agate licker là gì - Nghĩa của từ agate licker

agate licker có nghĩa là

Một người đi xung quanh liếm và nhổ trên những tảng đá mà họ tìm thấy để tiết lộ sự rõ ràng của viên đá.

Thí dụ

Bạn agate licker.Lấy đá ra của miệng của bạn