6 phút 40 giây bằng bao nhiêu giây

Cách đổi Phút ra Giây (ph → s)

1 phút = 60 giây

Như vậy:

Thời gian t tính bằng đơn vị giây (s) bằng thời gian t đơn vị phút (s) nhân với 60.

Công thức:t(s)= t(ph) x 60

Ví dụ:

– 1 phút bằng bao nhiêu giây?

t(s) = 1 x 60 = 60 giây

– 1 phút 40 giây bằng bao nhiêu giây?

t(s) = 1 x 60 + 40 = 100 giây

– Đổi 1/5 phút ra giây

t(s) = 1/5 x 60 = 12 giây

Xem thêm:

 • Quy đổi từ Giờ sang Giây
 • Quy đổi từ Phút sang Giờ

Phút để Giây

Từ

Trao đổi đơn vịTrao đổi icon

để

Phút = Giây

Độ chính xác: chữ số thập phân

Chuyển đổi từ Phút để Giây. Nhập vào số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.

Thuộc về thể loại
Thời gian

 • Để các đơn vị khác
 • Chuyển đổi bảng
 • Cho trang web của bạn

 • — Phút để Mili giây ms
 • ms Mili giây để Phút —
 • — Phút để Nanoseconds ns
 • ns Nanoseconds để Phút —
 • — Phút để Giây s
 • s Giây để Phút —
 • — Phút để Miligiây µs
 • µs Miligiây để Phút —
 • — Phút để Giờ —
 • — Giờ để Phút —
 • — Phút để Ngày —
 • — Ngày để Phút —
 • — Phút để Tuần —
 • — Tuần để Phút —
 • — Phút để Tháng —
 • — Tháng để Phút —
 • — Phút để Năm —
 • — Năm để Phút —

1 Phút =60Giây10 Phút = 600Giây2500 Phút = 150000Giây
2 Phút =120Giây20 Phút = 1200Giây5000 Phút = 300000Giây
3 Phút =180Giây30 Phút = 1800Giây10000 Phút = 600000Giây
4 Phút =240Giây40 Phút = 2400Giây25000 Phút = 1500000Giây
5 Phút =300Giây50 Phút = 3000Giây50000 Phút = 3000000Giây
6 Phút =360Giây100 Phút = 6000Giây100000 Phút = 6000000Giây
7 Phút =420Giây250 Phút = 15000Giây250000 Phút = 15000000Giây
8 Phút =480Giây500 Phút = 30000Giây500000 Phút = 30000000Giây
9 Phút =540Giây1000 Phút = 60000Giây1000000 Phút = 60000000Giây

Nhúng này chuyển đổi đơn vị trong trang của bạn hoặc blog, bằng cách sao chép mã HTML sau đây:

convertlive