Bài tập luyện các thì hiện tại và quá khứ năm 2024

Bài viết 100 Bài tập Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn có đáp án chi tiết giúp bạn có thêm nguồn bài tập tự luyện để nắm vững cách phân biệt Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn từ đó giúp bạn học tốt Ngữ pháp Tiếng Anh hơn.

100 Bài tập Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn có đáp án | Bài tập Present perfect và Past

Ngữ pháp phân biệt Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn

A1/ Ngữ pháp Phân biệt Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn

1. Phân biệt cách sử dụng Thì hiện tại hoàn thành và Thì quá khứ đơn

Hiện tại hoàn thành Quá khứ đơn

Hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng có thể còn kéo dài tới hiện tại và tương lai

Eg: I have learnt English for 10 years.

(Tôi học tiếng Anh được 10 năm rồi.)

Hành động đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ

Eg: I learnt English 10 years ago.

(Tôi đã học tiếng Anh 10 năm trước – và tôi không còn học nữa.)

Hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng còn ảnh hưởng tới hiện tại

Eg: I have broken my leg.

(Tôi đã bị gãy chân – nên bây giờ tôi nằm ở bệnh viện.)

Hành động đã xảy ra và không còn liên hệ gì với hiện tại

Eg: 10 years ago, I broke my leg once.

(10 năm trước, tôi đã bị gãy chân một lần)

Quảng cáo

2. Cấu trúc Thì hiện tại hoàn thành và Thì quá khứ đơn

Hiện tại hoàn thành Quá khứ đơn (+)

S + have/ has + VpII

Eg: I have watched “Iron Man” several times.

(Tôi đã xem Người Sắt vài lần.)

* Tobe: S + was/ were + ……

* Verb: S + Ved + ……

Eg: I watched “Iron Man” yesterday.

(Hôm qua tôi đã xem Người Sắt.)

(-)

S + have/ has + not + VpII

Eg: She hasn’t come up to now.

(Đến giờ cô ấy vẫn chưa đến.)

* Tobe: S + wasn’t/ weren’t + ……

* Verb: S + didn’t + Vinf + ……

Eg: She didn’t go to school last week.

(Tuần trước cô ấy đã không đi học.)

(?)

(Từ để hỏi) + have/ has + S + VpII?

Eg: How long have you lived there?

(Bạn sống ở đó bao lâu rồi?)

* Tobe: (Từ để hỏi) + was/ were + S + .....?

* Verb: (Từ để hỏi) + did + S + Vinf + .....?

Eg: When did you buy that book?

(Bạn đã mua cuốn sách đó khi nào vậy?)

3. Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại hoàn thành và Thì quá khứ đơn

Hiện tại hoàn thành Quá khứ đơn

• Since + mốc thời gian

• For + khoảng thời gian

• Already (rồi)

• Yet (chưa)

• Before (trước đây)

• Just (vừa mới)

• So far (cho đến bây giờ)

• Recently, lately (gần đây)

Eg: He has just flown from New York.

(Anh ấy vừa mới bay từ New York.)

• last night/ year/ month

• yesterday

• ... ago

• in + năm

Eg: She bought the bike 2 years ago.

(Cô ấy mua chiếc xe đạp 2 năm trước.)

Bài tập Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn (phần 1)

Bài 1: Complete the sentences using the verbs in brackets. Use the present perfect where possible. Otherwise use the past simple.

1. I can't get in. (my home). I've lost (lose) my key.

2. The office is empty now. Everybody ... (go ) home.

3. I meant to call you last night but I ... (forget).

4. Mary ... (go) to Egypt for a holiday, but she's back home in England now.

5. Are you OK? Yes I ... (have) a headache, but I feel fine now.

6. Can you help us? Our car ... (break) down.

Quảng cáo

Đáp án & Hướng dẫn:

2. has gone

3. forgot

4. went

5. had

6. has broken

Bài 2: Put the verb into correct form, present perfect or past simple.

1. It stopped raining for a while, but now it's raining again. (stop)

2. The town is very different now. It has changed a lot (change)

3. I did German at school but I ... most of it now (forget)

4. The police ... three people, but later they let them go (arrest).

5. What do you think of my English? Do you think it ... ? (improve)

6. A: Are you still reading the paper?

B: No, I ... with it.You can have it (finish)

7. I ... for a job as a tourist guide, but I wasn't successful(apply)

8. Where's my bike? It ... outside the house, but it's not there now (be)

9. Look! There's an ambulance over there. There ... an accident (be)

10. A: Have you heard about Ben? He ... his arm. (break)

B: Really? How ... that ... ?(happen)

A: He ... off a ladder(fall).

Đáp án & Hướng dẫn:

3. have forgotten

4. arrested

5. has improved

6. have finished

7. applied

8. was

9. has been

10. broke ... did happen ... fell

Bài 3: Are the underlined parts of these sentences right or wrong? Correct them where necessary.

1 Do you know about Sue? She's given up her job. OK 2 My mother has grown up in Scotland. grew 3 How manty plays has Shakespeare written? ...... 4 Ow! I've cut my finger. It's bleeding. ...... 5 Drugs have become a big problem everywhere ...... 6 The Chienese have invented paper. ...... 7 Where have you been born? ...... 8 Mary isn't at home. She's gone shopping. ...... 9 Albert Einstein has been the scients who ......

hass developed the theory of relativity

Đáp án & Hướng dẫn:

3. did Shakespeare write

4. OK

5. OK

6. The Chinese invented

7. were you born

8. OK

9. Albert Einstein was ... who developed

Bài tập Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn (phần 2)

A2/ Ngữ pháp Phân biệt Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn

Chúng ta không dùng thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) khi nói về một thời điểm đã kết thúc (chẳng hạn Yesterday, ten minutes ago, in 1995, when I was a child, ...), mà khi đó chúng ta phải sử dụng thì Quá khứ đơn (Past Tense).

Bạn theo dõi các ví dụ sau:

- The weather was nice yesterday. (không nói "have been nice")

(Hôm qua thời tiết đẹp.)

- They arrived ten minutes ago. (không nói "have arrived")

(Họ đã đến 10 phút trước đó.)

- I ate a lot of sweets when I was a child. (không nói "have eaten")

(Tôi đã ăn nhiều kẹo khi tôi còn là một đứa bé.)

- A: Did you see the new on television last night? (không nói "Have you seen")

(Bạn có xem tin tức trên truyền hình tối qua không?)

B: No, I went to bed early. (không nói "have gone")

(Không, tối qua tôi đi ngủ sớm.)

Chúng ta sử dụng thì Quá khứ đơn (Past Tense) để hỏi về thời gian với When ... ? hay What time ...?

Ví dụ:

- When did they arrive? (không nói "have they arrived")

(Họ đã đến khi nào vậy?)

- What time did you finish work?

(Bạn hoàn thành công việc lúc mấy giờ?)

  • Hiện tại hoàn thành: - Tom has lost his key. He can't get into the house. (Tom đã làm mất chìa khóa. Anh ấy không thể vào nhà.) Ở đây chúng ta không nghĩ về hành động mà nghĩ tới kết quả hiện tại của hành động đó: hiện giờ Tom không có chìa khóa vào nhà.
  • Quá khứ đơn: - Tom lost his key yesterday. He couldn't get into the house. (Hôm qua Tom làm mất chìa khóa. Anh ấy đã không vào nhà được.) Ở đây chúng ta nói về hành động xảy ra trong quá khứ, mà không quan tâm đến việc hiện giờ Tom có chìa khóa hay chưa.

B. So sánh hai thì qua các ví dụ

  • Hiện tại hoàn thành (have done): - I've done a lot of work today. (Hôm nay tôi đã làm nhiều việc.) Chúng ta sử dụng thì Hiện tại hoàn thành khi đề cập đến một khoảng thời gian liên tục từ quá khứ đến hiện tại. Ví dụ như: today, this week, since 1995, ...
  • Quá khứ đơn (did): - I did a lot of work yesterday (Hôm qua tôi đã làm nhiều việc) Chúng ta sử dụng thì Quá khứ đơn giản khi đề cập tới một thời điểm kết thúc trong quá khứ. Ví dụ như: yesterday, last week, from 1985 to 1990, ...

Dưới đây là một số ví dụ minh họa cách sử dụng hai thì Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn trong tiếng Anh.

Hiện tại hoàn thành Quá khứ đơn giản

- It hasn't rained this week.

(Tuần này trời không mưa.)

- It didn't rain last week.

(Tuần rồi trời không mưa.)

- Have you seen Ann this morning?

(Từ sáng tới giờ bạn có gặp Ann không?"bây giờ vẫn còn là buổi sáng")

- Did you see Ann this morning?

(Sáng nay bạn có gặp Ann không?"bây giờ đã là buổi chiều hay buổi tối rồi")

- Have you seen Ann recently?

(Gần đây bạn có gặp Ann không?)

- Did you see Ann on Sunday?

(Bạn có gặp Ann hôm chủ nhật không?)

- I don't know where Ann is. I haven't seen her.

(Tôi không biết Ann ở đâu. Tôi đã không nhìn thấy cô ấy."= Gần đây tôi không gặp cô ấy")

- A: Was Ann at the party on Sunday?

(Ann có tham dự buổi tiệc vào chủ nhật phải không?)

B: I don't think so. I didn't see her.

(Tôi không nghĩ thế. Tôi không gặp cô ấy.)

- We've been waiting for an hour.

(Chúng tôi đã chờ cả giờ đồng hồ rồi."bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục chờ")

- We waited (hoặc were waiting) for an hour.

(Chúng tôi đã chờ hàng giờ đồng hồ."bây giờ chúng tôi không chờ nữa")

- Ian lives in London. He has lived there for seven years.

(Ian đang sống ở London. Anh ấy đã sống ở đó được 7 năm rồi.)

- Ian lived in Scotland for ten years. Now he lives in London.

(Ian đã sống ở Scotland 10 năm rồi. Bây giờ anh ta sống ở London.)

- I have never played golf. "in my life"

(Tôi chưa bao giờ chơi golf "trong đời tôi")

- I didn't play golf when I was on holiday last summer

(Tôi đã không chơi golf vào kỳ nghỉ mùa hè năm ngoái)

B2/ Bài tập Phân biệt Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn

Bài 1: Are you underlined parts of these sentences right or wrong? Correct them where necessary.

1 I've lost my key. I can't find it anywhere. Ok 2 Have you eaten a lot of sweets when you were a child? Did you eat 3 I've bought a new car. You must come and see it. ........... 4 I've bought a new car last week. ........... 5 When have you been yesterday evening? ........... 6 Lucky has left school in 1999. ........... 7 I'm looking for Mike. Have you seen him? ........... 8 Have you been to Paris? "Yes, many times" ........... 9 I'm very hungry. I haven't eaten much today. ........... 10 When has this book been published. ...........

Đáp án & Hướng dẫn:

3. OK

4. I bought

5. Where were you

6. Lucy left school

7. OK

8. OK

9. OK

10. When was this book published?

Bài 2: Make sentences from the words in brackets.Use the present perfect or past simple.

1. (it/not/rain/this week) It hasn't rained this week.

2. (the weather/be/cold/recently) The weather ..........

3. (it/cold/last week) It ..........

4. (I /not/read/a newspaper yesterday) I ..........

5. (I/not/read/a newspaper today) I ..........

6. (Emily/earn/a lot of money/this year) .............

7. (she/not/ earn/so much/ last year) .............

8. (you/ have/a holiday recently?) .............

Đáp án & Hướng dẫn:

2. The weather has been cold recently

3. It was cold last week

4. I didn't read a newspaper yesterday

5. I haven't read a nespaper today

6. Emily has earned a lot of money this year

7. She didn't earn so much last year

8. Have you had a holiday recently?

Bài 3: Put the verb into the correct from present perfect or past simple.

1. I don't know where Lisa is. Have you seen (yoo/see) her?

2. When I ... (get) home last night, I ... (be ) very tired and I ... (go) straight to bed.

3. A: ... (you/finish) painting the bedroom?

B: Not yet. I'll finish it tomorrow.

4. George ... (not/be) very well last week.

5. Mr.Clark ... (work) in a bank for 15 years. Then he gave ip up.

6. Molly lives in Dublin. She ... (live) there all her life.

7. A: ... (you/go) to the cinema last night?

B: Yes, but it ... (be) a mistake. The film ... (be) awful

8. My grandfather ... (die) before I was born. I ... (never/meet) him.

9. I don't know Carol's husband. I ... (never/meet) him.

10. A: Is Martin here? B: No, he ... (go) out.

A: When exactly ... (he/go) out? B: About ten minutes ago.

11. A: Where do you live? B: In Boston.

A: How long ... (you/lve) there? B: Five years

A: Where ... (you/like) before that? B : In Chicago.

A: And how long ... (you/like) in Chicago? B: Tow years.

Đáp án & Hướng dẫn:

2. got…was…went

3. have you finished

4. wasn't

5. worked

6. has lived

7. did you go…was.was

8. died…never met

9. have never met

10. has gone

11. have you lived…did you live…did you live

Bài 4: Write sentences about yourself using the ideas in brackets.

1. (something you haven't done today) I haven't eaten any fruit today.

2. (something you haven't done today) ...............

3. (something you didn't do yesterday) ...............

4. (something you did yesterday evening) ...............

5. (something you haven't done recently) ...............

6. (something you've done a lot recently) ...............

Đáp án & Hướng dẫn:

Example answers:

2. I haven't bought anything today

3. I dindn't watch TV yesterday

4. I want out with some friends yesterday evening

5. I haven't been to the cinema recently

6. I've read a lot of books recently

Xem thêm bài tập ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án chi tiết hay khác:

  • Bài tập Thì Quá khứ hoàn thành
  • Bài tập Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
  • Bài tập Phân biệt Have & Have got
  • Bài tập Used to
  • Bài tập Thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)
  • Bài tập Thì tương lai đơn

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Bài tập luyện các thì hiện tại và quá khứ năm 2024

Bài tập luyện các thì hiện tại và quá khứ năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.