Báo cáo tổng kết 05 năm luật đấu giá tài sản

Kế hoạch được tổ chức nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, chính xác tình hình và kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật Đấu giá tài sản; làm rõ những điểm vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện Luật Đấu giá tài sản và các văn hướng dẫn thi hành, tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc, bất cập và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; Thông qua việc tổng kết thực hiện Luật Đấu giá tài sản để có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản.

Theo đó, Hội nghị tổng kết tập trung vào các nội dung sau: (1) Thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản trong toàn quốc để đánh giá những mặt được và chưa được. Đánh giá nguyên nhân của những hạn chế sau hơn 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản; (2) Đánh giá khách quan, toàn diện về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản qua 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời trao đổi rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý đối với hoạt động đấu giá tài sản; (3) Trao đổi, thảo luận và đề xuất về định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản; (4) Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu giá tài sản.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại thành phố Hà Nội, dự kiến trong 01 buổi sáng của tháng 9/2022 với 190 đại biểu của Bộ Tư pháp, các đại biểu của Trung ương, đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp và phòng chuyên môn của Sở, đại diện các tổ chức đấu giá tài sản, một số tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, tổ chức liên quan.

Tài liệu Hội nghị bao gồm: Dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản; Tham luận của đại diện một số cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; Báo cáo định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Báo cáo tổng kết 05 năm luật đấu giá tài sản