Add on sửa lỗi chính tả trong word năm 2024

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365 , nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft hoặc Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố văn phòng gần đây.

Sử Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để xem lại và khắc phục các lỗi chính tả, ngữ pháp và văn phong viết trong tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách kiểm tra lại tài liệu của mình để biết các sự cố mà trước đây bạn đã bỏ qua và bật hoặc tắt tính năng tự động kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và văn phong viết.

Add on sửa lỗi chính tả trong word năm 2024
Bạn cần hướng dẫn về cách kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Tham khảo .

Lưu ý:

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.
 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

Trong chủ đề này

Kiểm tra và sửa chính tả, ngữ pháp và văn phong

Word tự động kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và văn phong khi bạn nhập. Bạn có thể sử Trình soạn thảo để xem từng lỗi một.

Kiểm tra và sửa chính tả, ngữ pháp và văn phong trong ngăn Trình soạn thảo đề

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn F7. Ngăn Trình soạn thảo mở ra. Bạn sẽ nghe thấy "Trình soạn thảo", theo sau là điểm số của trình soạn thảo.
 2. Để xem lại lỗi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để xem lại lỗi chính tả, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Corrections" (Sửa), theo sau là danh mục nằm trong tiêu điểm và số phát hiện. Nếu bạn nghe thấy "Spelling" (Soát chính tả), hãy nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Grammar" (Ngữ pháp), hãy nhấn phím Mũi tên lên một lần, rồi nhấn Enter.
  • Để xem lại lỗi ngữ pháp, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Corrections" (Chỉnh sửa), theo sau là danh mục nằm trong tiêu điểm và số phát hiện. Nếu bạn nghe thấy "Grammar" (Ngữ pháp), hãy nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Spelling" (Soát chính tả), hãy nhấn phím Mũi tên xuống một lần, rồi nhấn Enter.
  • Để xem lại sự cố văn phong viết, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Refinements" (Tinh chỉnh), theo sau là danh mục tinh chỉnh nằm trong tiêu điểm và số kết quả tìm kiếm. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy thể loại mình muốn, ví dụ: "Conciseness" (Sự ngắn gọn), rồi nhấn Enter.
 3. Bạn sẽ nghe thấy lý do tại sao sự cố bị gắn cờ là lỗi, tiếp theo là vị trí của lỗi trong câu và câu gốc chứa lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc văn phong. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Suggestions" (Đề xuất), tiếp theo là đề xuất đầu tiên về cách sửa lỗi. Mẹo: Để nghe lại câu gốc, nhấn Shift+Tab cho đến khi nghe thấy Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Button, read context" (Nút, đọc ngữ cảnh). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Button, to activate, press Spacebar" (Nút, để kích hoạt, nhấn Phím cách). Sau đó, nhấn Enter.
 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để sửa lỗi trong tiêu điểm, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất mình muốn sử dụng, rồi nhấn Enter. Lỗi được sửa.
  • Để sửa tất cả các lần xuất hiện của lỗi chính tả trong tài liệu hiện tại, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất mình muốn sử dụng, rồi nhấn Alt+phím Mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Change all" (Thay đổi tất cả). Nhấn Enter. Lỗi chính tả được sửa.
  • Nếu bạn cho rằng sự cố được Word không phải là lỗi và bạn muốn bỏ qua sự cố ở mọi nơi trong tài liệu của mình, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
   • Khi kiểm tra chính tả, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Ignore all" (Bỏ qua tất cả). Phát hiện không được sửa chữa.
   • Khi kiểm tra ngữ pháp hoặc văn phong, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Stop checking for this" (Ngừng kiểm tra nội dung này), rồi nhấn Enter. Phát hiện không được sửa chữa.
  • Nếu bạn chỉ muốn bỏ qua tìm kiếm một lần, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Ignore once" (Bỏ qua một lần). Phát hiện không được sửa chữa.
 5. Sau khi bạn sửa hoặc bỏ qua lỗi, tiêu điểm sẽ di chuyển đến lỗi tiếp theo trong thể loại. Lặp lại bước 4 cho từng sự cố.
 6. Khi không còn sự cố nào trong danh mục nằm trong tiêu điểm, bạn sẽ nghe thấy "Zero issues" (Sự cố không) hoặc điểm số của trình soạn thảo. Lặp lại các bước từ 2-5 cho mỗi thể loại bạn muốn kiểm tra.
 7. Khi Word xem xét xong tài liệu, bạn sẽ nghe thấy: "You have finished reviewing editor's suggestions" (Bạn đã hoàn tất việc xem lại các đề xuất của trình soạn thảo). Để đưa tiêu điểm về tài liệu của bạn, nhấn Enter.

Kiểm tra và sửa chính tả trong khi đọc tài liệu

Lưu ý: Việc xem lại lỗi chính tả trong khi đọc tài liệu hoạt động tốt nhất với Trình tường thuật và NVDA. Với JAWS, sử dụng ngăn Trình soạn thảo để kiểm tra và sửa lỗi chính tả. Để kiểm tra ngữ pháp và văn phong, hãy sử dụng Trình soạn thảo này.

 1. Sử dụng bộ đọc màn hình để bắt đầu đọc tài liệu bạn muốn kiểm tra chính tả. Để biết các phím tắt thường được sử dụng để đọc văn bản, hãy tham khảo mục .
 2. Khi bộ đọc màn hình gặp lỗi chính tả, bạn sẽ nghe thấy với Trình tường thuật: "Misspelled" (Sai chính tả). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Spelling error" (Lỗi chính tả). Nhấn Ctrl để ngừng đọc. Nếu cần, dẫn hướng trở lại lỗi trong văn bản.
 3. Khi gặp lỗi, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống. Danh sách đề xuất sửa mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Suggestions to choose from" (Đề xuất để chọn). Với NVDA, bạn có thể phải nhấn phím SR+Phím cách để thay đổi chế độ điều hướng trước khi nhấn Alt+phím Mũi tên xuống.
 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Để sửa lỗi trong tiêu điểm, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất mình muốn sử dụng, rồi nhấn Enter. Lỗi được sửa và tiêu điểm nằm ở cuối từ hoặc cụm từ được sửa.
  • Để sửa tất cả các lần xuất hiện của lỗi trong tài liệu hiện tại, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất mình muốn sử dụng, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Change all" (Thay đổi tất cả), rồi nhấn Enter. Lỗi được sửa và tiêu điểm nằm ở cuối từ hoặc cụm từ được sửa lại.
  • Nếu bạn cho rằng sự cố Word xác định không phải là lỗi và bạn muốn bỏ qua sự cố ở mọi nơi trong tài liệu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore all" (Bỏ qua tất cả), rồi nhấn Enter. Tìm không được sửa và tiêu điểm nằm ở cuối từ hoặc cụm từ đã được gắn cờ.
  • Để bỏ qua tìm kiếm chỉ một lần, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Ignore" (Bỏ qua). Nhấn Enter. Tìm không được sửa và tiêu điểm nằm ở cuối từ hoặc cụm từ đã được gắn cờ.
 5. Tiếp tục đọc tài liệu và lặp lại các bước ở trên cho từng sự cố.

Kiểm tra lại sự cố mà trước đó bạn đã chọn bỏ qua

Nếu bạn đã chọn bỏ qua một số phát hiện trong tài liệu của mình, bạn có thể quay lại những phát hiện bị bỏ qua ngay cả sau khi đã kiểm tra xong tài liệu.

 1. Trong tài liệu nơi bạn muốn kiểm tra lại các lỗi đã bỏ qua trước đó, nhấn Alt+F, T, P. Ngăn Kiểm lỗi trong cửa sổ Word Chọn mở ra.
 2. Nhấn phím Tab một lần. Tiêu điểm di chuyển đến ngăn Kiểm lỗi.
 3. Để kiểm tra lại tài liệu, nhấn K. Bạn sẽ được nhắc xác nhận việc kiểm tra lại. Nhấn Enter để xác nhận.
 4. Để đóng cửa sổ Word Chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm quay lại tài liệu và bây giờ bạn có thể bắt đầu kiểm tra tài liệu về các lỗi mà bạn đã bỏ qua trước đó.

Phím tắt để thay đổi tùy chọn chính tả và ngữ pháp

Bảng sau đây tóm tắt các phím tắt có thể giúp bạn kiểm tra ngữ pháp và chính tả trong tài liệu Word bạn:

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở ngăn Kiểm lỗi trong cửa sổ Word Chọn.

Alt+F, T, P, rồi nhấn phím Tab

Trong ngăn Kiểm lỗi, mở hộp thoại Tự Sửa.

A

Trong hộp thoại Tự Sửa, mở hộp thoại Ngoại lệ Tự Sửa.

E

(Nếu tiêu điểm nằm trên trường văn bản Thay thế, trước tiên hãy nhấn Shift+Tab.)

Trong ngăn Kiểm lỗi , bắt đầu kiểm tra lại chính tả và ngữ pháp.

K

Trong ngăn Kiểm lỗi , chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Kiểm tra chính tả khi bạn nhập.

P

Trong ngăn Kiểm lỗi , di chuyển đến hộp kiểm Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi bạn nhập.

M hai lần

Trong ngăn Kiểm lỗi , chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Chỉ ẩn lỗi chính tả trong tài liệu này.

T

Trong ngăn Kiểm lỗi , chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Chỉ ẩn lỗi ngữ pháp trong tài liệu này.

D

Bật hoặc tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả, ngữ pháp và văn phong

Bạn có thể tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả, ngữ pháp và văn phong trong khi đang làm việc trên tài liệu, rồi bật lại để kiểm tra tài liệu của bạn sau khi hoàn tất. Việc kiểm tra đồng thời tất cả chính tả, ngữ pháp và văn phong trong tài liệu rất hữu ích khi bạn muốn nhanh chóng kiểm lỗi cho văn bản của mình.

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt+F, T, P. Ngăn Kiểm lỗi trong cửa sổ Word Chọn mở ra.
 2. Nhấn phím Tab một lần. Tiêu điểm di chuyển đến ngăn Kiểm lỗi. Thực hiện một hoặc hai thao tác sau đây:
  • Để bỏ chọn hoặc chọn hộp kiểm Kiểm tra chính tả khi bạn nhập, nhấn P.
  • Để di chuyển tiêu điểm đến hộp kiểm Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi bạn nhập, nhấn M hai lần. Để bỏ chọn hoặc chọn hộp kiểm, nhấn Phím cách.
 3. Để áp dụng các thay đổi của bạn và đóng cửa sổ Word chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ trở về tài liệu của bạn.

Xem thêm

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

SửWord for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để xem lại và khắc phục lỗi chính tả trong tài liệu.

Lưu ý:

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.
 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả trong tài liệu

Word for iOS động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập.

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page one content" (Nội dung trang một), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Page one, text field, is editing" (Trang một, trường văn bản, đang chỉnh sửa).
 2. Trượt một ngón tay xuống màn hình để xem lại nội dung cho đến khi VoiceOver thông báo một từ sai chính tả.
 3. Chuyển rotor VoiceOver sang Từ, rồi trượt nhanh xuống cho đến khi bạn đến được từ sai chính tả. Tiêu điểm nằm trên từ đó.
 4. Trượt nhanh lên trên một lần, rồi nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Show more items" (Hiển thị thêm mục).
 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Select, menu item" (Mục menu Chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Từ sai chính tả được chọn.
 6. Nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Show more items" (Hiển thị thêm mục).
 7. Nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các đề xuất sửa xuất hiện. Trượt một ngón tay gần bên phải màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Show more items" (Hiển thị thêm mục), trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất sửa mà bạn muốn sử dụng, rồi nhấn đúp vào màn hình để áp dụng hiệu chỉnh.

Bật hoặc tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả

Bạn có thể tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả khi đang làm việc trên tài liệu. Khi đã hoàn thành, bạn có thể bật lại tính năng kiểm tra tự động và kiểm tra chính tả cho toàn bộ tài liệu.

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn vào đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu).
 2. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.
 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Proofing tools button" (Nút Công cụ kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.
 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Spelling, switch button" (Nút chuyển Soát chính tả).
 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Nếu tính năng kiểm tra chính tả tự động bật, bạn sẽ nghe thấy: "On" (Bật). Để tắt tính năng này, nhấn đúp vào màn hình.
  • Nếu tính năng tự động kiểm tra chính tả tắt, bạn sẽ nghe thấy: "Off" (Tắt). Để bật tính năng này, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

SửWord for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để xem lại và khắc phục lỗi chính tả và ngữ pháp trong tài liệu.

Lưu ý:

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.
 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả trong tài liệu

Word for Android động kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp có thể có khi bạn nhập.

 1. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Tab menu" (Menu Tab), theo sau là tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu).
 2. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.
 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Check document" (Kiểm tra tài liệu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ngăn Trình soạn thảo mở ra và bạn sẽ nghe thấy tổng số sự cố được tìm thấy.
 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Để xem lại cả lỗi chính tả và ngữ pháp, nhấn đúp vào màn hình.
  • Để chỉ xem lại lỗi chính tả, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy số lượng vấn đề về chính tả, theo sau là "In spelling category" (Trong thể loại chính tả), rồi nhấn đúp vào màn hình.
  • Để chỉ xem lại lỗi ngữ pháp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy số lượng sự cố ngữ pháp, theo sau là "In grammar category" (Trong danh mục ngữ pháp), rồi nhấn đúp vào màn hình.
 5. Danh sách các đề xuất sửa sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên đề xuất đầu tiên. Thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn sử dụng đề xuất đầu tiên để khắc phục lỗi, hãy nhấn đúp vào màn hình. Nếu không, để duyệt danh sách đề xuất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Lỗi này được khắc phục vàWord chuyển sang lỗi tiếp theo.
  • Nếu bạn cho rằng sự cố Word được xác định không phải là lỗi và bạn muốn bỏ qua tìm ở mọi nơi trong tài liệu, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore all" (Bỏ qua tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình. Việc tìm kiếm không được khắc phục và Word chuyển đến lỗi tiếp theo.
  • Nếu bạn chỉ muốn bỏ qua tìm trong tiêu điểm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore once" (Bỏ qua một lần), rồi nhấn đúp vào màn hình. Việc tìm kiếm không được khắc phục và Word chuyển đến lỗi tiếp theo.
 6. Khi bạn đã xem lại tất cả các sự cố trong tài liệu hoặc trong thể loại đã chọn, tiêu điểm sẽ quay lại ngăn Trình soạn thảo và bạn sẽ nghe thấy: "Zero issues remaining" (Còn lại các sự cố không). Để đóng ngăn Trình soạn thảo và đưa tiêu điểm về nội dung tài liệu, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Ẩn và hiển thị dấu kiểm lỗi

Bạn có thể ẩn dấu kiểm lỗi để TalkBack không thông báo lỗi chính tả khi bạn làm việc trên tài liệu. Khi hoàn tất, bạn có thể hiển thị các dấu đó và kiểm tra chính tả với TalkBack.

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Tab menu" (Menu Tab), theo sau là tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab" (Tab Trang đầu).
 2. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.
 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Proofing and language menu" (Menu Kiểm lỗi và ngôn ngữ), rồi nhấn đúp vào màn hình.
 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để ẩn tất cả các dấu kiểm lỗi trong tài liệu của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Hide all proofing marks" (Không chọn, Ẩn tất cả dấu kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.
  • Để hiển thị các dấu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, Hide all proofing marks" (Đã chọn, Ẩn tất cả các dấu kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

Sử Word dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để xem lại và khắc phục các lỗi chính tả, ngữ pháp và văn phong viết trong tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Add on sửa lỗi chính tả trong word năm 2024
Bạn cần hướng dẫn về cách kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem .

Lưu ý:

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.
 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.
 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.
 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Trong chủ đề này

Kiểm tra và sửa chính tả, ngữ pháp và văn phong

Word dành cho web tự động kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và kiểu khi bạn nhập. Bạn có thể sử Trình soạn thảo để xem từng lỗi một. Ngoài ra, để nhanh chóng xem lại và khắc phục lỗi trong khi đọc tài liệu, bạn có thể sử dụng phím tắt để hiển thị menu đề xuất và chọn phần sửa bạn muốn.

Sử dụng ngăn Trình soạn thảo để kiểm tra và sửa chính tả, ngữ pháp và văn phong

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn F7. Ngăn Trình soạn thảo mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Trình soạn thảo score" (Điểm số hiệu ứng dụng). Mẹo: Để kiểm tra chính tả và ngữ pháp chỉ trong một câu hoặc đoạn văn, hãy chọn văn bản bạn muốn kiểm tra, rồi nhấn F7.
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để chỉ xem lại lỗi chính tả, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Writing corrections" (Chỉnh sửa viết), theo sau là tổng số sự cố và danh mục nằm trong tiêu điểm. Nếu bạn nghe thấy "Spelling" (Soát chính tả), hãy nhấn Phím cách. Nếu bạn nghe thấy "Grammar" (Ngữ pháp), với Trình tường thuật hoặc JAWS, nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling" (Soát chính tả), theo sau là số lượng sự cố về chính tả, rồi nhấn Phím cách. Với NVDA, nhấn Shift+I cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling" (Soát chính tả), rồi nhấn Phím cách.
  • Để chỉ xem lại lỗi ngữ pháp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Writing corrections" (Chỉnh sửa viết), theo sau là tổng số sự cố và danh mục nằm trong tiêu điểm. Nếu bạn nghe thấy "Grammar" (Ngữ pháp), hãy nhấn Phím cách. Nếu bạn nghe thấy "Spelling" (Soát chính tả), bằng Trình tường thuật hoặc JAWS, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Grammar" (Ngữ pháp), theo sau là số lượng sự cố ngữ pháp, rồi nhấn Phím cách. Với NVDA, nhấn I cho đến khi bạn nghe thấy "Grammar" (Ngữ pháp), rồi nhấn Phím cách.
  • Để chỉ xem lại các sự cố về văn phong viết, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Writing refinements" (Tinh chỉnh viết), theo sau là tổng số sự cố và danh mục nằm trong tiêu điểm. Với Trình tường thuật hoặc JAWS, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy danh mục mình muốn, ví dụ: "Conciseness" (Sự ngắn gọn), rồi nhấn Phím cách. Với NVDA, nhấn I hoặc Shift+I cho đến khi bạn nghe thấy danh mục mình muốn, rồi nhấn Phím cách.
 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Suggested actions" (Hành động được đề xuất). Tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách các đề xuất sửa trong nội dung tài liệu. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Để sử dụng một hiệu chỉnh được đề xuất để khắc phục lỗi trong tiêu điểm, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất mình muốn sử dụng, rồi nhấn Enter. Lỗi được sửa và Word chuyển đến lỗi tiếp theo.
  • Nếu bạn cho rằng sự cố Word được xác định không phải là lỗi và bạn muốn bỏ qua sự cố ở mọi nơi trong tài liệu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore all" (Bỏ qua tất cả), rồi nhấn Enter. Việc tìm kiếm không được khắc phục và Word chuyển đến lỗi tiếp theo.
  • Nếu bạn chỉ muốn bỏ qua lỗi trong tiêu điểm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "More options" (Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Ignore" (Bỏ qua). Nhấn Enter. Ngoài ra, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore" (Bỏ qua), rồi nhấn Enter. Việc tìm kiếm không được khắc phục và Word chuyển đến lỗi tiếp theo.

Lặp lại bước 3 cho mỗi sự cố.

Kiểm tra và sửa chính tả, ngữ pháp và văn phong trong khi đọc tài liệu

 1. Sử dụng bộ đọc màn hình để bắt đầu đọc tài liệu mà bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc văn phong viết. Để biết các phím tắt thường được sử dụng để đọc văn bản, hãy tham khảo mục .
 2. Khi bộ đọc màn hình gặp phải lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc văn phong tiềm ẩn, bạn sẽ nghe thấy với Trình tường thuật "Spelling error" (Lỗi chính tả), "Grammatical error" (Lỗi ngữ pháp) hoặc " Refinements" (Tinh chỉnh). JAWS và NVDA thông báo các sự cố về văn phong là "Sự cố kiểm lỗi nâng cao". Nhấn Ctrl để ngừng đọc. Nếu cần, dẫn hướng trở lại lỗi trong văn bản.
 3. Khi gặp lỗi, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống. Danh sách đề xuất sửa mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Suggestions to choose from" (Đề xuất để chọn). Thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để sử dụng một hiệu chỉnh được đề xuất để khắc phục lỗi trong tiêu điểm, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất mình muốn sử dụng, rồi nhấn Enter. Lỗi được sửa và Word chuyển đến lỗi tiếp theo.
  • Nếu bạn cho rằng sự cố Word được xác định không phải là lỗi và bạn muốn bỏ qua sự cố ở mọi nơi trong tài liệu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore all" (Bỏ qua tất cả), rồi nhấn Enter. Việc tìm kiếm không được khắc phục và Word chuyển đến lỗi tiếp theo.
  • Nếu bạn chỉ muốn bỏ qua tìm trong tiêu điểm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "More options" (Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Ignore" (Bỏ qua). Nhấn Enter. Ngoài ra, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore" (Bỏ qua), rồi nhấn Enter. Việc tìm kiếm không được khắc phục và Word chuyển đến lỗi tiếp theo.

Lặp lại bước 3 cho mỗi sự cố.

Ẩn và hiển thị dấu kiểm lỗi

Bạn có thể ẩn dấu kiểm lỗi để bộ đọc màn hình không thông báo lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc văn phong khi bạn làm việc trên tài liệu. Sau khi hoàn tất, bạn có thể hiển thị các dấu đó và kiểm tra chính tả với bộ đọc màn hình.

 1. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10 ở vị trí bất kỳ trong tài liệu của bạn. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Set proofing language" (Đặt ngôn ngữ kiểm lỗi), rồi nhấn Phím cách. Hộp thoại Ngôn ngữ sẽ mở ra.
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để ẩn dấu kiểm lỗi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Unchecked, Don't check spelling checkbox" (Đã bỏ chọn hộp kiểm Không kiểm tra chính tả), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Checked" (Đã chọn).
  • Để hiển thị dấu kiểm lỗi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, Don't check spelling checkbox" (Đã chọn hộp kiểm Không kiểm tra chính tả), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Unchecked" (Đã bỏ chọn).
 3. Để đóng hộp thoại và di chuyển tiêu điểm đến tài liệu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Làm sao để check lỗi chính tả trong Word?

Bấm Tệp > Tùy chọn > Soát lỗi, xóa hộp Kiểm tra chính tả khi gõ và bấm OK. Để bật lại kiểm tra chính tả, hãy lặp lại tiến trình và chọn hộp Kiểm tra chính tả khi gõ. Để kiểm tra chính tả bằng cách thủ công, bấm Xem lại > Chính tả & Ngữ pháp.nullBật hoặc tắt kiểm tra chính tả Word 2013 - Hỗ trợ của Microsoftsupport.microsoft.com › vi-vn › office › bật-hoặc-tắt-kiểm-tra-chính-tả-wo...null

Ứng dụng ai sửa lỗi chính tả?

Bài viết này sẽ giới thiệu top 5 ứng dụng kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt chính xác nhất hiện nay..

Google Docs. Google Docs là một ứng dụng trực tuyến của Google, được thiết kế để hỗ trợ việc soạn thảo văn bản. ... .

VSpell. ... .

Tummo Spell. ... .

TinySpell. ... .

VCatSpell..

Check grammar with spelling là gì?

Check grammar with spelling (kiểm tra ngữ pháp bằng chính tả).nullHướng dẫn cách bật tắt tính năng kiểm tra chính tả trong wordwww.phucanh.vn › cach-bat-tat-tinh-nang-kiem-tra-chinh-tra-trong-wordnull

Correction ở đâu trong Word?

Để xem lại lỗi chính tả, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Corrections" (Sửa), theo sau là danh mục nằm trong tiêu điểm và số phát hiện. Nếu bạn nghe thấy "Spelling" (Soát chính tả), hãy nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Grammar" (Ngữ pháp), hãy nhấn phím Mũi tên lên một lần, rồi nhấn Enter.nullSử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong ...support.microsoft.com › vi-vn › office › sử-dụng-bộ-đọc-màn-hình-để-kiể...null