Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024

Để việc sử dụng hóa đơn điện tử thực sự mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ và hợp pháp, đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật.

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bằng phương tiện điện tử. Theo đó, mẫu hóa đơn điện tử lĩnh vực, ngành nghề sẽ có những yêu cầu khác nhau về nội dung thể hiện.

1. Quy định về mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, Nghị định 123 cần nắm rõ

 • Không cần thông báo phát hành mẫu HĐĐT với Cơ quan thuế

  Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Cơ quan Thuế không quản lý chi tiết mẫu hóa đơn, chứng từ, số lượng hóa đơn sử dụng theo từng đợt thông báo phát hành mà quản lý thông qua việc truyền nhận dữ liệu định dạng XML (Quyết định 1450/QĐ-TCT).

  Do đó, doanh nghiệp/đơn vị có thể thiết lập mẫu hóa đơn giản, theo nhu cầu sử dụng của mình mà không cần lập thông báo phát hành (không phải nộp Mẫu hóa đơn khi đăng ký sử dụng HĐĐT) với cơ quan Thuế.

  Doanh nghiệp có thể lựa chọn và khởi tạo mẫu hóa đơn có mã/không mã ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA. Trên mẫu hóa đơn sẽ thể hiện phần ký hiệu và mã cơ quan Thuế theo đúng quy định đối với hóa đơn có mã/không mã theo Nghị định 123.

  Minh họa thao tác khởi tạo mẫu hóa đơn có mã/không mã ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice – Mẫu hóa đơn theo Thông tư 78

  • Về nội dung trên hóa đơn điện tử

   Nội dung trên hóa đơn điện tử được quy định tại Điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cụ thể:

   STT Nội dung 1 Tên và ký hiệu hóa đơn; ký hiệu mẫu số và số hóa đơn. 2 Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và của người mua (nếu người mua có mã số thuế). 3 Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế, thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất và cộng tiền thuế giá trị gia tăng (nếu là hóa đơn giá trị gia tăng). 4 Tổng số tiền thanh toán; Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và của người mua (nếu có). 5 Thời điểm lập hóa đơn điện tử; Mã của cơ quan thuế (đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế). 6 Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có). 7 Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử

   Đây cũng là những nội dung được sử dụng làm cơ sở để thể hiện trên mẫu hóa đơn điện tử.

   • Về ký hiệu và mẫu số hóa đơn điện tử

    Nội dung chi tiết về ký hiệu hóa đơn và mẫu số hóa đơn điện tử được quy định mới nhất, kính mời Quý Anh/Chị đọc tại bài viết:

    Dưới đây là bảng tổng hợp một số mẫu hóa đơn/biên lai điện tử hiển thị tham khảo giúp doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng thủ tục đăng ký, sử dụng hóa đơn – Tài liệu được ban hành kèm theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phụ lục II:

    STT Mẫu tham khảo Tên loại hóa đơn/biên lai điện tử 1 Mẫu tham khảo số 1 Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia 2 Mẫu tham khảo số 2 Hóa đơn bán tài sản công 3 Mẫu tham khảo số 3 Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù) 4 Mẫu tham khảo số 4 Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ) 5 Mẫu tham khảo số 5 Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử 6 Mẫu tham khảo số 6 Hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành 7 Mẫu tham khảo số 7 Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành

    2.1 Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (GTGT)

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024

    2.2 Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng

    Khi khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng mẫu này.

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024

    2.3 Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

    Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử bạn có thể tham khảo mẫu số 5 Phụ lục II Thông tư 78/2021/TT-BTC.

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024
    Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

    Xem thêm: [Mới] Quy định về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

    2.4 Mẫu hóa đơn điện tử GTGT đặc thù

    Theo quy định, mẫu hóa đơn giá trị gia tăng đặc thù dành cho những trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù cho người tiêu dùng tham khảo mẫu số 3 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024
    Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng đặc thù

    2.5 Mẫu hóa đơn điện tử GTGT đặc thù bằng ngoại tệ

    Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng mẫu số số 4 Phụ lục II,Thông tư 78/2021/TT-BTC dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ.

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024
    Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng điện tử đặc thù thu bằng ngoại tệ

    2.6. Mẫu hóa đơn bán tài sản công

    Mẫu hóa đơn bán tài sản công hiện nay sử dụng mẫu tham khảo số 2 tại phụ lục II, thông tư 78/2021/TT-BTC.

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024
    Mẫu hóa đơn bán tài sản công điện tử

    2.7. Mẫu hóa đơn bán hàng dữ trữ quốc gia

    Mẫu hóa đơn bán hàng dữ trữ quốc gia điện tử hiện nay sử dụng mẫu tham khảo số 1 tại phụ lục II, thông tư 78/2021/TT-BTC.

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024
    Mẫu hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

    3. Mẫu hóa đơn điện tử đặc thù theo lĩnh vực kinh doanh

    MISA meInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử phổ biến được tin dùng hàng đầu hiện nay với hơn +180.000 khách hàng đang sử dụng và được Cơ quan Thuế thẩm định đánh giá cao về chất lượng. Phần mềm đáp ứng đầy đủ mẫu hóa đơn theo nhu cầu quản trị của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề & đầy đủ thông tin theo quy định của Cơ quan Thuế.

    Dưới đây, minh họa một số mẫu hóa đơn điện tử mới nhất 2024 để Doanh nghiệp hình dung mẫu hóa đơn phù hợp với DN. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp trải nghiệm tự thiết kế miễn phí cho riêng Doanh nghiệp.

    3.1 Mẫu hóa đơn thu tiền điện

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024

    3.2 Mẫu hóa đơn thu tiền nước

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024

    3.3 Mẫu hóa đơn điện tử dịch vụ vận tải

    Hóa đơn điện tử lĩnh vực vận tải sẽ có thêm nội dung: tên tàu, vận đơn, quốc tịch, ngày đến, ngày đi và có thể thể hiện khác nhau.

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024

    3.4 Mẫu hóa đơn điện tử dịch vụ khách sạn

    Hóa đơn điện tử lĩnh vực khách sạn sẽ có thêm nội dung: Số phòng, ngày đến, ngày đi hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số hàng hóa, dịch vụ nhất định được pháp luật quy định.

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024

    Mẫu hóa điện tử có thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho lĩnh vực khách sạn

    3.5 Mẫu hóa đơn đại lý vé máy bay

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024

    3.6 Mẫu hóa đơn lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024

    3.7 Mẫu hóa đơn GTGT chung có thể dùng cho các lĩnh vực: Thương mại, giáo dục, y tế…

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024

    Mẫu hóa đơn điện tử có 1 thuế suất

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024

    Mẫu hóa đơn điện tử có nhiều thuế suất

    Trên đây là một số mẫu hóa đơn điện tử theo lĩnh vực ngành nghề trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice. Anh/Chị có thể tự thiết kế các mẫu hóa đơn theo nhu cầu quản trị riêng của Doanh nghiệp.

    MISA meInvoice – Phần mềm hóa đơn điện tử an toàn nhất hiện nay

    Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các mẫu hóa đơn điện tử theo mọi lĩnh vực, ngành nghề và theo quy định của Cơ quan Thuế. Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice còn cho phép Doanh nghiệp lập, phát hành, báo cáo và tra cứu hóa đơn điện tử mọi lúc mọi nơi trên Mobile, Desktop, Website. Đồng thời, kết nối kế thừa dữ liệu từ hơn 60 phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị để tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu, xuất hóa đơn nhanh chóng.

    Các loại mẫu số hóa đơn điện tử năm 2024

    Đồng hành cùng Cục Thuế, Chi Cục Thuế trong lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử. MISA hỗ trợ Doanh nghiệp như sau:

    Có bao nhiêu loại hóa đơn điện tử?

    Theo đó, các loại hóa đơn điện tử hiện nay gồm:.

    (1) Hóa đơn giá trị gia tăng. ... .

    (2) Hóa đơn bán hàng. ... .

    (3) Hóa đơn điện tử bán tài sản công. ... .

    (4) Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia. ... .

    (5) Tem, vé, thẻ.

    Mẫu số hóa đơn là gì?

    Ký hiệu mẫu số hóa đơn là tem vé thẻ do Cục Thuế đặt in gồm 03 ký tự để phân biệt tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn bán hàng (Khoản 3, Điều 4, Thông tư 78/2021/TT-BTC).

    Mẫu số hóa đơn điện tử xem ở đâu?

    Có thể tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ở đâu? Hiện nay, có thể tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC tại website hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế; Cổng thông tin hóa đơn điện tử tại địa chỉ https://hoadondientu.gdt.gov.vn và tra cứu hóa đơn điện tử Fast e-Invoice.

    Ký hiệu hóa đơn điện tử là gì?

    Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng.