Cách gạch bỏ trong ghi sổ kế toán

Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán phải lập chứng từ kế toán

 • Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính
 • Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu
 • Trường hợp chứng từ kế toán chưa có mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định
 • Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa

+ Khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo

+ Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán

+ Khi viết sai chứng từ kế toán thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai

 • Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau Người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán. Trong mỗi hình thức của sổ kế toán sẽ có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán. Trong thực tế hiện nay đa số các doanh nghiệp lựa chọn hình thức Nhật ký chung.

Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán, lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó. Các tiêu chí bao gồm: Các loại sổ và kết cấu các loại sổ, trình tự, phương pháp ghi chép các loại sổ kế toán, quan hệ đối chiếu kiểm tra.

Cách gạch bỏ trong ghi sổ kế toán

Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót trong quá trình ghi sổ kế toán thì không được tẩy xoá làm mất dấu vết của số liệu, các thông tin ghi sai mà phải sửa sổ kế toán theo một trong các phương pháp sau:

a. Phương pháp cải chính:

Phương pháp này dùng để đính chính những sai sót bằng cách gạch một đường thẳng xoá bỏ chỗ ghi sai nhưng vẫn đảm bảo nhìn rõ nội dung sai. Trên chỗ bị xoá bỏ ghi con số hoặc chữ đúng bằng mực thường ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán bên cạnh chỗ sửa sổ kế toán. Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp:

 • Sai sót trong diễn giải, không liên quan đến quan hệ đối ứng của các tài khoản;
 • Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng.

b. Phương pháp ghi số âm (còn gọi Phương pháp ghi đỏ):

Phương pháp này được dùng để điều chỉnh những sai sót bằng cách là: Ghi lại bằng mực đỏ hoặc ghi trong ngoặc đơn bút toán đã ghi sai để huỷ bút toán đã ghi sai. Ghi lại bút toán đúng bằng cách sử dụng mực thường để thay thế.

Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp:

 • Sai về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản do định khoản sai đã ghi sổ kế toán mà không thể sửa sổ kế toán lại bằng phương pháp cải chính;
 • Phát hiện ra sai sót sau khi đã nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này được sửa sổ kế toán chữa sai sót vào sổ kế toán năm phát hiện ra sai sót theo phương pháp phi hồi tố, hoặc hồi tố theo quy định của chuẩn mực kế toán số 29, đó là “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”;
 • Sai sót trong đó bút toán ở tài khoản đã ghi số tiền nhiều lần hoặc con số ghi sai lớn hơn con số ghi đúng.

Khi dùng phương pháp ghi số âm để đính chính chỗ sai thì phải lập một “Chứng từ ghi sổ đính chính” do kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) ký xác nhận.

![Các phương pháp sửa chữa sổ kế toán ](https://https://i0.wp.com/acman.vn/wp-content/uploads/2019/09/website-www.acman_.vn-53.jpg)

c. Phương pháp ghi bổ sung

Phương pháp này áp dụng cho trường hợp ghi đúng về quan hệ đối ứng tài khoản nhưng số tiền ghi sổ ít hơn số tiền trên chứng từ hoặc là bỏ sót không cộng đủ số tiền đã được ghi trên chứng từ. Sửa sổ kế toán theo phương pháp này phải lập “Chứng từ ghi sổ bổ sung” để ghi bổ sung bằng mực thường số tiền chênh lệch còn thiếu so với chứng từ.

3. Sửa chữa trong trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính

 • (1)- Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính năm nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa sổ kế toán trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên các phần mềm quản lý dữ liệu;
 • (2)- Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa sổ kế toán trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối cùng của sổ kế toán năm có sai sót;
 • (3)- Các trường hợp sửa sổ kế toán khi ghi sổ kế toán bằng máy vi tính đều được thực hiện theo “Phương pháp ghi số âm” hoặc “Phương pháp ghi bổ sung”.

Khi báo cáo quyết toán năm được duyệt hoặc khi công việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết thúc và đã có ý kiến kết luận chính thức, nếu có quyết định phải sửa sổ kế toán chữa lại dữ liệu trên BCTC liên quan đến số liệu đã ghi của sổ kế toán thì đơn vị phải sửa lại số dư của những tài khoản kế toán có liên quan và sổ kế toán.

Việc sửa sổ kế toán phải được thực hiện trực tiếp trên sổ kế toán hành chính, sự nghiệp của năm đã phát hiện sai sót, đồng thời phải ghi chú vào dòng cuối cùng của sổ kế toán năm trước có sai sót (nếu phát hiện ra sai sót BCTC đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền) để tiện đối chiếu, kiểm tra.

![Sửa chữa trong trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính ](https://https://i0.wp.com/acman.vn/wp-content/uploads/2019/09/website-www.acman_.vn-54.jpg)

4. Điều chỉnh sổ kế toán

Trường hợp doanh nghiệp phải áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và phải điều chỉnh hồi tố do phát hiện sai sót trọng yếu trong các năm trước theo quy định của chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót” thì kế toán phải điều chỉnh số dư đầu năm trên sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản có liên quan.

Trên đây, ACMan vừa chia sẻ cùng các bạn quy trình ghi sổ kế toán và sửa sổ kế toán. Để có thể quản lý sổ kế toán một cách khoa học và hiệu quả nhất, quý khách hàng có thể sử dụng giải pháp phần mềm kế toán ACMan của chúng tôi.

Không chỉ tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả trong quản trị dữ liệu tài chính, phần mềm kế toán ACMan còn hỗ trợ xuất báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính chỉ với vài thao tác đơn giản. Nếu quý khách cần tư vấn về các vấn đề liên quan tới thuế, kế toán, hóa đơn điện tử,… xin hãy liên hệ với chúng tôi: