boo2 là gì - Nghĩa của từ boo2

boo2 có nghĩa là

khác có nghĩa cho nerd

Thí dụ

SIF AM BOO2!

boo2 có nghĩa là

Boo2 thần của tất cả.
Champion God of Nhân loại và tất cả đều thích.
Không bao giờ kết thúc Chúa ..

Thí dụ

SIF AM BOO2!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết boo2 là gì - Nghĩa của từ boo2