là gì năm 2024

phanno3 Youtube Master Race

Tham gia ngày: 16/1/08 Bài viết: 35 góp ý chút: con pharaoh luôn xuất hiện ở abandoned dorm lúc 7:00 thỉnh thoảng ở phòng bên cạnh lúc vừa ngủ dậy ở slifer red dorm (căn phòng mà sau này Chazz chuyển tới đó) soulofdevil0902 thích bài này.

> Tiếp tục cập nhật thông tin của các bạn. > Lâu rồi không có bạn nào cập nhật thông tin nữa. Đề nghị mod move bài vào nơi cần thiết để mọi người tiện theo dõi. Thanks.
Double bubble shadow bubble.v.v trong manga là gì năm 2024

persian90 Youtube Master Race

Tham gia ngày: 12/4/09 Bài viết: 69 Game Yugioh này save được 2 hay nhiều slot ko vậy?

> Game này lưu được nhiều profile (tức là nhiều người chơi khác nhau, mỗi người có một file save duy nhất). Còn lưu các công thức các bộ bài (recipe) thì nhiều.
Double bubble shadow bubble.v.v trong manga là gì năm 2024

persian90 Youtube Master Race

Tham gia ngày: 12/4/09 Bài viết: 69 Sau khi mò mẫm thì mình bít là game chỉ có duy nhất 1 slot save, nhưng có thể tạo dc nhiều deck khác nhau. Mà hình như game có lỗi: CPU nó tung 1 lá Trap - mình liền mở Dust Tornado để chain thì lá Trap đó tuy bị đưa xuống mộ nhưng vẫn xài dc công dụng của nó. Nếu như vậy cả Cyclone cũng bị vậy luôn ko? Cám ơn bạn giúp đỡ

Hehe. Rất tiếc bạn mới là người nhầm. Vì bản thân lá Dust Tornado chỉ có tác dụng phá trap chứ không có tác dụng negate lá bài trap đó. Tức là lá trap đó vẫn sẽ được active. Giống như việc bạn active một lá bài như Premature Burial có cost là pay 800 LP. Tức là bạn phải trả 800Lp đã mới được active lá này. Nếu có người chain lá khác như Magic Jamer (negate effect của lá đó) bạn vẫn mất 800Lp mà ko dùng được lá Premature Burial nữa.