Bài 4 sgk hóa 9 tập 1 trang 7 năm 2024

 1. Theo phương trình hóa học số mol Ba(OH)2 có trong 200 ml dung dịch là 0,1 mol (do đề bài cho biết tác dụng vừa hết)

Đổi 200 ml = 0,2 lít

\(C{M_{Ba{{\left( {OH} \right)}_2}}} = \frac{0,1}{0,2} = 0,5 \;M\)

 1. Chất kết tủa thu được sau phản ứng là BaCO3 có số mol là 0,1

\({m_{BaC{O_3}}} = 0,1 \times 197 = 19,7 g\)

Loigiaihay.com

 • Bài 1 trang 11 SGK Hóa học 9 Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau:
 • Bài 2 trang 11 SGK Hóa học 9 Giải bài 2 trang 11 SGK Hóa học 9. Hãy nhận biết từng chất
 • Bài 3 trang 11 SGK Hóa học 9 Giải bài 3 trang 11 SGK Hóa học 9. Có những khí ẩm Bài 4 trang 11 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 trang 11 SGK Hóa học 9. Có những chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất nào có tính chất sau:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

 1. khí flo và hiđro;
 1. lưu huỳnh và oxi;
 1. bột sắt và bột lưu huỳnh;
 1. cacbon và oxi;
 1. khí hiđro và lưu huỳnh.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết tính chất phi kim Tại đây

Quảng cáo

Bài 4 sgk hóa 9 tập 1 trang 7 năm 2024

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học của phản ứng giữa:

 1. Khí flo và hidro: F2 + H2 -> 2HF (phản ứng xảy ra trong bóng tối và nổ mạnh)
 1. Lưu huỳnh và oxi: S + O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) SO2
 1. Bột sắt và bột lưu huỳnh: S + Fe \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) FeS
 1. Cacbon và oxi: C + O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CO2
 1. Khí hidro và lưu huỳnh: H2 + S \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) H2S

Loigiaihay.com