Chương trình con là gì trong visual basic năm 2024

Bài viết sau giới thiệu về chuyên mục MODULE và Chương trình con trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Mục lục

Cấu trúc của một chương trình VB.NET đơn giản nhất là có duy nhất một mô đun và trong mô đun này sẽ chứa thủ tục mainvà các hàm, các thủ tục cần thiết khác.

Để khai báo một biến toàn cục cho một đơn thể ta chỉ cần khai báo biến đó ở đầu đơn thể. Khi đó biến toàn cục của đơn thể sẽ được hiểu trong tất cả các hàm của đơn thể nếu không gặp phải vấn đề trùng tên với biến địa phương.

1. Làm việc với MODULE chuẩn

Khi dự án lớn thì việc có nhiều form, xây dựng nhiều hàm, thủ tục là điều đương nhiên. Tuy nhiên, khi đó khó có thể sử dụng các hàm, thủ tục, biến ở trong các form khác nhau.

Để chia sẻ biến và các hàm, thủ tục giữa các form trong dự án, có thể khai báo chúng trong một module của dự án. Module là một file có đuôi mở rộng .vb chỉ chứa các mã.

Tạo module:

Chương trình con là gì trong visual basic năm 2024

Hình 1. Thêm mới đối tượng vào chương trình

Chương trình con là gì trong visual basic năm 2024

Hình 2. Thêm 1 module

2. Làm việc với các biến Public

Biến toàn cục là biến được khai báo với từ khóa Public ở trước. Biến này cho phép triệu gọi xử lý ở bất cứ nơi nào trong chương trình.

Ví dụ:

Public toancuc AsInteger

Khai báo này khai báo một biến tên toancuc có kiểu dữ liệu là Integer.

3. Xây dựng hàm.

Một hàm là dãy các lệnh để thực thi một thao tác đặc thù nào đó như là một phần của chương trình lớn hơn. Nói một cách khác hàm là các câu lệnh được nhóm vào một khối, được đặt tên và có một giá trị trả về.

Các hàm có thể được gọi để thi hành (thường là thông qua tên của hàm). Điều này cho phép gọi tới hàm nhiều lần mà không cần phải lặp lại các khối mã giống nhau một khi đã hoàn tất việc viết mã cho các hàm đó chỉ một lần.

Khai báo hàm:

[Public, Protected, Private] Function  
[(Danh sách các tham số)] As Kiểu dữ liệu trả về 
Câu lệnh 1 
Câu lệnh 2
...
End Function

4. Xây dựng thủ tục.

Một thủ tục là dãy các câu lệnh để thực thi một công việc, một chức năng đặc thù nào đó, thủ tục được xem như là một thành phần của chương trình. Nói một cách khác, thủ tục là các câu lệnh được nhóm vào một khối và được đặt tên.

Các thủ tục có thể được gọi để thi hành (thường là thông qua tên của thủ tục đó). Điều này cho phép gọi tới những thủ tục nhiều lần mà không cần phải lặp lại các khối lệnh giống nhau một khi đã hoàn tất việc viết mã lệnh cho các thủ tục đó chỉ một lần.

Khai báo thủ tục

[Public, Protected, Private] Sub [(Danh sách các tham số)] 
Câu lệnh 1 
Câu lệnh 2
...
End Sub

5. Truyền đối số theo tham trị và tham biến

Tham số (parameter) là các tên (định danh) được các thủ tục, hàm dùng để nhận thông tin đầu vào để thực hiện các xử lý. Khi một hàm, thủ tục được gọi thì nó sẽ đòi hỏi các đối số cụ thể tương ứng với các tham số và thông thường các đối số này phải được gán giá trị cụ thể trước khi hàm, thủ tục thực thi.

Có hai loại tham số:

 • Tham biến: thay đổi (về mặt giá trị sau lời gọi hàm). Tham số loại này trong VB.NET được khai báo với từ khóa ByRef.
 • Tham trị: Không đổi (về mặt giá trị sau lời gọi hàm). Tham số loại này trong VB.NET được khai báo với từ khóa ByVal.

Ví dụ:

Tạo module SoNguyen có: hàm kiểm tra số chính phương; thủ tục đưa thông báo kết quả kiểm tra số chính phương; hàm cho số đảo ngược của một số; thủ tục đảo ngược một chuỗi.

Hàm là một đoạn mã thực hiện một tác vụ cụ thể và trả về kết quả. Các hàm chủ yếu được sử dụng để thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại như định dạng dữ liệu cho đầu ra, thực hiện các phép tính, v.v.

Giả sử bạn đang phát triển một chương trình tính lãi cho khoản vay. Bạn có thể tạo một hàm chấp nhận số tiền vay và thời gian hoàn vốn. Sau đó, hàm có thể sử dụng số tiền vay và thời gian hoàn vốn để tính lãi và trả về giá trị.

Tại sao phải sử dụng hàm

Ưu điểm của việc sử dụng hàm cũng giống như ưu điểm ở phần trên về lý do sử dụng chương trình con.

Quy tắc đặt tên chức năng

Các quy tắc đặt tên hàm cũng giống như các quy tắc đặt tên chương trình con ở phần trên.

Cú pháp VBA khai báo hàm

Private Function myFunction (ByVal arg1 As Integer, ByVal arg2 As Integer)

myFunction = arg1 + arg2
End Function

ĐÂY trong cú pháp,

Mã Hoạt động

 • “Hàm riêng myFunction(…)”
 • Ở đây từ khóa “Function” được sử dụng để khai báo một hàm có tên là “myFunction” và bắt đầu phần thân của hàm.
 • Từ khóa 'Private' được sử dụng để xác định phạm vi của hàm
 • “ByVal arg1 là số nguyên, ByVal arg2 là số nguyên”
 • Nó từ chốiares hai tham số kiểu dữ liệu số nguyên có tên 'arg1' và 'arg2.'
 • myFunction = arg1 + arg2
 • đánh giá biểu thức arg1 + arg2 và gán kết quả cho tên của hàm.
 • “Chức năng kết thúc”
 • “End Sub” được dùng để kết thúc phần thân của hàm

Chức năng được thể hiện bằng ví dụ:

Các chức năng rất giống với chương trình con. Sự khác biệt chính giữa chương trình con và hàm là hàm trả về một giá trị khi được gọi. Mặc dù chương trình con không trả về giá trị khi nó được gọi. Giả sử bạn muốn thêm hai numbers. Bạn có thể tạo một hàm chấp nhận hai numbers và trả về tổng của numbers.